1. Home
 2. Specialisten
 3. Annelinde Janssen

Annelinde Janssen Advocaat - Senior Arbeidsrecht

Neem vrijblijvend contact op Telefoon 026 353 83 03 E-mailadres Stuur mij een e-mail Social

Over Annelinde Janssen

Biografie

Biografie

Annelinde werkt sinds 2015 als advocaat arbeidsrecht bij Dirkzwager. Annelinde adviseert met name middelgrote en grote (internationale) ondernemingen, waarbij zij zich vooral richt op het adviseren over internationale (grensoverschrijdende) aspecten (inclusief expats) van het arbeidsrecht. Ook begeleidt Annelinde reorganisaties en zijn individuele arbeidsrechtszaken haar niet vreemd. Denk hierbij aan zieke werknemers, ontslag op staande voet, individueel ontslag etc.

Daarnaast adviseert Annelinde regelmatig over de benoeming en het ontslag van statutair bestuurders, alsmede over managementovereenkomsten. Hierbij focust zij zich op de grensvlakken met het fiscale- en ondernemingsrecht. Annelinde heeft ervaring met de toepassing van de Wet Normering Topinkomens (‘WNT’) ten behoeve van werkgevers in de non-profit sector. 

Binnen haar werk hanteert Annelinde een nuchtere en realistische aanpak en zoekt zij naar praktische oplossingen voor haar cliënten.

Enkele voorbeelden van het werk van Annelinde:

 • Adviseren over grensoverschrijdend werken en internationaal privaatrecht (o.a. expats), zowel vanuit het buitenland in Nederland als vice versa;
 • Begeleiden van een sluiting van een onderneming met 110 betrokken werknemers;
 • Begeleiden van een verhuizing van een onderneming met 350 werknemers;
 • Opstellen en beoordelen van verschillende personeelshandboeken en/of collectieve beëindigingsvoorwaarden (Sociaal Plan);
 • Adviseren over de benoeming en het ontslag van internationaal opererende statutair bestuurder(s).

Testimonials over Annelinde:

 • Head of HR van een grote internationale onderneming binnen de farmaceutische sector: “Annelinde heeft ons de afgelopen jaren meer dan succesvol bijgestaan bij kleine en grotere reorganisaties, waaronder een bedrijfsverhuizing en begeleidde ons bij verschillende individuele en vaak complexe ontslagzaken. Daarnaast fungeerde zij als sparringpartner voor alledaagse arbeidsrechtzaken. Haar excellente interpersoonlijke vaardigheden, parate kennis, snelheid en competentie zijn bijzonder. Ik spreek namens het hele HR team als ik zeg dat we de samenwerking altijd als zeer prettig ervaren!
 • HR Manager bij een wereldwijde speler in de fokindustrie: “In mijn rol als HR Manager heb ik jaren samen gewerkt met Annelinde Janssen. Zij heeft mij bij diverse (complexe) juridische vraagstukken adequaat ondersteund, zoals het begeleiden van individuele verzuim of (direct) ontslag tot werknemersonderzoeken. Als klant stond ze altijd voor je klaar, zodat wij als bedrijf snel konden reageren indien de situatie hier om vroeg. Wat ik in haar bewonder is het feit dat ze een fijne sparringspartner was en waar nodig je attent maakte op de rol van ‘goed werkgeverschap’. Naast de uitstekende vakinhoudelijke en juridische kennis, wist ze dit op dit op een fijne manier te vertalen naar de praktijk.“
 • Head of HR van een grote internationale onderneming binnen de farmaceutische sector: “Annelinde Janssen is the best external lawyer I ever worked with. She is really supporting the company as a business partner, is proactive and thinks with the client to find different solutions. As an external lawyer she supported my company on labor law advice related to several reorganizations, she helped us to review our company handbook (local CLA) and manage very difficult individual dismissal cases. Annelinde was always an added value and a really good HR sparring partner. A very positive and collaborative person whom it’s a pleasure to work with. As an expat it’s easy to say, having a partner you can trust is essential. With her I always felt supported. Last year I got a promotion and moved to my next role. I suggested the new HR head to work with her. The team was impressed by her professionalism, efficiency and strategic support.”

Functie(s)

2023 Advocaat - Senior, Dirkzwager
Handel & Transport, Internationaal, Ondernemingen, Onderwijs, Particulieren, Zorg Arbeidsrecht Dirkzwager - Velperpoort
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem
2015 Advocaat, Dirkzwager

Opleiding(en)

2010 2012 Honoursprogramma ‘Law Extra’, Radboud Universiteit Nijmegen
2009 2015 Nederlands recht, Radboud Universiteit Nijmegen

Talen

Nederlands, Engels

Events


28 maart 2024

ZR Jaarverslaglegging de Jaarverantwoording Zorg en WNT

Ieder jaar moeten zorgorganisaties zich verantwoorden over o.a. hun financiële bedrijfsvoering. Op welke wijze zijn de zorggelden besteed? Zorgorganisaties zijn hierbij niet alleen gebonden aan het ‘reguliere’ jaarrekeningenrecht, maar ook aan sectorspecifieke regels.

