De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Moet een saunacomplex na een ongeval gegevens verstrekken op grond van artikel 843a Rv?

Moet een saunacomplex na een ongeval gegevens verstrekken op grond van artikel 843a Rv?

Een saunabezoekster wil Thermen Bussloo aansprakelijk stellen omdat zij onwel is geworden nadat zij uit een whirlpool stapte. De vrouw is ten val gekomen en heeft met de achterzijde van haar hoofd de sokkel van een stenen Boeddhabeeld geraakt. Op grond van artikel 843a Rv wordt gevorderd dat Thermen Bussloo haar diverse gegevens verstrekt zodat zij het saunacomplex aansprakelijk kan stellen. Het verzoek wordt door de voorzieningenrechter gedeeltelijk toegewezen.
Leestijd 
Auteur artikel Letske Hofstra (uit dienst)
Gepubliceerd 19 juli 2018
Laatst gewijzigd 23 juli 2018
 

Op 21 december 2015 komt een vrouw (benadeelde) ten val bij het verlaten van een whirlpool in het saunacomplex van Thermen Bussloo. Tijdens haar val raakt zij met de achterzijde van haar hoofd de sokkel van een stenen Boeddhabeeld. Zij loopt hierdoor licht schedelhersenletsel op. Voor haar schade wil de vrouw Thermen Bussloo aansprakelijk stellen. Noodzakelijk hiervoor is – zo wordt gesteld - dat zij beschikt over (onder meer) de volgende stukken:

  • de NAW-gegevens van een medewerkster die ten tijde van het incident vrijwel direct ter plaatse kwam;
  • de periodieke keuringsrapporten en onderhoudshistorie; en
  • de ongevallenregistratie zoals die heeft plaatsgevonden naar aanleiding van het ongeval.

Thermen Bussloo weigert voornoemde gegevens over te leggen. In dit kort geding is de vraag aan de orde of de saunabezoekster op grond van artikel 843a Rv afgifte van de gegevens kan vorderen.

De beoordeling

Indien een partij bekend is met (de inhoud van) een schriftelijk bewijsmiddel maar deze niet in zijn of haar bezit heeft, kan op grond van artikel 843a Rv afgifte worden gevorderd. Er moet dan voldaan zijn aan de volgende drie cumulatieve voorwaarden:

  • de verzoeker moet een rechtmatig belang hebben bij inzage, uittreksel of afschrift;
  • het moet gaan om bepaalde bescheiden; en
  • het verzoek moet bescheiden betreffen aangaande een rechtsbetrekking waarin de aanvrager partij is.

In een eerder artikel op deze kennispagina werden deze drie vereisten al (kort) besproken.

NAW-gegevens

De saunabezoekster stelt dat de (inmiddels ex-) medewerkster van Thermen Bussloo na het incident op een geïrriteerde toon heeft gezegd dat de betreffende whirlpool vaak te warm was afgesteld. Ook zou zij gezegd hebben dat er vaker mensen onwel raakten. Om deze vrouw te kunnen benaderen, zijn haar NAW-gegevens nodig.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat:

Thermen Bussloo niet kan worden veroordeeld tot het verstrekken van de NAW-gegevens van de medewerkster. [eiseres] heeft geen rechtmatig belang bij verkrijging van deze persoonsgegevens. Immers, zelfs als de betrokken saunapleinmedewerkster al zou verklaren dat zij een dergelijke uitspraak heeft gedaan, dan zou daarmee niet zijn aangetoond dat de betreffende whirlpool te warm was op het moment dat [eiseres] erin lag of een ander gebrek zou hebben gekend als gevolg waarvan [eiseres] onwel is geworden. Zo is bijvoorbeeld niet gebleken dat de betreffende medewerkster ook de watertemperatuur heeft gemeten toen het incident zich voltrok. Bovendien verrichten saunapleinmedewerkers geen metingen aan het badwater.

Hierbij speelt ook een rol dat de medewerkster uitdrukkelijk elke vorm van medewerking heeft geweigerd.

De rechtbank concludeert dat dit alles Thermen Bussloo een gewichtige reden oplevert om niet aan de vordering van de saunabezoekster te voldoen.

Keuringsrapporten en onderhoudshistorie

Tijdens de mondelinge behandeling geeft Thermen Bussloo aan dat zij een onderhoudscontract heeft met een externe dienstverlener. De voorzieningenrechter oordeelt dat het aannemelijk is:

dat deze externe dienstverlener offertes, werkbonnen en facturen aan Thermen Bussloo verstrekt voor en na de onderhoudswerkzaamheden. Indien de whirlpool gebreken vertoonde – waardoor bijvoorbeeld het water te heet kon zijn – dan heeft [eiseres] een rechtmatig belang bij afschrift van de onderhoudshistorie. De offertes, facturen en werkbonnen ten aanzien van de whirlpool over de jaren 2015 en 2016 zijn voldoende bepaalbaar. Geen van de uitzonderingsgronden uit artikel 843a lid 3 en 4 Rv doet zich voor.”

Kortom, de vordering wordt toegewezen. Thermen Bussloo moet afschrift verstrekken van de onderhoudshistorie (inclusief offertes, werkbonnen en facturen) van de whirlpool over de jaren 2015 en 2016.

Ongevallenregistratie

Tot slot vordert de saunabezoekster de ongevallenregistratie die Thermen Bussloo op grond van regelgeving verplicht zou zijn te voeren. Een ongevallenregistratie is volgens benadeelde ook nodig voor het vervolgtraject in de aansprakelijkheidssfeer. Thermen Bussloo weigert de registratie te overleggen en verweert zich hiertegen met de stelling dat het incident niet is geregistreerd.

De voorzieningenrechter oordeelt als volgt:

Thermen Bussloo heeft kennelijk verzuimd om het incident te registreren, terwijl [eiseres] blijvend hersenletsel aan het voorval heeft overgehouden. Mogelijk heeft Thermen Bussloo daarmee onrechtmatig gehandeld. [eiseres] heeft dus een rechtmatig belang bij afschrift van de ongevallenregistratie. Ook heeft [eiseres] gesteld dat zij wenst na te gaan of er in de bewuste periode sprake was van een terugkerend probleem met betrekking tot de whirlpool. De ongevallenregistratie kan voor [eiseres] een aanwijzing opleveren indien daaruit blijkt dat bezoekers vaker onwel raakten ten gevolge van te heet badwater of op hol geslagen jetstreams in de betreffende whirlpool. Deze stukken zijn voldoende bepaalbaar. Geen van de uitzonderingsgronden van artikel 843a Rv doet zich voor. Om de privacy van haar bezoekers te waarborgen kan Thermen Bussloo de persoonsgegevens uit de ongevallenregistratie anonimiseren. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter volstaat het om afschrift te bevelen van de ongevallenregistratie van de jaren 2015 en 2016.”

De rechter wijst ook dit deel van de vordering toe.

Conclusie

In deze zaak is duidelijk te zien dat de rechter steeds zorgvuldig afweegt of benadeelde een rechtmatig belang heeft bij de afgifte van een bepaald bescheiden.

De voorzieningenrechter wijst slechts het verzoek om verstrekking van de ongevallenregistratie en de onderhoudshistorie (inclusief offertes, werkbonnen en facturen) van de whirlpool over de jaren 2015 en 2016 toe.