1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Gevolgen no deal-Brexit voor Banking & Finance

Gevolgen no deal-Brexit voor Banking & Finance

Indien er geen overeenkomst komt tussen de EU en het VK over de wijze van uittreden van het VK, dan heeft dit mogelijk grote gevolgen voor financiële ondernemingen die hun zetel hebben in het VK en die nu op grond van het EU-paspoort diensten verrichten of producten aanbieden in (via een bijkantoor) of naar Nederland. De gevolgen zullen per type financiële onderneming afwijken maar uitgangspunt is nu dat deze paspoortrechten zullen komen te vervallen en dat deze marktpartijen een vergunning moeten aanvragen in Nederland of een ander EU-27 land om hun activiteiten voort te kunnen zetten. Mogelijk dat er voor bepaalde financiële instellingen met een zetel in het VK (tijdelijk) een uitzondering zal komen onder een derdenlanden-regime (zoals voor CCP’s).
Leestijd 
Auteur artikel Rob van Houts
Gepubliceerd 20 januari 2019
Laatst gewijzigd 22 januari 2019
 

Anderzijds is het voor Nederlandse financiële ondernemingen die nu actief zijn op de markt in het VK op grond van het EU-paspoort, van belang om te onderzoeken op welke wijze zij na de Brexit deze markt kunnen blijven bedienen. In dat verband is van belang dat het VK voor ieder type financiële onderneming wetsvoorstellen heeft gepubliceerd die voorzien in de situatie na de Brexit. Het VK voorziet in beginsel in een (voorlopig) overgangsregime voor financiële ondernemingen die activiteiten verrichten in het VK (op basis van een EU-paspoort). Deze financiële ondernemingen dienen zich te melden via de website van de FCA.

De Brexit zal mogelijk ook gevolgen hebben voor bestaande overeenkomsten die zijn afgesloten door een financiële onderneming. Zo waarschuwt EIOPA al voor de gevolgen van verzekeringsovereenkomsten die zijn afgesloten met een verzekeraar uit het VK. Marktpartijen doen er dus goed aan om te beoordelen wat de gevolgen van een Brexit zijn voor hun bestaande overeenkomsten.

Een no deal-Brexit heeft mogelijk ook gevolgen voor uitgevende instellingen die op basis van een door de Britse toezichthouder goedgekeurd prospectus in Nederland aanbieden. Thans valt een dergelijk prospectus onder het paspoortregime. Mogelijk dient de uitgevende instelling na de Brexit het prospectus te laten goedkeuren door de AFM of een andere EU-27 toezichthouder.