1. Home
 2. Expertises & sectoren
 3. Netwerkregistraties

Expertise Netwerkregistraties

In de kabelarresten van 2003 bepaalde de Hoge Raad dat kabels en leidingen onroerend goed zijn (inmiddels wettelijk vastgelegd in artikel 5:20 lid 2). Dit betekent dat voor de overdracht en bezwaring (met bijvoorbeeld hypotheek) van kabels en leidingen een notariële akte is vereist. Dit is pas mogelijk als het betreffende netwerk kadastraal geregistreerd is. Hieronder meer over netwerkregistraties.

Registratie netwerk

Op het gebied van netwerkregistraties (registratie netwerk) is Dirkzwager landelijk de absolute pionier. Ons gespecialiseerde team van advocaten en (kandidaat-)notarissen verdiepte zich al in deze materie vanaf het moment dat registratie wettelijk mogelijk werd. Wij verzorgden al vele registraties, van kleine plaatselijke tot grote landelijke netwerken. Daarnaast adviseren en begeleiden wij de overdracht van netwerk(bedrijven).

Onze opdrachtgevers zijn voornamelijk telecommunicatie- en energiebedrijven, maar ook andere kabel- en leidingeigenaren maken gebruik van onze diensten. Dankzij onze uitgebreide ervaring en up-to-date kennis hebben wij ons ontwikkeld tot topspecialisten op dit rechtsgebied.

Wil een bedrijf zijn netwerk registreren, dan moet het kunnen aantonen dat het de ‘bevoegde aanlegger’ van het netwerk is. Om dat te kunnen bewijzen, controleren wij het hele tracé op basis van uiteenlopende bewijsstukken zoals vergunningen, zakelijke rechten, overeenkomsten en correspondentie. Dit alles in nauwe samenwerking met de cliënt. Kan het bevoegd aanleggerschap niet worden aangetoond, maar is het netwerk voor 1 februari 2007 aangelegd, dan is registratie alsnog mogelijk op basis van een overgangsregeling die bepaalt dat ‘degene die zich op 1 februari 2007 als eigenaar gedroeg’, bevoegd is het netwerk kadastraal te registreren. Ook dit bewijsonderzoek kunnen wij voor u verrichten. Nadat het onderzoek is afgerond vindt inschrijving plaats via een notariële akte, waaraan een netwerktekening is gehecht waarop de ligging van het netwerk is weergegeven.

Wij bieden uw bedrijf juridisch advies en ondersteuning bij:

 • controle van bevoegd aanleggerschap/het als eigenaar gedragen
 • contact met het Kadaster voor netwerktekening, netwerkaanduiding en kadastrale onderzoeken
 • opstellen notariële akte en inschrijving in openbare registers
 • overdracht van een netwerkbedrijfbeoordelen en opstellen van (koop)overeenkomsten
 • overdracht en bezwaren van netwerken
 • uitbreidingen en/of wijzigingen van netwerken verwerken bij het Kadaster
 • verzorgen van lig- en legrechten

Gerelateerde artikelen

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

 • U heeft geselecteerd:
 • Combineren met:
 • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

 • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

 • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 118

Vuistregel drie maanden huurachterstand voor ontruiming huurwoning gaat niet altijd op en behoeft nuancering

De vuistregel dat een rechter een ontbinding van de huurovereenkomst en de ontruiming van de huurwoning zal toewijzen bij een huurachterstand van drie maanden, behoeft nuancering. Uit recente rechtspraak blijkt dat rechters ook als voorwaarde kunnen stellen dat de verhuurder het niet kunnen incasseren van de huurachterstand eerst dient te hebben gemeld bij de gemeente. Het wél melden kan vervolgens een afkoelingsperiode tot gevolg hebben waardoor verhuurders het risico lopen dat zij 6 maanden lang geen betaling van de huurachterstand bij de rechter kunnen vorderen. Dit geldt zowel voor woningcorporaties als voor particuliere verhuurders.

Nieuwe verkoopregels bezit woningcorporaties gepubliceerd

Op 26 november 2021 is het besluit tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 gepubliceerd in de Staatscourant. De wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV) hangt samen met de herziening van de Woningwet. Het gewijzigd BTIV maakt een einde aan de complexe, starre en niet altijd logische verkoopregels voor woningcorporaties.

Zorg en wonen in het bestemmingsplan

De planregels en de op de plankaart vermelde bestemming zijn beslissend voor het antwoord op de vraag of er sprake is van strijd met het bestemmingsplan. Een planregel moet letterlijk worden uitgelegd omwille van de rechtszekerheid. Bij het ontbreken van een definitie van een bepaling in de planregels kan aansluiting worden gezocht bij de definities van het begrip in andere wet- en regelgeving, dan wel het normale spraakgebruik. Bij het bepalen van het normale spraakgebruik zoekt de Raad van State aansluiting bij het Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse taal. Deze systematiek kan in de praktijk tot uiteenlopende uitkomsten leiden onder meer bij woonvormen waarbij sprake is van een combinatie van wonen en zorg.

ACM wil misleidende duurzaamheidsclaims voorkomen

De Autoriteit Consument en Markt stelt 5 vuistregels voor het maken van reclame voor duurzame energieproducten en -diensten. De energietransitie wordt nu dus ook vanuit reclamerechtelijk perspectief bezien.

