1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Registratie CO2-uitstoot zakelijk verkeer: Wat zijn de gevolgen voor de inrichting van de (gehuurde) kantoorpanden?

Registratie CO2-uitstoot zakelijk verkeer: Wat zijn de gevolgen voor de inrichting van de (gehuurde) kantoorpanden?

Een nieuwe klimaatregel, afgesproken in het in 2019 gesloten Klimaatakkoord, eist van bepaalde werkgevers (met meer dan 100 werknemers) dat zij de CO2-uitstoot meten van de reizen die haar werknemers maken. Het doel is om grotere duurzame mobiliteit te creëren en daarbij dus minder broeikassen in het verkeer. De CO2-winst die daarmee wordt gehaald is noodzakelijk voor het behalen van de klimaatdoelen. Wat betekent dit voor de inrichting van de bedrijfspanden van deze werkgevers?
Leestijd 
Auteur artikel Daniël Veen
Gepubliceerd 21 december 2022
Laatst gewijzigd 22 december 2022

Op weg naar de klimaatwinst

Om de klimaatdoelen in 2030 te kunnen halen is het noodzakelijk om de CO2-uitstoot van werknemers in het verkeer te verminderen. Woon-werkverkeer en zakelijke reizen zijn op dit moment goed voor bijna de helft van alle mobiliteitsuitstoot in Nederland. Om deze klimaatdoelen te halen zijn op basis van de verduurzaming van het personenmobiliteit afspraken gemaakt voor werkgevers met 100 of meer werknemers.

Naar verwachting zal per 1 juli 2023 het Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit (hierna: het Ontwerpbesluit) in werking treden. Vanaf dat moment  zijn  werkgevers met meer dan 100 werknemers verplicht om jaarlijks  gegevens aan te leveren over de werkgerelateerde personenmobiliteit in het voorgaande kalenderjaar. Het Ontwerpbesluit geeft invulling aan die afgesproken maatregel.

Wat gaat er veranderen?

Voor nu ziet de verandering enkel op het rapporteren van de gegevens van de werknemers omtrent de werkgebonden personenmobiliteit. Voor 1 juli 2024 moeten werkgevers gegevens van het voorgaande jaar aanleveren over:

  • Het aantal gereisde kilometers;
  • De gebruikte vervoersmiddelen;
  • En de gebruikte brandstof.

Dit zal dus betekenen dat werkgevers gegevens dienen aan te leveren voor 1 juli 2024 over het halve jaar van 2023. In 2025 zal het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de CO2-reductie gaan evalueren. Als deze resultaten positief zijn (en dus in lijn met de klimaatdoelstellingen), zal het enkel bij rapporteren blijven. Werkgeversorganisaties hebben daarbij voorgesteld om eerst uit te gaan van een collectief plafond om  het doel van 1 megaton CO2- winst te behalen. Er is dus (nog) geen sprake van een individuele norm voor deze werkgevers. Als in 2025 blijkt dat de emissies niet onder het collectief plafond zijn gebleven of als er geen sprake is van een dalende lijn, dan treedt voor de werkgevers van meer dan 100 werknemers een norm voor zakelijke mobiliteit in werking. Deze norm maximeert de CO2- uitstoot per reizigerskilometer. Deze norm is al opgenomen in het Ontwerpbesluit en kan dus ook snel in werking treden. Voor de woon-werk mobiliteit zal hoogst waarschijnlijk ook een norm nodig zijn, alleen is hiervoor nieuwe wetgeving nodig.

Welke gevolgen spelen er voor het huren van kantoorpanden?

Een onderneming kan in de periode tot 2026 zelf bepalen welke maatregelen er kunnen worden getroffen om aan de emissiegrenswaarde te voldoen (artikel 18.12 van het Ontwerpbesluit). Maatregelen die door de werkgever kunnen worden doorgevoerd zijn onder andere:

  1. Minder reizen door meer online vergaderen en thuiswerken;
  2. Anders reizen door meer gebruik te maken van de fiets en openbaar vervoer;
  3. Schoner reizen door elektrificatie van het wagenpark en het bieden van een hogere kilometervergoeding bij gebruik van auto’s met een lage CO2- uitstoot.

De genoemde maatregelen zullen gevolgen kunnen hebben voor de inrichting van de kantoorpanden. Zo zou het terugdringen van het aantal reizen van de medewerkers met zich mee kunnen brengen dat de kantoorruimten opnieuw worden ingedeeld, waarbij mogelijk (gehuurde) ruimten overbodig zullen zijn. Werkgevers zullen dan op zoek kunnen gaan naar een alternatief, zoals het mogelijk (onder)verhuren van deze ruimten. Daarnaast zou de elektrificatie van het wagenpark verdere gevolgen kunnen hebben. Werkgevers zouden wellicht over moeten gaan tot het plaatsen van (meer) laadpalen, waarbij mogelijk nieuwe huurcontracten voor moeten worden afgesloten. Bij het huren van een wagenpark, waar de werkgever over wil gaan tot het herinrichten daarvan, zal gekeken moeten worden naar de mogelijkheden uit de huurovereenkomst.

Conclusie

Voor zover het Ontwerpbesluit in werking zal treden blijft het vooralsnog bij het rapporteren van de gegevens over de werkgerelateerde personenmobiliteit. Dit zal eerst gaan gelden voor werkgevers met meer dan 100 werknemers (circa 8.000 werkgevers). Als in 2025 blijkt dat de emissies niet onder het emissieplafond zijn gebleven of als er geen sprake is van een dalende lijn, dan treedt voor deze werkgevers een norm voor zakelijke mobiliteit in werking, die de CO2 uitstoot per reizigerskilometer maximeert. Zoals gezegd blijft het voor nu bij rapporteren, maar zou vanaf 2025 een verplichting kunnen zijn voor werkgevers om hun werknemers slimmer en zuiniger te laten reizen. Hierdoor is een herinrichting van de (gehuurde) kantoorpanden voor sommige werkgevers onvermijdelijk.

Heeft u  in dit kader vragen over de mogelijke veranderingen voor de (gehuurde) kantoorpanden en/ of heeft u andere vragen over het huurrecht? Neem dan contact op met Daniël Veen en Rutger Fabritius.