De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Incasseren van verzekeringspremie door derde partij zonder geldige machtiging?

Incasseren van verzekeringspremie door derde partij zonder geldige machtiging?

CasusRegelmatig worden incassoactiviteiten door een verzekeraar uitbesteed aan een derde partij. Het gaat hierbij om Third party administrator diensten. Deze derde partij heeft echter wel een formele machtiging van elke consument nodig om te mogen incasseren. Maar wat als verzekeraar wisselt van derde partij die de incasso activiteiten dient uit te voeren?Geldigheid incassomachtigingBij het overdragen van de incassorelatie is het formeel vereist dat een nieuwe machtiging door de nieuwe incass...
Auteur artikel Imke Vadokas-Hofmans
Gepubliceerd 11 juli 2017
Laatst gewijzigd 16 april 2018
Leestijd 
Casus

Regelmatig worden incassoactiviteiten door een verzekeraar uitbesteed aan een derde partij. Het gaat hierbij om Third party administrator diensten. Deze derde partij heeft echter wel een formele machtiging van elke consument nodig om te mogen incasseren. Maar wat als verzekeraar wisselt van derde partij die de incasso activiteiten dient uit te voeren?

Geldigheid incassomachtiging

Bij het overdragen van de incassorelatie is het formeel vereist dat een nieuwe machtiging door de nieuwe incassant met de nieuwe ‘Incassant ID’ wordt verkregen van de abonnee. De reeds afgegeven incassomachtiging is bij verkoop van een titel aan een derde partij niet langer geldig. Deze regel is vastgelegd in de Sepa Direct Debet Rulebooks.

De vraag is daarbij wat de derde partij dient te doen indien ze niet van alle consumenten een volmacht krijgen: de incasso voortzetten en daarmee tegen de wens van de toezichthouder in gaan of de premie niet incasseren, waardoor deze groep van mensen (mogelijk) onverzekerd raakt.

Optie 1: incasso voortzetten

Het Nederlands Uitgeversverbond stelt dat naast het vragen van een nieuwe machtiging de optie bestaat om de wijziging via schriftelijke communicatie aan de consument respectievelijk abonnee kenbaar te maken. In de praktijk loopt de verzekeraar namelijk het risico dat klanten weglopen, omdat ze geen nieuwe machtiging afgeven. Hier moet dus een risicoafweging gemaakt worden ten opzichte van het ontbreken van geldige machtigingen. Bij overname zal dan de latende partij, eventueel in samenspraak met de nieuwe partij, de consument over de wijziging moeten informeren. Men moet daarbij aangeven dat het abonnement wordt voortgezet en dat er door een andere partij geïncasseerd zal gaan worden, waarbij dan ook de betreffende gegevens van de nieuwe incassant worden vermeld.

Van groot belang daarbij is dat deze communicatie naar de consument respectievelijk abonnee de formeel geldige machtiging niet vervangt. Een geldige machtiging ontbreekt hier dus. Dit heeft tot gevolg dat de consument 13 maanden de tijd heeft de geïnde incasso’s terug te vorderen (via Melding Onterechte Incasso). Deze termijn volgt uit de Payment Service Directive (PSD), de basis voor de Sepa Direct Debet Rulebooks. Mocht de consument in het gelijk gesteld worden, moeten alle onterecht geïnde incasso’s terugbetaald worden. Er bestaan dan geen middelen om deze incassovorderingen tegen te houden of alsnog te innen. Dit is aldus een groot risico.

Optie 2: niet incasseren; de gevolgen

Eerste premie

Aan het niet betalen van de eerste premie heeft de wetgever geen specifieke regeling gewijd. Het staat de verzekeraar aldus vrij te bedingen dat de dekking niet aanvangt alvorens de eerste premie is betaald (zie Asser/Wansink/Van Tiggele & Salomons, 7-IX* 2012, nr. 256-258). De Raad van Toezicht (2007/045) heeft het standpunt ingenomen dat de verzekeraar bij het uitblijven van betaling van de eerste premie de verzekeringnemer niet tijdig een duidelijke herinnering behoeft te sturen.

In deze casus is er geen sprake van het betalen van de eerste premie, daar de verzekering reeds ingegaan is. Slechts de instantie die de incasso uitvoert is gewisseld, het gaat hier dus om een vervolgpremie.

Vervolgpremie

Artikel 7:934 BW bepaalt dat een achterstand van betaling van vervolgpremie – dus die na de eerste premiebetaling – kan leiden tot beëindiging of schorsing van de (dekking onder de) verzekeringsovereenkomst, indien een aanmaning tot betaling, onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling, binnen 14 dagen vruchteloos is gebleken. Dit wetsartikel is dwingendrechtelijk van aard voor consumenten die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf (artikel 7:934 lid 3 BW).

De verzekeraar heeft aldus conform artikel 7:934 BW een mededelingsplicht om verzekerde te wijzen op haar wanbetaling, de gevolgen van het uitblijven van betaling en de plicht om verzekerde een aanmaning ná de premievervaldag te sturen om binnen 14 dagen na ontvangst van de aanmaning de achterstallige premie te betalen. De verzekeraar dient te bewijzen dat de verzekeringnemer de waarschuwing alsook de aanmaning zoals genoemd in artikel 7:934 BW (krachtens de ontvangsttheorie) heeft ontvangen.

De rechtbank Amsterdam heeft op 23 juni 2014 (ECLI:NL:RBAMS:2014:5421) echter besloten dat het verzenden van diverse aanmaningen niet voldoende is voor artikel 7:934 BW. Volgens de rechtbank is sprake van een aanzienlijke verstoring van de richtlijn oneerlijke bedingen door te bedingen dat de verzekeringsdekking bij wanbetaling zonder ingebrekestelling reeds wordt geschorst. Na het versturen van verschillende aanmaningen met daarbij vermeld de gevolgen van wanbetaling, dient verzekerde in gebreke gesteld te worden. Eerst daarna kan tot schorsing van de verzekeringsdekking worden overgegaan. Zie voor een uitgebreide behandeling van deze uitspraak het artikel van mijn collega.

Hoe verder?

Gezien het vorenstaande is het aan te raden bij het uitblijven van de volmacht en dus premiebetaling het bepaalde in artikel 7:934 BW strikt in acht te nemen. Aan het incasseren zonder geldige volmacht zitten vaak (te) grote risico’s. Allereerst kan men de consument (nogmaals) een rappelbericht tot het afgeven van de incassovolmacht sturen. Komt hierop geen reactie, dient de consument meerdere malen tot betaling aangemaand te worden met daarbij vermeld de gevolgen van wanbetaling, voordat – na ingebrekestelling – tot schorsing, laat staan beëindiging van de verzekeringsdekking kan worden overgegaan.