Hamer rechtbank rechter
  1. Home
  2. Expertises & sectoren
  3. Cassatie & (Appel)procesrecht

Expertise Cassatie & (Appel)procesrecht

Ons team Cassatie & (Appel)procesrecht is gespecialiseerd in het voeren en begeleiden van gerechtelijke procedures binnen het gehele civiele spectrum. We procederen in alle instanties, waarbij het accent ligt op hoger beroep en cassatie. U kunt bij ons terecht voor elke vorm van procesbegeleiding: van appel- of cassatieadvies tot aan het voeren van de volledige (cassatie)procedure.

(Appel)procesrecht

In een procedure krijgt een geschil een nieuwe juridische dimensie: die van het procesrecht. Waar het materiële recht bepaalt wat uw rechten (en plichten) zijn, bepaalt het procesrecht (of: het formele recht) de wijze waarop u die rechten kunt verwezenlijken. Om succesvol te procederen, is grondige kennis van dit procesrecht onontbeerlijk. Procesrechtelijke leerstukken zoals de verdeling van stelplicht en bewijslast en de formulering van eis(wijziging)en spelen namelijk niet zelden een beslissende rol in de procedure.

Ons team Cassatie & (Appel)procesrecht beschikt over die expertise in het burgerlijk procesrecht. In het bijzonder zijn wij thuis in het procederen bij gerechtshoven en de Hoge Raad. En dat is geen overbodige luxe. Met het instellen van een rechtsmiddel wordt namelijk ook een diepere en nog complexere laag van het procesrecht aangeboord. Zo spelen in hoger beroep enkele lastige appelprocesrechtelijke leerstukken als het grievenstelsel, de devolutieve werking en de tweeconclusieregel een rol. Onze ervaring in het procederen bij gerechtshoven en de Hoge Raad is ook in lagere instanties van waarde, doordat wij in een vroeg stadium al kunnen voorsorteren op een mogelijk rechtsmiddel door de juiste processtrategie te kiezen.

Cassatie

Na een (deels) ongunstige uitspraak van een gerechtshof kan een procespartij nog naar de Hoge Raad stappen. Zodra de procedure dit stadium heeft bereikt, staan de feiten vast. De Hoge Raad beoordeelt alleen of het recht juist is toegepast en of de lagere rechter zijn uitspraak voldoende heeft gemotiveerd en andere essentiële vormvoorschriften in acht heeft genomen. Dit bijzondere karakter van de cassatieprocedure maakt het procederen voor de Hoge Raad tot een vak apart. 

Onze diensten

Heeft u een juridisch geschil waarin waarschijnlijk (verder) geprocedeerd moet worden? Neemt u dan gerust contact op met Tom van Malssen (+31 (0)26 368 48 85 of vanmalssen@dirkzwager.nl). U kunt bij ons terecht voor appel- of cassatieadvies, voor een quick scan naar (de gegrondheid van) een door de wederpartij ingesteld rechtsmiddel of voor het voeren van de gehele procedure. Ook adviseren wij advocaten die specifieke ondersteuning zoeken in een procesrechtelijk complexe procedure.

Gerelateerde artikelen

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 37

Twee arresten over de eisen aan een verzoek om een voorlopig getuigenverhoor (2)

De Hoge Raad heeft op 15 juli jl. twee hoven teruggefloten naar aanleiding van de afwijzing van een verzoek om een voorlopig getuigenverhoor. De twee hoven (te Den Bosch resp. Amsterdam) hebben volgens de Hoge Raad om uiteenlopende redenen te hoge eisen gesteld aan toewijzing van het verzoek. De Hoge Raad brengt hiermee de (in abstracto schijnbaar duidelijke, maar kennelijk in de praktijk lastig bevonden) grenzen van de eisen aan toewijzing van verzoeken om een voorlopig getuigenverhoor nog eens scherp voor het voetlicht.

Twee arresten over de eisen aan een verzoek om een voorlopig getuigenverhoor (1)

De Hoge Raad heeft op 15 juli jl. twee hoven teruggefloten naar aanleiding van de afwijzing van een verzoek om een voorlopig getuigenverhoor. De twee hoven (te Den Bosch resp. Amsterdam) hebben volgens de Hoge Raad om uiteenlopende redenen te hoge eisen gesteld aan toewijzing van het verzoek. De Hoge Raad brengt hiermee de (in abstracto schijnbaar duidelijke, maar kennelijk in de praktijk lastig bevonden) grenzen van de eisen aan toewijzing van verzoeken om een voorlopig getuigenverhoor nog eens scherp voor het voetlicht. In deze blog bespreek ik de eerste zaak.

Dagvaarding niet tijdig aangebracht? Slechts één kans op herstel!

Twee hoven (Den Bosch en Arnhem-Leeuwarden) werden recentelijk geconfronteerd met eenzelfde vraagstuk: als de dagvaarding niet tijdig is aangebracht, en datzelfde geldt voor het eerste herstelexploot, kan dan met een later herstelexploot alsnog de aanhangigheid van de procedure worden gered?

Hoge Raad: gezag van gewijsde ziet ook op ongunstige beslissingen die gunstig dictum dragen

Het gezag van gewijsde (236 Rv) kan worden ingeroepen als in een ander geding tussen dezelfde partijen eenzelfde geschilpunt wordt voorgelegd als in een eerder geding, en de in het dictum van de eerdere uitspraak gegeven beslissing (mede) berust op een beslissing over dat geschilpunt. Onlangs heeft de Hoge Raad (voor het eerst met zoveel woorden) bevestigd dat óók als een procedure eindigt in een voor een partij volledig gunstig dictum, het gezag van gewijsde zich uitstrekt tot voor diezelfde partij nadelige beslissingen over de rechtsbetrekking in geschil waarop het dictum (mede) berust.

Wat kun je doen als een rechter verzuimt te oordelen op een verzoek of vordering?

Een gerechtelijke uitspraak kan na het wijzen ervan aangevuld worden als de rechter heeft verzuimd te beslissen over een vordering of verzoek. Recent deed zich dit voor bij het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, dat verzuimd zou hebben de gevorderde wettelijke rente toe te wijzen.

Interessante Conclusie A-G over verstek in appel

In een recente conclusie gaat A-G Snijders in op de problematiek van verstek in appel in algemene zin, en meer specifiek in het geval van meerdere gedaagden waarvan er één niet is verschenen in appel. Het betreft een mooie (overzichts)conclusie, die lezenswaardig is voor iedereen die zijn kennis over verstekverlening, in het bijzonder in appel, wil opfrissen.

1 2 3 4
Terug naar alle expertises en sectoren