1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Asbestdakenverbod 2024: rapportage inventarisatie asbestdaken in provincies

Asbestdakenverbod 2024: rapportage inventarisatie asbestdaken in provincies

Enquête onder provincies leert dat er géén uitspraken kunnen worden gedaan over de omvang van de asbestdakenproblematiek in Nederland
Leestijd 
Auteur artikel Annet van Duijn
Gepubliceerd 04 oktober 2018
Laatst gewijzigd 04 oktober 2018

Binnenkort vindt in de Tweede Kamer de plenaire behandeling plaats van het Wetsvoorstel tot wijziging van de Wet Milieubeheer. Indien dat wetsvoorstel wordt aangenomen, is er een wettelijke grondslag om het asbestdakenverbod bij algemene maatregel van bestuur in te voeren.

 

De vaste Commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft, om haar kennispositie te versterken, een vragenlijst naar alle provincies gestuurd. De hoop was dat er een zo actueel en compleet mogelijk inzicht in de asbestdakenproblematiek zou kunnen worden verkregen. Helaas is dat niet gelukt, want weliswaar hebben alle provincies informatie aangeleverd, maar niet alle provincies hebben de gehele vragenlijst ingevuld, terwijl veel provincies zich hebben gebaseerd op schattingen.

 

De conclusie van de vaste commissie is dan ook dat er op basis van deze enquête géén uitspraken kunnen worden gedaan over de omvang van de asbestdakenproblematiek in Nederland.

 

Voorts signaleren vrijwel alle provincies knelpunten in de saneringscapaciteit.

 

De Rapportage inventarisatie asbestdaken in provincies van 3 oktober 2018 is inmiddels gepubliceerd op de website van de Tweede Kamer en kunt u hier downloaden.

 

Ik citeer de kernpunten uit de Rapportage:

 

(1) Er kunnen op basis van deze inventarisatie geen uitspraken worden gedaan over de

omvang van de asbestdakenproblematiek in heel Nederland:

  • Niet alle provincies hebben een actueel cijfermatig inzicht in de Asbestdakenproblematiek. Zeven van de twaalf provincies hebben een schatting gemaakt van de totale oppervlakte nog te saneren asbestdaken.

  • De schattingen dateren soms van enkele jaren terug. De nauwkeurigheid loopt uiteen: door sommige provincies zijn uitgebreide inventarisaties opgesteld, bij andere provincies is sprake van ruwe schattingen.

(2) De totale oppervlakte te saneren asbestdaken omvat bij de zeven provincies die een totaalcijfer voor de gehele provincie hebben geschat circa 79 miljoen m2.

 

(3) Vergelijking van de ramingen in deze inventarisatie met eerdere ramingen laat een gemengd beeld zien in termen van over- of onderschatting. Voor drie provincies zijn de huidige ramingen hoger dan eerdere ramingen, voor twee provincies zijn deze lager.

 

(4) In de afgelopen vijf jaar is bij de tien provincies die deze vraag hebben ingevuld ruim 16 miljoen m2 aan asbestdaken gesaneerd. Volgens het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) is er in geheel Nederland in de afgelopen drie jaar bijna 27 miljoen m2 gesaneerd.

 

(5) Zes provincies schatten in dat minimaal 5% van de eigenaren onvoldoende financiële draagkracht heeft om sanering te bekostigen. Enkele provincies hiervan schatten dit aanzienlijk hoger in (bijvoorbeeld Utrecht: 10 tot 25% en Drenthe: 30% van de agrariërs).

 

(6) Vrijwel alle provincies zien knelpunten in de saneringscapaciteit. Zij noemen onder meer gebrek aan geschikt personeel, beperkte opleidingscapaciteit, het hijskranenverbod, onvoldoende proces- /technische innovaties en financiële draagkracht.

 

(7) Vrijwel alle provincies stimuleren asbestsaneringen actief en kennen hiervoor meestal financiële regelingen. Overijssel heeft een aantal regelingen in voorbereiding en ondersteunt bijvoorbeeld een collectieve aanpak.

 

Ik ben benieuwd of de inhoud van deze rapportage invloed zal hebben op het debat in de Tweede Kamer en houd dat voor u in de gaten.