1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Hyperlink naar Playboy foto's Britt Dekker geen auteursrechtinbreuk, wel onrechtmatig

Hyperlink naar Playboy foto's Britt Dekker naakt geen auteursrechtinbreuk, wel onrechtmatig

Geen Stijl pleegt geen auteursrechtinbreuk door hyperlinks te plaatsen naar de Playboy foto's van Britt Dekker naakt. Anders dan de rechtbank, komt het Hof te Amsterdam tot de conclusie dat Geen Stijl de foto's niet heeft openbaar gemaakt.'Verwijzing met een hyperlink naar een aldus op een andere locatie openbaar gemaakt werk is niet veel anders dan met een voetnoot in een boek of tijdschriftartikel verwijzen naar een reeds gepubliceerd ander werk. Een zelfstandige manier van openbaar maken of van interven...
Leestijd 
Auteur artikel Joost Becker
Gepubliceerd 19 november 2013
Laatst gewijzigd 02 augustus 2021

Is het plaatsen van hyperlinks naar Playboy foto's auteursrechtinbreuk?

Geen Stijl pleegt geen auteursrechtinbreuk door hyperlinks te plaatsen naar de Playboyfoto's van Britt Dekker naakt. Anders dan de rechtbank, komt het Hof te Amsterdam tot de conclusie dat Geen Stijl de foto's niet heeft openbaar gemaakt.

'Verwijzing met een hyperlink naar een aldus op een andere locatie openbaar gemaakt werk is niet veel anders dan met een voetnoot in een boek of tijdschriftartikel verwijzen naar een reeds gepubliceerd ander werk. Een zelfstandige manier van openbaar maken of van interventie daarbij is het geven van een hyperlink in dat geval in beginsel niet.'


Inbreuk op de rechten en privacy van Britt Dekker?

Geen Stijl heeft de Playboy foto's, die door een derde zijn geopenbaard door deze op Filefactory te plaatsen, hoewel zij de toegang tot de foto's tot op zeker hoogte heeft gefaciliteerd, niet aan het publiek daartoe een nieuw toegangskanaal verschaft en geen interventie gepleegd.

Waarom handelt Geen Stijl dan wel onrechtmatig? Het Hof gaat ervan uit dat de foto's zonder recht of titel door een onbekende derde zijn geopenbaard, waardoor die derde inbreuk heeft gemaakt op auteursrechten, portretrechten en de privacy van Britt Dekker, hetgeen onrechtmatig is. En dan komt het:...

"GS Media wist dat de publicatie van de foto’s door vorenbedoelde derde onrechtmatig was. Niet alleen had zij dat al kunnen begrijpen doordat zij de link naar de foto’s kreeg toegespeeld door iemand die zich van een kennelijke schuilnaam bediende, maar Sanoma heeft haar nog vóór de publicatie van het artikel met de hyperlink erop gewezen dat de foto’s op onrechtmatige wijze waren verkregen en bovendien heeft zij GS Media kort na de plaatsing van de hyperlink gesommeerd deze te verwijderen, waaraan GS Media niet heeft voldaan. Bovendien heeft zij nadat Filefactory had voldaan aan de sommatie van Sanoma c.s. een nieuwe link geplaatst en voorts toegelaten dat haar “reaguurders” nieuwe links plaatsten.

Uit niets blijkt dat het geenstijlpubliek de foto’s zonder hulp en bijstand van GS Media op eenvoudige wijze had kunnen vinden. Het plaatsen van de hyperlink had derhalve in hoge mate een faciliterend karakter en bovendien kunnen de teksten van de artikelen waarin de hyperlinks waren opgenomen niet anders worden begrepen dan als enthousiasmerend voor het geenstijlpubliek om de illegaal geplaatste foto’s te bekijken.

Dat alles bijeen maakt dat GS Media jegens Sanoma c.s. heeft gehandeld in strijd met de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt."

Bewust linken naar de Playboy foto's mag niet


Het bewust linken naar onrechtmatig op internet geplaatst materiaal wordt Geen Stijl dus aangerekend.

Het beroep op vrijheid van meningsuiting door Geen Stijl gaat niet op. Het staat Geen Stijl weliswaar vrij te berichten dat er Playboy foto's van Britt Dekker waren uitgelekt, "maar niet kan worden aanvaard dat er een pressing need bestond om de hyperlink te plaatsen waardoor het geenstijlpubliek toegang kreeg tot alle foto's. Kennisneming van alle foto's was niet een publiek belang maar klaarblijkelijk, de context waarin de hyperlink is geplaatst wijst daar op, bedoeld om de nieuwsgierigheid van het geenstijlpubliek te bevredigen", aldus het Hof:

"GS Media heeft derhalve onrechtmatig gehandeld door het geenstijlpubliek te faciliteren en te enthousiasmeren kennis te nemen van de foto’s door welks plaatsing op het internet zowel het auteursrecht van [fotograaf] als het portretrecht en de privacy van [X] zijn geschonden. GS Media dient de schade van Sanoma c.s. die haar kan worden toegerekend, te vergoeden."

Auteursrechtinbreuk wel voor de teaser


Overigens wordt wel auteursrechtinbreuk aangenomen ten aanzien van een door Geen Stijl geplaatste uitsnede van een foto, bedoeld als ‘teaser’. Het Hof beschouwt dit als een citaat en stelt dat aan de voorwaarden van het citaatrecht door Geen Stijl niet is voldaan, immers een derde heeft de Playboy foto's van Britt Dekker naakt eerder onrechtmatig openbaargemaakt en Geen Stijl heeft niet aan naamsvermelding gedaan. Het enkele feit dat een derde slechts een klein deel van een beschermd werk verveelvoudigt en openbaar maakt, aldus het hof, betekent niet zonder meer dat daardoor geen auteursrecht wordt geschonden.

Hyperlink naar Playboy foto's Britt Dekker geen auteursrechtinbreuk, wel onrechtmatigJoost Becker, advocaat auteursrecht