1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Krijgen netwerkbedrijven onder VET een afgeslankte rol?

Krijgen netwerkbedrijven onder VET een afgeslankte rol?

De Tweede Kamer heeft op 30 januari 2018 een wet aangenomen die de rol van netwerkbedrijven duidelijker moet vastleggen. Het gaat om de wet ‘Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie)’, hierna; “VET”. De Eerste Kamer buigt zich nu over deze wet. VET regelt onder andere de positionering van de netwerkbedrijven. Een netwerkbedrijf is een vennootschap die onderdeel uitmaakt van de groep waartoe de netbeheerder behoort. Wat verandert er voor de netwerkbe...
Leestijd 
Auteur artikel Maarten Kole
Gepubliceerd 21 maart 2018
Laatst gewijzigd 16 april 2018
De Tweede Kamer heeft op 30 januari 2018 een wet aangenomen die de rol van netwerkbedrijven duidelijker moet vastleggen. Het gaat om de wet ‘Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie)’, hierna; “VET”. De Eerste Kamer buigt zich nu over deze wet. VET regelt onder andere de positionering van de netwerkbedrijven. Een netwerkbedrijf is een vennootschap die onderdeel uitmaakt van de groep waartoe de netbeheerder behoort. Wat verandert er voor de netwerkbedrijven?

Afbakening huidige rol
Netwerkbedrijven mogen in Nederland geen elektriciteit of gas produceren, leveren of daarin handelen. Dit is in de wet gekomen op basis van de Wet Onafhankelijk Netbeheer, ook wel bekend als de Splitsingswet. De belangen die bedrijven hebben bij netbeheer en energielevering mogen niet door elkaar lopen.

De activiteiten van netwerkbedrijven mogen bovendien niet ten koste gaan van het netbeheer. Onder de huidige wet is het netwerkbedrijven daarom niet toegestaan om handelingen of activiteiten te verrichten die strijdig kunnen zijn met het belang van het beheer van het desbetreffende net. Hieronder wordt onder andere verstaan:

“handelingen en activiteiten die niet op enigerlei wijze betrekking hebben op of verband houden met infrastructurele voorzieningen of aanverwante activiteiten”

De werkzaamheden van een netwerkbedrijf moeten dus op enigerlei wijze betrekking hebben op of verband houden met infrastructurele voorzieningen of aanverwante activiteiten. Deze afbakening laat ruimte over voor interpretatie. Netwerkbedrijven pakken dan ook op verschillende manieren hun rol op in de energietransitie.

Afbakening rol onder VET
Het verbod om elektriciteit of gas te produceren, te leveren of daarin te handelen blijft onder VET ongewijzigd van kracht.

Onder VET zullen de werkzaamheden van een netwerkbedrijf nog steeds betrekking hebben op of verband houden met infrastructurele voorzieningen. VET legt het werkgebied van netwerkbedrijven echter helderder vast. Er is straks minder ruimte voor interpretatie. De wetgever wil faciliteren dat netwerkbedrijven een aanjagende rol (blijven) spelen in de energietransitie, maar de wetgever wil ook voorkomen dat netwerkbedrijven zich bezighouden met activiteiten die marktontwikkelingen zouden kunnen afremmen. De wetgever heeft geprobeerd hierin een goede balans te vinden.

De activiteiten dienen zich in Nederland te beperken tot:

a. Handelingen of activiteiten die gerelateerd zijn aan het beheer van netten of gastransportnetten als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel d, van de Gaswet, en betrekking hebben op:

1. Aanleg en beheer van een landsgrensoverschrijdende net,
2. Aanleg en beheer van een landsgrensoverschrijdend gastransportnet als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel z, van de Gaswet,
3. Aanleg en beheer van kabels en leidingen en daarmee verbonden hulpmiddelen,
4. Aanleg en beheer van infrastructuur voor het op- of ontladen van elektrische voertuigen,
5. Aanleg, onderhoud en het ter beschikking stellen van installaties,
6. Meetdiensten en meetinrichtingen,
7. Certificering van hernieuwbare energie,
8. Energiebeurzen en
9. Schakelen van installaties, niet zijnde productie-installaties;


b. Aanleg en beheer van antenne-opstelpunten ten behoeve van ethercommunicatie;
c. Handelingen of activiteiten die bij of krachtens de Drinkwaterwet zijn toegestaan aan de eigenaar van een drinkwaterbedrijf;
d. Handelingen of activiteiten met betrekking tot infrastructuur voor koolstofdioxide;
e. Aanleg en beheer van andere infrastructuur dan bedoeld in onderdelen a tot en met d met inbegrip van transport via die infrastructuur, voor zover de met de groepsmaatschappij verbonden netbeheerder blijft voldoen aan artikel 10b. Onder andere infrastructuur wordt in ieder geval verstaan: leidingen of installaties voor waterstof, biogas, warmte en koude.

Bij algemene maatregel van bestuur (AMvB) kunnen andere activiteiten worden aangewezen die netwerkbedrijven voor een vastgestelde duur kunnen verrichten. Hierdoor kan snel worden ingespeeld op de ontwikkelingen, zonder dat dit afbreuk doet aan de duidelijke afbakening van de rol die netwerkbedrijven mogen vervullen. Na afloop van de vastgestelde duur wordt bekeken of de activiteit door de marktpartijen kan worden overgenomen, dan wel aan het hiervoor opgesomde rijtje in de wet wordt toegevoegd.

Netwerkbedrijven dienen zich in hoofdzaak te beperken tot infrastructurele activiteiten die gerelateerd zijn aan het beheer van elektriciteits- of gastransportnetten. Hieronder wordt verstaan de aanleg en beheer van kabels en leidingen en hulpmiddelen die daarbij horen, laadinfrastructuur en meetinrichtingen. Hierbij kan gedacht worden aan biogasnetten, warmtenetten, laadpalen voor elektrische voertuigen, het verzorgen van openbare drinkwatervoorzieningen of infrastructuur voor telecommunicatie. In de memorie van antwoord van 19 maart 2018 heeft de minister laten weten dat opslag van elektriciteit daarbij ook niet is uitgesloten. Dit zal dan via een AMvB moeten worden gefaciliteerd.

Tot slot
Het is de vraag of de rol van netwerkbedrijven onder VET wordt uitgekleed. Via een AMvB zou de rol, al dan niet tijdelijk, juist kunnen worden uitgebreid. Wel laat de wet straks minder ruimte over voor interpretatie. De rol van netwerkbedrijven wordt daarmee duidelijker.