De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Aw en WSW publiceren nieuw beoordelingskader rentederivaten

Aw en WSW publiceren nieuw beoordelingskader rentederivaten

Sinds 1 juli 2017 hebben woningcorporaties de mogelijkheid om hun derivatenportefeuille te herstructureren. Dit is vastgelegd in een gezamenlijk ‘Beoordelingskader en vereisten herstructurering derivaten’ van Aw en WSW. Het nieuwe gezamenlijke beoordelingskader vervangt de bestaande WSW-richtlijn derivaten. Hier volgt een overzicht.Al vanaf 1994 zijn er circulaires en beleidsregels waarin het aangaan van derivaten door woningcorporaties gereguleerd is. Naar aanleiding van onder meer de Vestia...
Auteur artikelChantal van den Borne
Gepubliceerd07 juli 2017
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
Sinds 1 juli 2017 hebben woningcorporaties de mogelijkheid om hun derivatenportefeuille te herstructureren. Dit is vastgelegd in een gezamenlijk ‘Beoordelingskader en vereisten herstructurering derivaten’ van Aw en WSW. Het nieuwe gezamenlijke beoordelingskader vervangt de bestaande WSW-richtlijn derivaten. Hier volgt een overzicht.

Al vanaf 1994 zijn er circulaires en beleidsregels waarin het aangaan van derivaten door woningcorporaties gereguleerd is. Naar aanleiding van onder meer de Vestia-affaire zijn er op 1 oktober 2012 verdergaande beleidsregels in werking getreden die zien op het gebruik van financiële derivaten door Toegelaten Instellingen.

In 2016 heeft de Autoriteit woningcorporaties (Aw) een stresstest uitgevoerd onder alle 350 woningcorporaties. Eerder werden al enige (beperkte) stresstesten uitgevoerd door het CFV. Geconstateerd is onder andere dat er een substantiële toename te zien was in het aantal rentederivaten waarin breakclauses waren opgenomen. Op grond van deze breakclauses hebben banken (en soms ook de corporaties) de mogelijkheid om een rentederivaat tussentijds te beëindigen tegen afrekening van de marktwaarde. Dit soort clausules kunnen bij een negatieve marktwaarde aanzienlijke risico’s inhouden voor de corporatie. Met name voor corporaties die dit soort contracten zijn aangegaan, biedt het gezamenlijke Beoordelingskader van Aw en WSW nieuwe mogelijkheden. Indien woningcorporaties voldoen aan de in het Beoordelingskader en vereisten herstructurering derivaten (het Beoordelingskader) opgenomen vereisten, kunnen corporaties de rentederivaten herstructureren. Zo krijgen corporaties de mogelijkheid om in plaats van het opbouwen van de wettelijk voorgeschreven liquiditeitsbuffer, de rentederivaten af te kopen of door te laten zakken of een combinatie hiervan. De opgebouwde liquiditeitsbuffer kan worden gebruikt voor de af te rekenen marktwaarde op het moment van herstructurering. Hiermee kunnen corporaties de liquiditeitsrisico’s wegnemen die voortkomen uit de breakclauses en de tussentijdse marktwaardeverrekeningen (‘margin calls’). Daarmee vervalt ook de noodzaak voor het aanhouden van financiële buffers, waardoor een corporatie meer ruimte kan krijgen om te investeren en meer zekerheid kan krijgen over de toekomstige schuldpositie.

Corporaties die hun rentederivaten willen herstructureren, moeten voldoen aan de vereisten van het Beoordelingskader. Deze houden – samengevat – in dat het besluitvormingsproces zorgvuldig voorbereid en uitgevoerd moet worden en aan moet sluiten op de financieringsstrategie van de corporatie. Onderdeel van een zorgvuldig proces is dat de corporatie een positief advies heeft ontvangen van een onafhankelijke, deskundige adviseur.

Naast de mogelijkheid tot herstructurering, bevat het Beoordelingskader tevens een onderdeel ‘Bijzondere leningvormen’. In dit onderdeel worden de eisen voor borging vermeld voor leningen met een variabele hoofdsom, basisrenteleningen, groenleningen en leningen met uitgestelde storting.

Het Beoordelingskader is hier terug te lezen.
Beoordeel dit artikel