De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Verwijderen van verontreiniging in grond onder asbestdak zonder dakgoot

Verwijderen van verontreiniging in grond onder asbestdak zonder dakgoot

Sanering van verontreinigde bodem onder asbestdaken zonder dakgoot. Wordt (vereenvoudigde) bodemsanering verplicht?
Leestijd 
Auteur artikel Annet van Duijn
Gepubliceerd24 augustus 2018
Laatst gewijzigd24 augustus 2018
 

Op 21 augustus 2018 heeft de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat een Nota van Wijziging aangaande art. 9.2.2.1a van de Wet milieubeheer naar de Tweede Kamer gestuurd.

De Wet milieubeheer dient te worden gewijzigd om mogelijk te maken dat het asbestdakenverbod bij algemene maatregel van bestuur, in dit geval: het Asbestverwijderingsbesluit, kan worden ingevoerd. De planning is dat het verbod per 1 januari 2024 van kracht wordt, maar de formele besluitvorming is nog niet afgerond. Na het zomerreces zal er een plenaire behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer plaatsvinden.

De onderhavige wetswijziging voorziet in een vereenvoudigde wijze van sanering van de bodem onder gebouwen met asbestdaken, waar geen afwateringsgoot aanwezig is. De asbestvezels die van die daken in de afwateringszone zijn gespoeld, hebben de bodem verontreinigd. Maar omdat het vaak maar om een smalle, ondiepe strook gaat, wordt de regelgeving uit de Wet Bodembescherming als te ingewikkeld en onnodig kostenverhogend beschouwd.

De Nota van Wijziging vermeldt daarover:

In onderdeel A wordt het wetsvoorstel aangepast om te stimuleren dat bij het verwijderen van een asbestdak zonder (goed functionerende) dakgoot tegelijkertijd op basis van vrijwilligheid de met asbest verontreinigde toplaag van de bodem in de afwateringszone onder het dak wordt verwijderd. Hiertoe wordt het mogelijk gemaakt om een eenvoudige maar met voldoende waarborgen omklede procedure te volgen in plaats van de procedure die anders volgens de Wet bodembescherming moet worden gevolgd.

Met de beoogde wetswijziging hoopt de Staatssecretaris de drempel te verlagen, zodat eigenaren kiezen voor een vrijwillige sanering van de bodem, tegelijkertijd met het verwijderen van het betreffende asbestdak zonder afwateringsgoot.

Aan het slot van de Nota van Wijziging wordt nog wel een slag om de arm gehouden voor wat betreft het vrijwillig dan wel verplicht saneren van de bodem:

In het kader van de voorgenomen wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 zal tevens moeten worden bezien of het wenselijk is om een verwijderingsverplichting op te leggen of dat (voorlopig) wordt volstaan met beleid dat is gericht op het stimuleren van vrijwillige verwijdering.

Eigenaren van gebouwen met asbestdaken zonder dakgoot dienen met de sanering van de verontreinigde bodem rekening te houden!