Dirkzwager bestaat 135 jaar! We nodigen onze oud-medewerkers uit voor een feestelijke borrel. Aanmelden kan via de eventpagina. Aanmelden reünie.

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Input Tweede Kamer op Wet Milieubeheer leidt tot jaar uitstel Asbestdakenverbod

Input Tweede Kamer op Wet Milieubeheer leidt tot jaar uitstel Asbestdakenverbod

Het Asbestdakenverbod wordt met een jaar uitgesteld en de Tweede Kamer wil meer houvast omtrent saneringscapaciteit, financiering en handhaving. Dat is de uitkomst van de plenaire behandeling van de wijziging van de Wet Milieubeheer op 10 oktober 2018.
Leestijd 
Auteur artikel Annet van Duijn
Gepubliceerd 17 oktober 2018
Laatst gewijzigd 17 oktober 2018
 

Op 10 oktober 2018 vond de plenaire behandeling in de Tweede Kamer plaats van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet Milieubeheer. Die wijziging maakt het mogelijk om vervolgens het Asbestdakenverbod bij algemene maatregel van bestuur (te weten: een aanvulling op het reeds bestaande Asbestverwijderingsbesluit) in te voeren.

De Staatssecretaris had al aangekondigd dat zij de wijzigingen in het Asbestverwijderingsbesluit nogmaals aan de Tweede Kamer zal voorleggen. Eerst diende het formele aspect – de wijziging van de Wet Milieubeheer – te worden afgerond.

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel, met één amendement, op 16 oktober 2018 aangenomen. Daarnaast heeft de Tweede Kamer een flink aantal moties (van de 15 in totaal) aangenomen, waarmee de Staatssecretaris aan de slag moet.

De Tweede Kamer heeft tijdens de plenaire behandeling met name zorgen geuit over de haalbaarheid per 2024, vanwege capaciteitsproblemen bij asbestsaneerders.

Daarnaast speelt de financiering van de verwijdering van asbestdaken een belangrijke rol, mede in het licht van te verwachten illegale dumping van asbest. Dat de aanjaagsubsidiepot bijna leeg is, dwingt tot het onderzoeken van alternatieven.

Tot slot is geageerd tegen het ontbreken van adequate informatie over de aantallen vierkante meters nog te saneren asbestdaken.

Uitstel Asbestdakenverbod naar eind 2024

De Tweede Kamer wilde niet meegaan in een motie van Kamerlid Stoffer om het Asbestdakenverbod per 2026 in te laten gaan, maar wel is de motie van de Kamerleden Ziengs en Von Martels aangenomen, om het asbestdakenverbod per 31 december 2024 (in plaats van 1 januari 2024) te laten ingaan.

De Staatssecretaris heeft dat jaar uitstel inderdaad toegezegd, hetgeen ongetwijfeld zal leiden tot een wijziging in het voorstel tot aanpassing van het Asbestverwijderingsbesluit.

Evaluatie voortgang sanering uiterlijk op 1 januari 2022

Op basis van een amendement van de Kamerleden Ziengs en Von Martels zal er uiterlijk op 1 januari 2022 een evaluatie van de voortgang van de asbestsaneringen naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Die evaluatie heeft, blijkens de toelichting op het amendement, tot doel dat er een moment komt waarbij de Tweede Kamer mee kan kijken bij de beantwoording van de vraag of de praktijk klaar is voor het asbestdakenverbod. In het bijzonder gaat het dan om de vraag hoe de voortgang van de asbestsanering verloopt ten opzichte van de nog resterende opgave, wat betreft de hoeveelheid nog te saneren daken en de moeilijkheden bij de resterende sanering. Zo kan de Tweede Kamer op tijd in overleg treden met de Minister over de wijze waarop de saneringsopgave, met oog voor de betaalbaarheid voor inwoners en bedrijven, kan worden volbracht vóór het ingaan van het Asbestdakenverbod.

De overige aangenomen moties

Landelijk overzicht resterende aantal vierkante meters asbestdaken

De Kamerleden Laçin, Kröger en Van Dijk hebben de regering verzocht om met alle provincies samen een landelijk overzicht te maken met het totaal aantal vierkante meters aan te saneren daken en dit te specificeren per gemeente.

Eenvoudiger certificering voor asbestsaneringsbedrijven

In verband met het gebrek aan voldoende saneringscapaciteit hebben de Kamerleden Ziengs en Stoffer een motie ingediend om de regering de mogelijkheid te laten verkennen voor een eenvoudiger certificering voor andere bedrijven.

Landelijk asbestfonds voor eigenaren met financieringsproblemen

De Kamerleden Ziengs en Von Martels hebben voorgesteld dat de regering probeert te komen tot een landelijk asbestfonds voor eigenaren van asbestdaken die de sanering niet kunnen financieren en de Tweede Kamer nog voor het kerstreces daarover te informeren.

Illegale dumping van asbest

De Kamerleden Laçin, Kröger en Van Dijk hebben de regering verzocht om er bij de bevoegde gezagen op aan te dringen om het aantal incidenten van illegale stort van asbest goed te monitoren en de Tweede Kamer regelmatig over het landelijk beeld daarvan te informeren, alsmede om bij de Programmatische Aanpak Asbestdakensanering in te zetten op de effectieve bestrijding door de bevoegde gezagen van het illegaal storten van asbest, daarbij de relevante partijen zoals natuurbeheerders te betrekken en het Landelijk Asbestvolgsysteem te benutten.

Handhaving door de gemeente na invoering van het Asbestdakenverbod

Diezelfde Kamerleden hebben de regering verzocht om, samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten, tot een uitvoerbaar plan te komen om handhaving door de gemeentes na ingang van het verbod te waarborgen.

Kansen voor verdere verduurzaming

Volgens de Kamerleden Kröger en Von Martels biedt het asbestdakenverbod kansen voor de verdere verduurzaming, omdat de nieuwe daken direct van isolatie en/of zonnepanelen kunnen worden verzien. Zij hebben dan ook een motie ingediend met het verzoek aan de regering om te onderzoeken hoe deze duurzame ‘meekoppelkansen’ gestimuleerd kunnen worden, zodat er naast de lasten ook lusten ontstaan.

Verwerken asbest tot nuttige grondstof

Kamerlid Van Eijs heeft, in het kader van de circulaire economie, aan de regering verzocht om te onderzoeken hoe ervoor gezorgd kan worden dat zo veel mogelijk verwijderd asbest verwerkt kan worden tot een nuttige grondstof en om de Tweede Kamer hierover te informeren.

Niet aangenomen motie: het blijft toegestaan particuliere asbestdaken kleiner dan 35 vierkante meter zelf te sanering

Een motie van Kamerlid Van Aalst heeft het niet gehaald: hij wilde de regering verzoeken om te bepalen dat ook asbestdaken kleiner dan 35 vierkante meter altijd door een gecertificeerd bedrijf dienen te worden verwijderd. Daar was geen Kamermeerderheid voor.

Vervolg: behandeling in de Eerste Kamer

Nu de wijziging van de Wet Milieubeheer door de Tweede Kamer is aangenomen, is de Eerste Kamer aan zet. Uit informatie op de website van de Eerste Kamer blijkt, dat de Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving binnenkort zal bespreken op welke manier het voorbereidend onderzoek zal plaatsvinden en hoe de verdere voorbereiding zal verlopen.

Wordt aldus vervolgd!