1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Beroep op klachtplicht ex artikel 6:89 BW slaagt; geen zorgplichtschending notaris

Beroep op klachtplicht ex artikel 6:89 BW slaagt; geen zorgplichtschending notaris

Vier jaar na de eigendomsoverdracht van een woning met bijbehorend perceel wordt de huidige eigenaar daarvan geconfronteerd met een op het perceel rustend recht van erfdienstbaarheid, waarvan hij ten tijde van de aankoop van de woning niet op de hoogte was. De eigenaar van de woning stelt zich in een procedure bij de rechtbank Noord-Nederland (uitspraak van 8 oktober 2014, ECLI:NL:RBNNE:2014:4862) op het standpunt dat de notaris de zorgplicht jegens hem heeft geschonden. Van de notaris had vo...
Leestijd 
Auteur artikel Lindy Westrik
Gepubliceerd 17 oktober 2014
Laatst gewijzigd 16 april 2018
Vier jaar na de eigendomsoverdracht van een woning met bijbehorend perceel wordt de huidige eigenaar daarvan geconfronteerd met een op het perceel rustend recht van erfdienstbaarheid, waarvan hij ten tijde van de aankoop van de woning niet op de hoogte was. De eigenaar van de woning stelt zich in een procedure bij de rechtbank Noord-Nederland (uitspraak van 8 oktober 2014, ECLI:NL:RBNNE:2014:4862) op het standpunt dat de notaris de zorgplicht jegens hem heeft geschonden. Van de notaris had volgens de eigenaar van de woning redelijkerwijze mogen worden verwacht dat hij een gedegen onderzoek had uitgevoerd naar het bestaan van beperkte zakelijke rechten, zoals een erfdienstbaarheid. Door dit niet te doen zou de notaris niet de zorg in acht hebben genomen die van hem als redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot verwacht mocht worden. De eigenaar van de woning vordert in de procedure de waardevermindering van zijn perceel ad € 40.000,-- inclusief renteschade, nu de notaris volgens hem een beroepsfout heeft begaan.

De notaris verweert zich tegen de vordering van de eigenaar van de woning door een beroep te doen op de klachtplicht ex artikel 6:89 BW, alsook door een betwisting van de gestelde zorgplichtschending. De eigenaar van de woning zou reeds omstreeks maart 2009, althans kort na de levering van de woning op de hoogte zijn geweest van de waardevermindering van zijn woning ten gevolge van een op het perceel gevestigde erfdienstbaarheid. Desondanks is de notaris pas op 15 augustus 2013 aansprakelijk gesteld. De notaris zou hierdoor zijn geschaad in zijn bewijspositie, nu bijvoorbeeld relevante e-mailwisseling tussen partijen niet meer voorhanden is, alsook gemaakte aantekeningen en nu het jaren nadien lastig is om de precieze details van hetgeen destijds is besproken te herinneren.

De rechtbank Noord-Nederland honoreert het beroep van de notaris op schending van de klachtplicht ex artikel 6:89 BW, nu de eigenaar van de woning bijna viereneenhalf jaar na de ontdekking van de erfdienstbaarheid – in april 2009 bleek uit het door het Kadaster uitgevoerde onderzoek van het bestaan van de erfdienstbaarheid – bij de notaris heeft geklaagd. De notaris is daardoor volgens de rechtbank inderdaad geschaad in zijn bewijspositie op de door de notaris aangegeven gronden.

De rechtbank Noord-Nederland ziet voorts aanleiding om in te gaan op de door de eigenaar van de woning gestelde schending van de zorgplicht. Daarvan is volgens de rechtbank geen sprake, nu de eigenaar van de woning voorafgaand aan de levering werd bijgestaan door een advocaat die contact heeft opgenomen met de notaris over het opnemen van een (eventuele) erfdienstbaarheid of recht van overpad in de te verlijden leveringsakte. De notaris mocht er volgens de rechtbank op vertrouwen dat de eigenaar van de woning door de advocaat voldoende zou worden geïnformeerd over (de gevolgen van) levering van het perceel belast met een eventuele erfdienstbaarheid. De notaris heeft naar het oordeel van de rechtbank bovendien aan zijn informatieverplichting jegens de eigenaar van de woning voldaan, onder meer door te wijzen op de mogelijkheid om een erfdienstbaarhedenonderzoek uit te voeren en door het vooraf bespreken van de mogelijkheid van het bestaan van een erfdienstbaarheid. Voorts heeft de notaris volgens de rechtbank voldaan aan de op hem rustende rechercheplicht door alle voor hem toegankelijke registers te raadplegen, in het kader waarvan de rechtbank opmerkt dat de notaris alleen onder bijzondere omstandigheden de door het Kadaster verstrekte gegevens op hun juistheid dient te controleren. Dat het om een woning uit omstreeks 1900 gaat, maakt dit niet anders. De vorderingen van de eigenaar van de woning worden afgewezen.