De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Cumulatiegrond wint (nog) geen terrein!

WABlopen: Cumulatiegrond wint (nog) geen terrein!

Inmiddels zijn er drie uitspraken gepubliceerd over een ontbindingsverzoek op de i-grond: tot nu toe zijn alle ontbindingsverzoeken afgewezen. Tip: werkgevers, motiveer de cumulatiegrond afzonderlijk!
Auteur artikel Frank Stout
Gepubliceerd 12 maart 2020
Laatst gewijzigd 12 maart 2020
Leestijd 

Inleiding

Op 20 februari hebben wij een artikel geschreven over de eerste gepubliceerde uitspraak over de i-grond (ook wel de cumulatiegrond genoemd, verwijzende naar de mogelijkheid om meerdere niet-voldragen ontslaggronden te combineren). In die zaak werd het ontbindingsverzoek op de i-grond afgewezen, omdat het verzoek op de i-grond niet was toegelicht. Daarnaast leek daaruit te kunnen worden opgemaakt dat in ieder geval één van de gecombineerde ontslaggronden bijna voldragen moet zijn. Inmiddels zijn ook de tweede en derde uitspraak over de cumulatiegrond gepubliceerd, waarin voornoemde lijn in de (lagere) rechtspraak (vooralsnog) wordt voortgezet.

Tweede uitspraak cumulatiegrond: ontbinding afgewezen

In de tweede uitspraak wordt namelijk ook het verzoek om ontbinding van de i-grond afgewezen, omdat de werkgever had verzuimd de cumulatiegrond afzonderlijk toe te lichten:

5.13. [verzoekster] heeft meer subsidiair (aanvullend) verzocht om de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens een combinatie van omstandigheden genoemd in twee of meer gronden, die zodanig is dat van haar in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren (artikel 7:699 lid 3, onderdeel i BW).

Met deze zogenoemde "cumulatiegrond" wordt beoogd het ontslagstelsel te verruimen, zonder te breken met het huidige stelsel van gesloten ontslaggronden (Kamerstukken I, 2018-2019, 35 074, nr. 9, p. 59). De cumulatiegrond is voor die gevallen bedoeld waarin voortzetting van het dienstverband in redelijkheid niet meer van de werkgever gevergd kan worden, waarbij de werkgever dat niet kan baseren op omstandigheden uit één enkele ontslaggrond, maar dit wel kan motiveren en onderbouwen met omstandigheden uit meerdere ontslaggronden samen (Kamerstukken I, 2018-2019, 35 074, F, pag. 26). Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om verwijtbaar handelen van de werknemer gecombineerd met onvoldoende functioneren en/of een verstoorde arbeidsverhouding (Kamerstukken I, 2018-2019, 35 074, nr. 3, pag. 52).

5.14. [verzoekster] heeft nagelaten deze ontslaggrond afzonderlijk toe te lichten en het is niet aan de rechter om – wanneer iedere toelichting ontbreekt – de omstandigheden die zijn aangevoerd in het kader van de afzonderlijke ontslaggronden in het kader van de i-grond te verzamelen en zelfstandig te beoordelen of dat voldoende is voor een voldragen i-grond. (…) De conclusie is dat het verzoek van [verzoekster] moet worden afgewezen.”

Kortom, een ontbindingsverzoek van de arbeidsovereenkomst op de i-grond moet – wil het verzoek een kans van slagen hebben – net zoals andere ontbindingsgronden afzonderlijk worden toegelicht. Dit is dus iets waar u als werkgever (of gemachtigde van de werkgever) invloed op kunt uitoefenen.

Derde uitspraak cumulatiegrond: ontbinding afgewezen

In de derde uitspraak over de cumulatiegrond was de situatie als volgt. De werkgever had om ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzocht op grond van de e-grond, de g-grond, de h-grond en de i-grond. Alle verzoeken werden afgewezen. Ten aanzien van het verzoek om ontbinding op de i-grond oordeelt de kantonrechter:

10. Op basis van de i-grond is ontbinding van de arbeidsovereenkomst mogelijk bij een combinatie van omstandigheden uit meerdere (onvoldragen) ontslaggronden (de c t/m e-, g- en h-grond), die zodanig is dat voortzetting van de arbeidsovereenkomst in redelijkheid niet van de werkgever kan worden gevraagd.

10.1. Ook de combinatie van de aan [verweerder] verweten gedragingen en -aan beide partijen toe te rekenen- verstoring van de arbeidsverhouding is naar het oordeel van de kantonrechter niet zodanig dat van [school 2] in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Alle door [school 2] aangevoerde gronden zijn, niet alleen afzonderlijk maar ook in samenhang bezien, ontoereikend om toewijzing van het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst te rechtvaardigen. Ook op de i-grond is het verzoek niet toewijsbaar.”


Nabespreking

Met deze nieuwe uitspraken over de cumulatiegrond wordt de lijn gevolgd die wij eerder in ons artikel van 20 februari hebben besproken. Wil een ontbindingsverzoek op de i-grond kans van slagen hebben, dan is het van belang om niet enkel de i-grond aan het verzoekschrift toe te voegen, maar daadwerkelijk de relevante feiten die ten grondslag liggen aan de andere ontslaggronden ook te herhalen (en het liefst ook aandragen van extra feiten) bij de onderbouwing van de i-grond.

Daarnaast lijkt uit de drie uitspraken van de kantonrechter te kunnen worden opgemaakt dat minimaal één van de twee ontslaggronden bijna voldragen moet zijn. Twee halfvolle glazen lijken op dit moment onvoldoende te zijn voor toewijzing van de ontbinding van de arbeidsovereenkomst op de i-grond.

Tot zover de volgende meters van het WABlopen. Loopt u verder met ons? Houd dan vooral ons kennisportal in de gaten. Heeft u nog vragen over de cumulatiegrond of over andere ontslagkwesties, dan kunt u ons bereiken via 024 – 381 31 23.