1. Home
  2. Specialisten
  3. Bart Jacobs

Bart Jacobs Advocaat Ondernemingsrecht

Neem vrijblijvend contact op Telefoon 026 368 48 64 E-mailadres Stuur mij een e-mail Social

Over Bart Jacobs

Biografie

Bart Jacobs is advocaat sinds 2017 en werkzaam in de (internationale) transactiepraktijk, de insolventie- en herstructureringspraktijk en de procespraktijk.

Functie(s)

2017 Advocaat, Dirkzwager
Internationaal, Ondernemingen, Particulieren Commercieel contractenrecht, Distributie, Franchise & Agentuur , Europees recht, Fusies & Overnames, Joint Ventures, Litigation, Ondernemingsrecht & Vennootschapsrecht, Participaties Fusies en overnames, ondernemingsrecht, contractenrecht en procesrecht Dirkzwager - Velperpoort
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

Opleiding(en)

2021 2022 CPO Insolventierecht voor curatoren
2015 2017 Onderzoeksmaster Onderneming & Recht, Radboud Universiteit
2012 2015 Bachelor Rechtsgeleerdheid, Radboud Universiteit
2006 2012 Geschiedenis, Radboud Universiteit

Talen

Nederlands, Engels

Events


14 maart 2024

Webinar Herstructureren en reorganiseren

Hoge personeelskosten, dure energie, renteverhogingen en problemen in toeleveringsketens stellen ondernemers voor de nodige dilemma’s. Ondernemers die tijdens de coronapandemie konden rekenen op overheidssteun en belastinguitstel komen alsnog in financiële problemen.

Delen of opslaan

Kennis geschreven door Bart Jacobs

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 15

Onrechtmatige beëindiging duurovereenkomst

In drie eerdere artikelen schreef mijn collega Selma van Ramele al over de duurovereenkomst en de (on)mogelijkheid tot opzegging van een dergelijke overeenkomst. In dit artikel staat de uitspraak van rechtbank Midden-Nederland van 1 maart 2023 centraal, waarin de rechter oordeelde dat de opzegging van een duurovereenkomst door Zuivelcoöperatie FrieslandCampina in strijd is met de redelijkheid en billijkheid.

Onterechte turboliquidatie: noodzaak tot heropenen vereffening?

Indien een vennootschap ten onrechte wordt geturboliquideerd, heeft er feitelijk geen turboliquidatie plaatsgevonden. Bestaat in dit geval de noodzaak tot heropening van de vereffening, of kan eenvoudigweg worden aangenomen dat de vennootschap nog altijd bestaat en in liquidatie verkeert?

Studeren en stage lopen in coronatijd

Hoe gaat dat, stage op afstand en loopt je studie geen vertraging op? Drie studentstagiaires delen hun ervaringen. Maaike Valé trapt af en vertelt over haar stage bij Dirkzwager .

Rangwijziging bij (uitwinning) pandrecht

De onderlinge rang van pandrechten wordt bij uitwinning van een pandrecht wettelijk bepaald door het moment van vestiging van de pandrechten: het oudste pandrecht gaat voor op later gevestigde pandrechten. De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 9 april 2020 bevestigd dat het mogelijk is om bij of na vestiging van een pandrecht de aan dat pandrecht verbonden rang te wijzigen.

Eerste civielrechtelijke bestuursverboden opgelegd en gepubliceerd

Met de invoering van de Wet civielrechtelijk bestuursverbod is per 1 juli 2016 de mogelijkheid gecreëerd om (voormalig) bestuurders van verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen, N.V.'s, B.V.'s en stichtingen een bestuursverbod op te leggen voor de maximale duur van vijf jaar. Op 20 september 2018 zijn de eerste twee verboden ingeschreven in het door de Kamer van Koophandel (KvK) bijgehouden register.

Invoering real-time insolventieregister uitgesteld

Op 27 juni 2018 is de Wet modernisering faillissementsprocedure van kracht geworden. Vermoedelijk treedt deze wetswijziging per 1 januari 2019 in werking. Een van de belangrijke elementen van dit wetsvoorstel is de invoering van een ‘real-time’ insolventieregister. De problemen met het KEI-traject lijken echter tot vertraging van de invoering van het real-time insolventieregister te leiden.

Verhoudingen op scherp: Bestuurders vs. Commissarissen

De president-commissaris van ABN Amro, Olga Zoutendijk, heeft te kennen gegeven dat zij haar functie per 1 juli 2018 neerlegt. Volgens de berichtgeving in onder meer het Financieele Dagblad, zou dit besluit samenhangen met kritiek op haar leiderschapsstijl. Zo zou zij zich actief hebben bemoeid met de besluitvorming binnen de bank. Ook verscheen en sprak zij op vergaderingen waar doorgaans alleen bestuurders aanwezig zijn. Haar handelen zou mogelijk hebben bijgedragen aan interne spanningen e...

Rentewijzigingsbedingen: vernietiging, verjaring en Unierecht

Zowel de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening als het Gerechtshof Amsterdam heeft onlangs op vordering van een consument een rentewijzigingsbeding vernietigd op grond van de Europese Richtlijn oneerlijke bedingen (de ‘Richtlijn’).

Persoonlijke aansprakelijkheid na turboliquidatie

Al eerder wijdden wij een artikel aan een uitspraak van het hof Arnhem-Leeuwarden betreffende persoonlijke aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit turboliquidatie van een vennootschap. In tegenstelling tot de zaak die in het voorgaande artikel centraal stond, heeft het hof Arnhem-Leeuwarden in haar arrest van 14 februari 2017 geoordeeld dat het ontbinden van een vennootschap zonder vereffening (turboliquidatie) wel kan leiden tot aansprakelijkheid van de (indirect) bestuurder en aande...

Ondernemingskamer blokkeert aandelenverkoop

Uit een recent arrest van het Gerechtshof Amsterdam (ECLI:NL:GHAMS:2017:4123) blijkt maar weer eens hoezeer het van belang is om de ondernemingsraad, in verband met het haar op basis van de Wet op de ondernemingsraden (‘WOR’) toekomende adviesrecht, tijdig bij een verkooptraject te betrekken en haar van voldoende informatie te voorzien.De Ondernemingskamer oordeelde in voornoemd arrest dat de verkopende rechtspersoon (en haar achterliggende aandeelhouders) door het schenden van hun zorgplicht...

1 2