Delen of opslaan

Kennis geschreven door Annelinde Janssen

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

 • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

 • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

 • U heeft geselecteerd:
 • Combineren met:
 • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 53

Cross-border employment: Detachering over de grens - de aandachtspunten

Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt komt het in de praktijk steeds vaker voor dat Nederlandse werkgevers tijdelijk gebruik maken van buitenlandse werknemers om bepaalde piekperiode op te vangen, die dan worden gedetacheerd naar Nederland. Dit artikel beschrijft de arbeidsrechtelijke wet- en regelgeving in geval van grensoverschrijdende detachering.

Cross-border employment: Het toepasselijke arbeidsrecht in geval van grensoverschrijdend werken

Op het moment dat een werknemer vanuit het buitenland in Nederland komt werken en vice versa, rijst de vraag welk arbeidsrecht in dat geval van toepassing is. Zo kun je te maken krijgen met verschillende regels uit verschillende landen. In dit artikel wordt uitgelegd welk arbeidsrecht moet worden toegepast bij grensoverschrijdend werken (binnen de EU).

WNT-weetjes: Wanneer valt mijn onderneming onder de WNT?

De Wet normering topinkomens (‘WNT’) bestaat inmiddels 10 jaar en limiteert de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke- en semipublieke sector. Met name in de semipublieke sector bestaat nog wel eens de vraag wanneer een onderneming valt onder het toepassingsbereik van de WNT. In dit artikel zal ik dit nader toelichten.

Aanvullende beloningsmaatregelen financiële sector per 1 januari 2023

Het Wetsvoorstel nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen (Wnbfo) doet per 1 januari 2023 zijn intrede. Hiermee komt er een aanscherping in de beloningsregels van financiële ondernemingen, welke zijn vastgelegd in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Waar de regulering nu primair ziet op de variabele beloningen, komt met de aangescherpte regels meer aandacht voor de vaste beloningen.

Vanaf augustus 2022 (deels) betaald ouderschapsverlof

Op 12 oktober 2021 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen waarin is geregeld dat ouders recht hebben op (deels) betaald ouderschapsverlof voor (kortgezegd) 9 weken. Deze wet zal ingaan per 2 augustus 2022. In dit artikel ga ik in op de voorwaarden en hoogte van de betaling.

WNT-weetje: Hoe zit het met vakantiegeld onder de WNT?

Een topfunctionaris van een WNT-instelling heeft op grond van de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag (“WML”) recht op 8% vakantiegeld. In de praktijk wordt deze vakantietoeslag, net als bij andere ‘reguliere’ werknemers maandelijks gereserveerd en éénmaal per jaar in de maand juni uitgekeerd. Bij een topfunctionaris zou dit (bij een einde van het dienstverband) kunnen leiden tot problemen. Dit artikel gaat hierop nader in.

WNT-weetje: Is variabele beloning toegestaan onder de WNT?

Bij een WNT-instelling krijg je te maken met vele beperkingen in het geval van de bezoldiging van een topfunctionaris. Zo geldt er een maximaal bezoldigingsmaximum, welke in 2020 is vastgesteld op € 201.000,- bruto. Vraag is of variabele beloningen, zoals bonusbetalingen, bij de beloning van een topfunctionaris is toegestaan. Op die vraag gaat dit artikel in.

WNT-weetje: Wanneer kun je gebruik maken van de vrijstelling op de openbaarmakingsverplichting?

Op grond van de WNT is de instelling verplicht de gegevens omtrent de bezoldiging van de topfunctionaris te publiceren en openbaar te maken. Dit geldt ook voor niet-topfunctionarissen, voor zover de bezoldiging de maximale norm uit artikel 2.3 WNT overschrijdt. Op grond van artikel 5b Uitvoeringsregeling WNT geldt er voor deze openbaarmakingsverplichting een vrijstellingsregeling, welke de instelling kan toepassen indien aan de vereisten van deze regeling is voldaan. Dit artikel gaat in op de vereisten voor de vrijstellingsregeling.

WNT-weetje: Kunnen outplacement- en juridische kosten worden opgenomen in een vertrekregeling van een topfunctionaris?

Bij een beëindiging met wederzijds goedvinden, is in de praktijk een veelvoorkomende afspraak dat er juridische kosten worden vergoed. Op die manier kan de werknemer zich juridisch laten voorlichten over de inhoud en het gevolg van de vaststellingsovereenkomst, waarvoor de werkgever de kosten vergoed. Een andere afspraak is dat de werkgever kosten voor outplacement op zich neemt, zodat de werknemer gericht een nieuwe baan kan vinden. Vraag is of deze regelingen ook bij een topfunctionaris in het kader van de WNT kunnen worden opgenomen. Dit artikel behandelt deze vraag.

1 2 3 4 5