Zoeken
  1. Home
  2. Rechtsgebieden
  3. Merkenrecht

Merkenrecht

Een merk is een exclusief recht van de houder ervan om het merk in het economisch verkeer te gebruiken ter onderscheiding van waren of diensten. De merkhouder kan zich verzetten tegen ieder gebruik van het merk waarvoor niet zijn toestemming is verleend.

Merkregistratie

In beginsel ontstaat een merkrecht alleen bij door registratie. Een Benelux merk wordt bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom aangevraagd. Europese merken worden bij het Bureau voor Harmonisatie van de Interne Markt geregistreerd. Internationale registraties lopen via de World Intellectual Protery Organization. Een merkregistratie is in beginsel eeuwigdurende verlengbaar met telkens tien jaar, mits de instandhoudingstaxen tijdig worden betaald.

Onderscheidend vermogen

De soorten te registreren merken zijn onder meer: woorden, logo’s, vormen en kleuren/kleurcombinaties. Merken zijn alleen geldig indien ze onderscheidend vermogen hebben, dat wil zeggen dat zij het publiek in staat stellen om de waren of diensten onder dat merk van een ondermening te onderscheiden van de andere onderneming. Louter beschrijvende tekens (zoals koffie voor koffie) zijn niet te beschermen via het merkenrecht. Wanneer merken intensief worden gebruikt, kunnen zij wel het benodigde onderscheidend vermogen verkrijgen. Indien het merk geen onderscheidend vermogen heeft, wordt het niet ingeschreven of kan het uit de registers worden gehaald.

Waren en diensten

Merken dienen in (verschillende) waren- of dienstenklassen te worden geregistreerd. Er zijn 45 verschillende klassen waarin een merk kan worden geregistreerd. Bij de registratie dient een keuze uit die klassen te worden gemaakt.

Merkinbreuk

Indien eenmaal een merkregistratie is verkregen, kan de merkhouder optreden tegen het ongeautoriseerde gebruik van zijn merk. Indien daardoor verwarring ontstaat, dan kan de merkhouder daartegen optreden. Hierbij wordt onder meer getoetst of merk en teken qua totaalindruk identiek dan wel overeenstemmend zijn, of de waren of diensten dezelfde of soortgelijk zijn en hoe onderscheidend of bekend het eisende merk is. Bij bescherming van bekende merken gaat het kort gezegd om de vraag of zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

Rechtsmaatregelen

Indien er sprake is van merkinbreuk staan aan de rechthebbende enkele belangrijke vorderingen ten dienste, bijvoorbeeld het leggen van beslag op inbreukmakende producten, het nemen van ex parte maatregelen, het vorderen van een verbod (in kort geding), schadevergoeding en winstafdracht en het vorderen van volledige proceskostenveroordeling.

Vaak wordt echter eerst een sommatiebrief verstuurd, waarin een onthoudingsverklaring wordt voorgelegd. Vervolgens kunnen er rechtsmaatregelen worden getroffen via een dagvaarding of dagvaardingsprocedure, met name in kort geding.

Gespecialiseerde advocaat merkenrecht

De advocaten van de sectie intellectuele eigendom en IT-recht van Dirkzwager zijn gespecialiseerd in het merkenrecht. In de categorie Merkenrecht van deze kennispagina vindt u diverse nieuwsberichten die door ons zijn geschreven over dit onderwerp.

Wilt u meer weten over het merkenrecht, wilt u een sommatiebrief sturen of een partij dagvaarden wegens inbreuk op een merkrecht? Heeft u een sommatie of dagvaarding ontvangen? Neem contact op met Joost Becker.