1. Home
 2. Specialisten
 3. Bart de Haan

Bart de Haan Advocaat - Associate partner Overheid & Vastgoed

Neem vrijblijvend contact op Telefoon 026 353 84 15 Mobiel 06 4693 62 48 E-mailadres Stuur mij een e-mail Social

Over Bart de Haan

Biografie

Bart de Haan is in 2005 beëdigd als advocaat en is sinds 2017 werkzaam bij Dirkzwager op de sectie Overheid en Vastgoed.

Hij is gespecialiseerd in het omgevingsrecht met een focus op het milieurecht en het natuurbeschermingsrecht. Hij heeft uitgebreide ervaring met bestemmingsplan- en omgevingsvergunningprocedures, maar hij adviseert en procedeert ook over natuur- en watervergunningen. Daarnaast weten cliënten Bart te vinden als het gaat om het monumentenrecht. Tot zijn klanten behoren gemeenten, ontwikkelaars (o.a. in de duurzame energiesector), nutsbedrijven en industriële bedrijven.

Bart vindt het belangrijk om zijn klanten te ontzorgen en hecht veel waarde aan een goed persoonlijk contact. Zijn klanten beschrijven Bart als pragmatisch, zonder de juridische analyse uit het oog te verliezen.

Enkele recente zaken:

 • Adviseren aan een waterschap over de Kaderrichtlijn Water in het kader van een dijkversterking;
 • Adviseren over stikstofproblematiek in het kader van baggerwerkzaamheden in een grote haven;
 • Adviseren en procederen voor PAS-melders (stikstof);
 • Adviseren van een grote Nederlandse gemeente en een middelgrote Nederlandse gemeente over afvalwatersystematiek;
 • Adviseren van drinkwaterbedrijven over waterrecht en natuurbeschermingsrecht;
 • Procederen voor een middelgrote Nederlandse gemeente over PFAS in water.
 • Adviseren aan verschillende ondernemingen in de recyclings- en pharmaceutische industrie over afvalstoffen, ZZS, einde-afvalstatus, dierlijke bijproducten;
 • Meerdere procedures voor verschillende internationale projectontwikkelaars over de realisatie van zonneparken bij de rechtbank en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State;
 • Adviseren en procederen voor middelgrote Nederlandse gemeenten over diverse windparkprojecten;
 • Adviseren en procederen voor gemeenten en vastgoedontwikkelaars in bestemmingsplanprocedures over nieuwe (woningbouw)ontwikkelingen;
 • Procedures over bestemmingsplannen, onder meer met betrekking tot milieuzonering;
 • Procedures over handhaving bij overtredingen van omgevingsvergunningen.

Enkele publicaties:

 • JM 2023/96 (eigen normen windturbineparken)
 • JM 2023/115 (bodemverontreiniging, TGG)
 • JM 2022/41
 • JM 2022/42
 • JM 2021/28

Functie(s)

2021 Advocaat - Associate partner, Dirkzwager
Energie, Food & Agri, Onderwijs, Overheden, Particulieren, Vastgoed Bestuursrecht, Energierecht, Natuur- & Milieubescherming, Omgevingsrecht bestuursrecht, omgevingsrecht, milieurecht, handhavingsrecht, omgevingswet Dirkzwager - Velperpoort
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem
2017 Advocaat - Senior, Dirkzwager

Opleiding(en)

2012 2013 Grotius specialisatieopleiding Ruimtelijke Ordening en Milieu
1993 1999 Nederlands recht, Radboud Universiteit Nijmegen

Nevenactiviteit(en)

Bart is lid van de Vereniging voor Bouwrechtadvocaten en de Vereniging voor Milieurecht advocaten.

Talen

Nederlands, Engels

Events

 
23 mei 2024

Energie-event 2024

Stap binnen in de wereld van morgen en kom alles te weten over juridische aspecten en kansen rondom netcongestie, energiehubs, financiering, warmte en de Omgevingswet. Ontdek aan de hand van praktijkvoorbeelden hoe regelgeving de weg vrijmaakt voor duurzame energie-initiatieven. Dit evenement voor professionals in de energietransitie vindt plaats op 23 mei 2024 bij Connectr, dé hub voor de energietransitie. We zorgen ervoor dat het een waardevolle middag is en kijken er naar uit u te verwelkomen op 23 mei. Zijn collega’s geïnteresseerd? Ook zij kunnen zich via de aanmeld-button inschrijven.

Delen of opslaan

Kennis geschreven door Bart de Haan

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

 • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

 • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

 • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

 • U heeft geselecteerd:
 • Combineren met:
 • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 85

Raad van State kan rechtsonzekerheid positieve weigering natuurvergunning niet wegnemen

De Afdeling heeft vandaag twee uitspraken gedaan over de gevolgen van een positieve weigering van een natuurvergunning. Hierin heeft zij onder meer overwogen dat de bestuursrechter ondanks de rechtsonzekerheid die een positieve weigering met zich meebrengt, niet kan vooruitlopen op de mogelijke herintroductie van de vergunningplicht bij intern salderen.

