De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Beslag opgeheven wegens onvolledig informeren beslagrechter

Beslag opgeheven wegens onvolledig informeren beslagrechter

De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag heeft recentelijk geoordeeld dat een beslag moet worden opgeheven, omdat de verzoeker in het beslagrekest (het verzoekschrift waarin verlof wordt gevraagd tot het leggen van beslag) de beslagrechter onvolledig heeft geïnformeerd.De casusVerhuurder en twee huurders van een bedrijvencomplex hebben een geschil over de te betalen huur. Volgens verhuurder is er door huurders te weinig huur betaald en in een kort geding vordert verhuurder betaling v...
Leestijd 
Auteur artikel Floris Pels Rijcken (uit dienst)
Gepubliceerd 15 oktober 2013
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag heeft recentelijk geoordeeld dat een beslag moet worden opgeheven, omdat de verzoeker in het beslagrekest (het verzoekschrift waarin verlof wordt gevraagd tot het leggen van beslag) de beslagrechter onvolledig heeft geïnformeerd.

De casus
Verhuurder en twee huurders van een bedrijvencomplex hebben een geschil over de te betalen huur. Volgens verhuurder is er door huurders te weinig huur betaald en in een kort geding vordert verhuurder betaling van de huurachterstand. Huurders menen echter te veel huur betaald te hebben. Enkele dagen voordat de rechter uitspraak zou doen in die zaak, heeft één van de huurders een verzoek ingediend tot het leggen van beslag. Voor het leggen van de beslag wordt verlof verleend en de huurder heeft de beslagen doen leggen.

Twee dagen nadat de beslagen zijn gelegd, doet de voorzieningenrechter uitspraak in de kort gedingprocedure over de huurachterstand en veroordeelt huurder tot betaling van de huurachterstand. Volgens de voorzieningenrechter heeft de verhuurder de achterstand voldoende aannemelijk gemaakt en heeft huurder deze achterstand onvoldoende betwist.

In een volgend kort geding vordert verhuurder dat de beslagen die huurder heeft laten leggen, worden opgeheven. Volgens verhuurder zijn deze beslagen gelegd om het vonnis te frustreren en zijn in het beslagrekest niet alle voor de beslissing relevante feiten volledig en naar waarheid aangevoerd.

Feiten volledig en naar waarheid aanvoeren
De wet bepaalt dat partijen verplicht zijn van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren. Juist in een beslagprocedure is dit van belang, omdat hier door de rechter wordt beslist na "summier onderzoek". In de regel mag, en in de praktijk zal, de voorzieningenrechter afgaan op de mededelingen van de verzoeker en de door hem overhandigde stukken. De verzoeker dient de voorzieningenrechter van alle voor de beslissing relevante feiten en omstandigheden te voorzien, waarbij de voorzieningenrechter erop moet kunnen vertrouwen dat de verzoeker hem volledig en naar waarheid informeert. Het beslag wordt in de regel immers gelegd zonder dat de wederpartij daarover wordt gehoord. Misleiding door onvoldoende toelichting in het beslagrekest kan reden zijn een latere vordering tot opheffing van het beslag toe te wijzen. In de Beslagsyllabus (een door de rechtspraak opgesteld document bedoeld voor rechtbanken als handleiding voor de beoordeling van beslagrekesten) wordt deze wettelijke bepaling (artikel 21 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) van toepassing verklaard, zie pagina 4 sub 2.

Onvolledig informeren rechter; strijd met de goede procesorde
De voorzieningenrechter oordeelde in deze zaak dat de verzoeker (huurder) ten onrechte in zijn beslagrekest geen melding heeft gemaakt van de (destijds) lopende kort gedingprocedure. Juist omdat er in die procedure stellingen besproken zijn die tevens de grondslag van het beslagrekest vormden, namelijk de huurachterstand, was mededeling hiervan essentieel. De voorzieningenrechter acht dit zodanig in strijd met de goede procesorde dat de beslagen moeten worden opgheven.

Deze uitspraak staat niet op zichzelf; onlangs oordeelde de rechtbank Rotterdam (7 november 2012, NJF 2013/139) dat een beslag moet worden opgeheven omdat verzoeker had nagelaten een rapportage (waarin gezamenlijk benoemde deskundigen een oordeel vormden over de vraag welke partij aansprakelijk was) over te leggen.

Commentaar
De boodschap is duidelijk. Bij het leggen van conservatoir beslag is het van groot belang dat de voorzieningenrechter door de verzoeker voldoende wordt geïnformeerd. Het achterhouden van (cruciale) informatie kan een goede reden zijn om een vordering tot opheffing van dat beslag toe te wijzen. Voor de praktijk is derhalve van belang dat het verzoek tot het leggen van (conservatoir) beslag vergezeld gaat met alle relevante informatie. Een advocaat zal bij zijn cliënt alle relevante informatie boven tafel moeten krijgen; omgekeerd geldt dat een cliënt er geen goed aan doet informatie achter te houden. Of de betreffende informatie relevant is, zal zijn advocaat kunnen (en moeten) beoordelen.