Toestemming grondeigenaar bij aanleg zonneprojecten

Onlangs verscheen een artikel van mijn collega Maarten Kole over de SDE+ aanvraag van zonneprojecten en de wijzigingen daarin voor de najaarsronde van 2019. Eén van die wijzigingen ziet op de toestemming van de grondeigenaar (ook wel aangeduid als “locatie-eigenaar”). Voor het verkrijgen van SDE+ subsidie is sinds 2011 toestemming nodig van de locatie-eigenaar voor het plaatsen en exploiteren van een installatie. In de praktijk werden daarvoor verschillende documenten gebruikt.

Verkoopregels bij vervreemding van intramuraal zorgvastgoed door corporaties

Op het moment dat een woningcorporatie intramuraal zorgvastgoed (verpleeghuiszorg) wil verkopen aan de hurende zorginstelling, dan dient zij hiervoor goedkeuring te vragen van de Autoriteit Wonen (‘Aw’). ILT, het uitvoeringsorgaan van Aw, stelt zich daarbij op het standpunt dat de verkoop van dit zorgcomplex de verkoopregels van ‘wonen’ dienen te doorlopen en niet de verkoopregels van ‘maatschappelijk vastgoed’. Gevolg is dat ILT van de kopende zorginstelling verlangt dat zij in de koopovereenkomst verklaart dat zij zich als een sociaal verhuurder zal gedragen, alsmede dat de ‘woongelegenheden’ ten minste zeven jaar voor de verhuur bestemd blijven.

Tarieven kadastrale registratie van netwerken gewijzigd

Per 1 januari 2019 gelden nieuwe tarieven voor de registratie van netwerken. Daarbij is een nieuwe handleiding kadastrale registratie van netwerken van kracht. De kadastrale tarieven voor de registratie van netwerken zijn ten opzichte van 2018 marginaal gewijzigd.

Notaris mag makelaarscourtage uitkeren aan verkoper

De notaris dient bij de overdracht van een woning ervoor te zorgen dat het geldverkeer gladjes verloopt. Dat betekent niet alleen dat hij ervoor zorgt dat de hypotheek van de verkoper wordt afgelost en dat tussen partijen zakelijke lasten worden verrekend, maar ook dat de courtage aan de makelaar wordt betaald.In de praktijk wil het voorkomen dat er discussie ontstaat tussen de makelaar en de verkoper over de verschuldigdheid van de courtage. De notaris neemt daarin een onpartijdige positie i...

Huurcommissie: zonnepanelen die roerend zijn doorbelasten in de servicekosten

De Huurcommissie heeft in juni 2017 in het Beleidsboek nutsvoorzieningen en servicekosten laten opnemen dat verhuurders een vergoeding voor zonnepanelen mogen opnemen in de servicekosten. Voorwaarde is wel dat de zonnepanelen zich als roerende zaken kwalificeren. Daarvoor is vereist dat ze zonder beschadiging van betekenis aan de panelen of het dak weggenomen kunnen worden. Op het moment dat de zonnepanelen geïntegreerd zijn in het dak, dan kwalificeren de zonnepanelen zich als onroerende zak...

Vermenging van het heersend en dienend erf leidt niet altijd tot tenietgaan erfdienstbaarheid

Rechtbank Noord-Holland 19 juli 2017, ECLI:NL:RBNHO:2017:6032.De casus die centraal staat in de uitspraak van rechtbank Noord-Holland van 19 juli 2017 betreft een drietal percelen waarop een erfdienstbaarheid is gevestigd – één dienend erf en twee heersende erven – waarvan één heersend erf en het dienend erf eigendom zijn geworden van een woningstichting in 2001 en 2002. Een erfdienstbaarheid is een last waarmee een perceel, het dienende erf, ten bate van een ander perceel, het heersende erf,...

Nieuw ROZ-model voor woonruimte

Op 18 april 2017 heeft de Raad voor Onroerende Zaken (hierna: ROZ) een nieuwe modelhuurovereenkomst voor woonruimte met bijbehorende Algemene Bepalingen gepubliceerd. Het vorige model stamde uit 2003 en was dringend aan vervanging toe. Met dit nieuwe model heeft de ROZ beoogd aan te sluiten bij de huidige praktijk door onderwerpen als tijdelijke verhuur, verhuur aan specifieke groepen en onderverhuur van woningen via Airbnb in het model te verwerken. Daarnaast springt de nieuwe, uitgebreide b...

Versoepeling verkoopregels corporatiewoningen per 1 april 2017

Op 1 april 2017 heeft minister Plasterk het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (‘Btiv’) gewijzigd. De verkoop van corporatiewoningen aan (buitenlandse) beleggers is hierdoor een stuk eenvoudiger geworden.  Veel drempels voor investeerders zijn weggenomen.In onderstaand stroomschema ziet u de nieuwe regels in één oogopslag.Zienswijzen van gemeenten en huurdersorganisatiesEén van de belangrijkste wijzigingen heeft betrekking op de verplichte zienswijzen. De minister versoepel...

1 2 3 4 5 6
...
10
Terug naar alle expertises en sectoren