De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Renteswaps: voorkom verjaring van uw zaak!

Renteswaps: voorkom verjaring van uw zaak!

Wanneer u niet tevreden bent met de afhandeling van uw renteswap of het ontvangen compensatievoorstel onder het Uniform Herstelkader Rentederivaten (UHK) niet accepteert, zijn er enkele alternatieven voor u beschikbaar. Maar pas op dat verjaring geen roet in het eten gooit.
Auteur artikelRick Sanders
Gepubliceerd07 mei 2018
Laatst gewijzigd03 juni 2019
Leestijd 

U kunt uw zaak voorleggen aan het Derivatenloket van het Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening). Het Kifid is de geschilleninstantie voor (onder andere) klachten over rentederivaten van MKB-ondernemers. Ook is het onder omstandigheden mogelijk om uw zaak voor te leggen aan de rechter. In tegenstelling tot bij het Kifid, moet u bij de rechter worden bijgestaan door een advocaat.

Let op: verjaring!

Indien u overweegt om uw zaak voor te leggen aan de rechter of aan het Kifid, moet u opletten dat uw zaak niet verjaart. Als een zaak verjaard is, kunt u namelijk géén vordering meer instellen.

Welke verjaringstermijnen zijn er?

Voor verjaring gelden diverse wettelijke verjaringstermijnen. Deze termijnen zijn afhankelijk van de soort vordering die u tegen de bank wilt instellen en moet per geval aan de hand van de specifieke omstandigheden en stukken beoordeeld worden. De volgende omstandigheden spelen bij rentederivaten vaak een rol.

Verjaring door te laat klagen

Zodra redelijkerwijs zou moeten worden ontdekt dat er een gebrek in uw rentederivatenzaak bestaat, dient u binnen een redelijke termijn een klacht in te dienen bij uw bank. Een voorbeeld van zo’n gebrek is dat een bancaire zorgplicht is geschonden. Wat een redelijke termijn is en wanneer u het gebrek had moeten ontdekken hangt heel erg af van de omstandigheden van het geval.

Deze redelijke termijn loopt pas vanaf het moment dat u ervan op hoogte bent dat het betreffende gebrek in uw rentederivatenzaak bestaat. Ondanks dat deze termijn kan worden opgerekt, is het wel mogelijk dat een beroep het verlopen van de klachttermijn succesvol kan zijn.

Verjaring van het beroep op dwaling

Van dwaling is sprake wanneer er een onjuiste voorstelling van zaken bestond. Zonder de onjuiste voorstelling zou u de renteswap niet hebben afgesloten. Deze onjuiste voorstelling bij een rentederivatenzaak kan worden veroorzaakt door een onjuiste inlichting of een ongeoorloofd zwijgen van de bank. Bij een beroep op dwaling geldt een termijn van drie jaar vanaf het moment dat de onjuiste voorstelling van zaken bekend was.

Verjaring van de vordering uit hoofde van een zorgplichtschending

Ook kunt u een vordering instellen op grond van een door de bank geschonden zorgplicht jegens u als klant. Voor zo’n vordering geldt een verjaringstermijn van vijf jaar.

Deze termijn begint te lopen vanaf het moment dat u bekend bent met zowel de schade door deze schending, alsmede de aansprakelijke persoon. De aansprakelijke persoon zal voor de hand liggen, maar wanneer u bekend zou zijn met de schade is afhankelijk van uw specifieke situatie.

Hoe stopt u de verjaring?

De wettelijke verjaringstermijnen worden niet gestopt door het UHK. Aan verjaringstermijnen die al verstreken zijn doet u niets, maar als die nog niet verlopen zijn is het zaak om de verjaring zo spoedig mogelijk te stuiten. Dat kan door middel van een brief aan de bank.

De wet zegt dat een stuiting schriftelijk dient te geschieden. In zo’n stuitingsbrief verklaart u onder meer dat u ondubbelzinnig de verjaring van uw vorderingen stuit, en zich met betrekking tot uw rentederivaten al uw rechten tot nakoming door de bank van alle op haar rustende verbintenissen en aanspraken voorbehoudt.

Tot slot

Indien u overweegt om uw rentederivatenkwestie voor te leggen aan het Kifid of de rechter, dan moet u in actie komen om verjaring van uw vordering tegen te gaan. Wij staan u graag bij met het vaststellen van de verjaringstermijnen en het succesvol stuiten van uw vordering op de bank.

Voor meer informatie over het UHK, kunt u hier meer lezen.

Beoordeel dit artikel