1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. bescherming van de handelsnaam door het handelsnaamrecht

Bescherming van de handelsnaam door het handelsnaamrecht

Het handelsnaamrecht beschermt de handelsnaam van een onderneming, waaraan deze handelsnaam verbonden is. Iedere handelsnaam geniet bescherming, onder voorwaarden.
Leestijd 
Auteur artikel Joost Becker
Gepubliceerd 20 september 2021
Laatst gewijzigd 20 september 2021

Wat is het handelsnaamrecht?

Het handelsnaamrecht beschermt de handelsnaam van een onderneming, waaraan deze handelsnaam verbonden is. De Handelsnaamwet bepaalt dat de handelsnaam van een onderneming de naam is waaronder een onderneming wordt gedreven.

Van oudsher wordt de handelsnaam van een supermarkt, winkel of vestiging beschermd door het handelsnaamrecht. Ook door het voeren van een handelsnaam op internet, als naam van een onderneming, levert handelsnaamrechtelijke bescherming op. Het gaat daarbij om websites, social media kanalen en andere vormen van reclame voor de onderneming.

Het is mogelijk voor een onderneming om één of meerdere handelsnamen te voeren, bijvoorbeeld wanneer een onderneming actief is in meerdere sectoren.

Registratie van de handelsnaam

Voor het ontstaan van het handelsnaamrecht is geen registratie vereist. Het handelsnaamrecht ontstaat zodra de handelsnaam rechtmatig door uw onderneming wordt gevoerd. Uit de handelsregisterwet volgt wel een registratieplicht.

Het rechtmatig voeren van een handelsnaam zal kunnen blijken uit het gebruik van een handelsnaam bijvoorbeeld op facturen, briefpapier, in reclame-uitingen, op gebouwen en voertuigen e.d. alsook online waaronder LinkedIn, Facebook, Instagram, en Google Adwords.

Omvang van het handelsnaamrecht

In de Handelsnaamwet is een aantal verbodsbepalingen neergelegd die tezamen de omvang van het handelsnaamrecht bepalen.

Zo is het verboden om een onderneming te drijven onder een handelsnaam die reeds door een ander rechtmatig werd gevoerd, of die daarvan slechts in geringe mate afwijkt, wanneer daardoor bij het publiek verwarring te duchten is. Hierdoor wordt voorkomen dat het publiek door het gelijktijdig gebruik van dezelfde handelsnaam door meerdere ondernemingen in verwarring raakt.

Naast het verbod op verwarring bevat de Handelsnaamwet meerdere verbodsbepalingen met als doel het voorkomen van misleiding bij het publiek. Zo is het verboden om een handelsnaam te voeren die het publiek misleidt over de eigenaar van de onderneming, over de rechtsvorm van de onderneming (zoals de eenmanszaak die de aanduidingen ‘coöperatie’ of ‘&co.’ voert), of over de aard van de onderneming. Het is aldus verboden om het publiek te misleiden door een onjuiste indruk van de onderneming te geven.

Handelsnaam en merk

Een onderneming kan een handelsnaam ook als merk gebruiken. De Handelsnaamwet bevat een zelfstandige grondslag die het mogelijk maakt voor de oudere merkrechthebbende om een verbod te vorderen jegens de onderneming die een jongere handelsnaam voert die overeenstemt met of slechts in geringe mate afwijkt van dat merk. Het bestaan van een oudere handelsnaam kan ook worden ingeroepen tegen het voeren van een jonger merk.

Handelsnaam en domeinnaam

Ook het gebruik van de handelsnaam als domeinnaam is mogelijk. Het louter registreren van een domeinnaam maakt echter nog niet dat ook sprake is van handelsnaamgebruik. In dat verband is doorslaggevend of, met inachtneming van de perceptie van het relevante publiek, de domeinnaam wordt gebruikt om de onderneming aan te duiden.

Handhaving in juridische procedure

Het handelsnaamrecht kan op verschillende manieren worden gehandhaafd in een juridische procedure. Zo is het mogelijk om op grond van Artikel 5 Handelsnaamwet verbodsvordering in te stellen middels een dagvaarding in kort geding met name, waarbij subsidiair de onrechtmatige daad ex artikel 6:162 BW als grondslag voor die verbodsvordering kan dienen.

In aanvulling daarop bevat de Handelsnaamwet ook de mogelijkheid om een verzoek in te dienen strekkende tot wijziging van de verboden handelsnaam.

Vragen?

Heeft u vragen over de bescherming van handelsnamen? Of uw merk? Neem dan gerust contact op met onze gespecialiseerde advocaten.

Joost Becker, advocaat handelsnaamrecht