1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Een supercell in Someren: hagelschade of stormschade?

Een supercell in Someren: hagelschade of stormschade?

Op 4 november 2016 heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam in kort geding vonnis gewezen (ECLI:NL:RBROT:2016:8456) in een zaak tussen een melkveehouder en diens verzekeraar. De melkveehouder uit Someren werd op 23 juni 2016 getroffen door storm en zware buien (een zogeheten supercell). Tijdens die storm en buien zijn de daken van zijn veestal zwaar beschadigd. De melkveehouder heeft een stormschadeverzekering afgesloten en heeft zijn schade gemeld bij zijn verzekeraar. De ver...
Leestijd 
Auteur artikel Frank van Toorn
Gepubliceerd 24 november 2016
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
Op 4 november 2016 heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam in kort geding vonnis gewezen (ECLI:NL:RBROT:2016:8456) in een zaak tussen een melkveehouder en diens verzekeraar. De melkveehouder uit Someren werd op 23 juni 2016 getroffen door storm en zware buien (een zogeheten supercell). Tijdens die storm en buien zijn de daken van zijn veestal zwaar beschadigd. De melkveehouder heeft een stormschadeverzekering afgesloten en heeft zijn schade gemeld bij zijn verzekeraar. De verzekeraar heeft de schade niet in behandeling genomen, omdat het zou gaan om hagelschade en die schade in de polisvoorwaarden is uitgesloten. De vraag rijst of de schade is gedekt onder de stormschadeverzekering.

Het gaat in deze dekkingskwestie om twee vragen:

1) Dient de neerslag te worden aangemerkt als hagel?

2) Wat was de oorzaak van de door de melkveehouder geleden schade?

Uitleg van de polisvoorwaarden

De eerste vraag heeft betrekking op de uitleg van polisvoorwaarden. In het Chubb/Dagenstaed-arrest – dat in lijn is met het CAO-arrest – heeft de Hoge Raad geoordeeld dat voor de uitleg van verzekeringspolisvoorwaarden de Haviltex-norm dient te worden gehanteerd, maar indien over de polisvoorwaarden niet tussen partijen onderhandeld pleegt te worden de uitleg daarvan met name afhankelijk is van objectieve factoren zoals de bewoordingen waarin de desbetreffende bepaling is gesteld, gelezen in het licht van de polisvoorwaarden als geheel. In het onderhavige geval heeft de melkveehouder, met behulp van een tussenpersoon, bij de verzekeraar een Bedrijven Compact Polis Agrarisch afgesloten ten behoeve van de melkveehouderij. Aangezien over de in dit geval van toepassing zijnde polisvoorwaarden niet tussen partijen is onderhandeld, hanteert de voorzieningenrechter in dit geval de objectieve uitlegnorm, zoals door de Hoge Raad in het Chubb/Dagenstaed-arrest is geformuleerd.

Ten aanzien van de vraag of de neerslag moet worden aangemerkt als hagel stelt de voorzieningenrechter allereerst vast dat tussen partijen niet in geschil is dat op 23 juni 2016 in Someren sprake was van een storm in de zin van de polisvoorwaarden en dat die storm gepaard ging met neerslag in vaste vorm. De voorzieningenrechter oordeelt dat deze neerslag moet worden aangemerkt als hagel. Een drietal redenen ligt aan dit oordeel ten grondslag. In de eerste plaats volgt uit de door partijen overgelegde rapporten van Weather Impact en Meteo Group dat de gevallen neerslag moet worden aangeduid als zeer intense hagel, hagel die aangroeit, (samen)geklonterde hagel en hagel. Voorts noemt ook de melkveehouder zelf, in het schadeformulier, de neerslag hagel. En ten slotte moet worden aangenomen dat ook de maatman-consument de neerslag aanduidt als hagel. De voorzieningenrechter merkt nog op dat het feit dat de hagel aangroeide in de supercell niet maakt dat het geen hagel meer is.

De melkveehouder had een beroep gedaan op de zogenaamde contra proferentem uitleg in de zin van artikel 6:238 lid 2 BW. Deze uitleg houdt in dat bij twijfel over de betekenis van een beding de voor de consument meest gunstige uitleg prevaleert. Dit beroep op de contra proferentem uitleg vindt geen gehoor bij de voorzieningenrechter. Er is namelijk geen twijfel over de betekenis van het begrip hagel in de zin van de polisvoorwaarden. Bovendien acht de voorzieningenrechter het niet aannemelijk dat de melkveehouder als consument moet worden beschouwd, aangezien hij de verzekeringsovereenkomst niet in privé maar ten behoeve van zijn bedrijf heeft afgesloten.

Oorzaak van de schade

De voorzieningenrechter oordeelt ten aanzien van de tweede vraag dat de hagel de oorzaak is van de door de melkveehouder geleden schade. De melkveehouder had een beroep gedaan op de dominant-cause leer en betoogd dat daaruit volgt dat de storm de oorzaak is van de schade. Bij toepassing van de dominant-cause leer kan men een gebeurtenis of meer gebeurtenissen als oorz(a)k(en) van de schade aanwijzen wanneer zij effectief de schade heeft (hebben) veroorzaakt. Anders dan de melkveehouder betoogt, leidt toepassing van de dominant-cause leer er naar het oordeel van de voorzieningenrechter toe dat de hagel de rechtens relevante oorzaak van de schade is. Het staat immers vast dat de gaten in het dak van de veestal van de melkveehouder het directe gevolg zijn van de inslag van hagelstenen. Dat de sterke windstoten in de supercell een – bepalend – effect hebben gehad op de omvang en de samenklontering van hagelstenen, rechtvaardigt niet de conclusie dat hier sprake is geweest van stormschade, aldus de voorzieningenrechter. Kortom: de storm heeft bijgedragen aan de hagelvorming maar niet aan de schade zelf. De voorzieningenrechter oordeelt dan ook dat de schade van de melkveehouder niet is gedekt onder de stormschadeverzekering.

Een afweging van de belangen van partijen leidt volgens de voorzieningenrechter niet tot een ander oordeel. Daarbij wijst de voorzieningenrechter op het feit dat de melkveehouder zich voor een relatief laag (extra) bedrag apart voor hagelschade had kunnen verzekeren, maar dat niet heeft gedaan. De voorzieningenrechter wijst de vordering van de melkveehouder dus af.

Tot besluit

Al met al is deze uitspraak een bittere pil voor de melkveehouder die zich geconfronteerd ziet met een aanzienlijke kostenpost. De melkveehouder heeft aangekondigd tegen deze uitspraak in hoger beroep te zullen gaan. Wordt dus vervolgd…