Voorstel Europese Bodemrichtlijn: nieuwe bottleneck in de maak?

De Europese Commissie heeft een voorstel gepresenteerd voor een Europese aanpak van bodemverontreiniging in de lidstaten. Het voorstel voor de richtlijn bodemmonitoring heeft een aantal doelen: het bieden van een uniforme definitie van bodemgezondheid, een alomvattend en samenhangend monitoringkader geven én duurzaam bodembeheer en sanering van verontreinigde locaties bevorderen. De vraag is wat dit voorstel gaat betekenen voor het Nederlandse bodembeleid. De reacties vanuit de Nederlandse politiek zijn op zijn best lauw te noemen. Het kabinet is van mening dat de richtlijn geen voordelen oplevert ten opzichte van het huidige nationale optreden door lidstaten.

De reikwijdte van het geitenverbod in de Omgevingsverordening Gelderland: de Afdeling legt uit!

In een recente uitspraak heeft de Afdeling zich uitgelaten over de vraag of een aanvraag voor uitbreiding van het aantal geiten in strijd was met een verbod in de Omgevingsverordening Gelderland. De Afdeling heeft hierbij uitleg gegeven over hoe dit verbod in elkaar zit en wanneer de uitzondering hierop van toepassing is. Ook is zij ingegaan op de verhouding met de melding uit artikel 1.10 Activiteitenbesluit.

Het toegepaste rekenmodel en de rekenafstand van 25 kilometer is aanvaardbaar

Voor elk project dat stikstof uitstoot moet berekend worden wat de gevolgen daarvan zijn voor Natura 2000 gebieden. Voor het wegenproject ViA15 was een rekenafstand van 5 km toegepast. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) vond in een tussenuitspraak dat die afstand niet toereikend gemotiveerd was. Na de tussenuitspraak heeft het kabinet besloten om voor wegverkeer en alle andere stikstofemissiebronnen een rekenafstand van 25 km aan te houden. De rekenafstand is ook geïmplementeerd in de AERIUS Calculator. De Afdeling heeft vandaag geoordeeld dat deze rekenafstand van 25 kilometer aanvaardbaar is.

Wat is afvalstoffenrecht?

In bedrijven komen bij vrijwel ieder productieproces (gevaarlijke) afvalstoffen vrij. Dan is het afvalstoffenrecht van toepassing. Het afvalstoffenrecht is een complex rechtsgebied. Wet- en regelgeving verandert snel en het Europees recht heeft een grote impact, net als (Europese) jurisprudentie.

Er kunnen weer stikstofberekeningen worden gemaakt!

Initiatiefnemers en overheden zaten er met smart op te wachten; het rekeninstrument AERIUS Calculator en AERIUS Monitor zijn gisteren geactualiseerd naar versie 2022. Er kunnen dus weer berekeningen worden uitgevoerd op basis van de meest actuele cijfers en kennis.

Positieve weigering is niet gelijk te stellen met een natuurvergunning

In een uitspraak van 18 oktober 2022 oordeelde de rechtbank Gelderland dat de rechtsgevolgen van een positieve weigering (het besluit dat geen natuurvergunning benodigd is) gelijk zijn aan die van een natuurvergunning voor het gevraagde project.

Bouwvrijstelling gesneuveld

De Afdeling heeft op 2 november 2022 uitspraak gedaan in het zogenaamde Porthos-project en geoordeeld dat de bouwvrijstelling (artikel 2.9a Wnb) in strijd is met de Habitatrichtlijn.

Positieve weigering natuurvergunning bij intern salderen

Projecten die met intern salderen niet leiden tot een toename van stikstofdepositie zijn niet natuurvergunningplichtig. Veel initiatiefnemers kiezen er desondanks voor om toch een aanvraag om een natuurvergunning in te dienen, om zo een positieve weigering op de aanvraag te verkrijgen.

Kritiek Raad van State op wetsvoorstel ‘natuurcompensatiebank’

Op 14 april 2022 is het wetsvoorstel inzake de wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet ingediend. Dit wetsvoorstel gaat over de zogenaamde ‘natuurcompensatiebank’, een register waarin uitgevoerde compenserende maatregelen worden geregistreerd, die kunnen worden ingezet bij de uitvoering van bepaalde projecten. De Afdeling advisering van Raad van State heeft in haar advies kritiek geleverd op dit wetsvoorstel. Zij uit haar zorgen over de zinvolheid van een natuurcompensatiebank en de vraag of er wordt voldaan aan de eisen van de Habitatrichtlijn.

Wetsvoorstel wijziging Awb naar aanleiding van het Varkens in Nood-arrest ter inzage gelegd

Naar aanleiding van het Varkens in Nood-arrest van het Hof van Justitie en de daarop volgende uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over de toegang tot de bestuursrechter bij milieurechtelijke besluiten heeft de wetgever een voorstel tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht ter inzage gelegd voor internetconsultatie. Hiermee beoogt zij de Awb in overeenstemming te brengen met het Verdrag van Aarhus.

1 2 3 4 5 6
...
8