Zoeken
  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Schade aan orchideeën niet gedekt: reinigingsinstallatie geen onderdeel van voedingsunit

Schade aan orchideeën niet gedekt: reinigingsinstallatie geen onderdeel van voedingsunit

Een teler wiens orchideeën schade hebben opgelopen door een defect in de reinigingsinstallatie van de voedingsunit, heeft zijn schade niet onder zijn verzekering vergoed gekregen. De rechtbank oordeelde dat de polisvoorwaarden zo moeten worden uitgelegd dat de reinigingsinstallatie niet tot de voedingsunit behoort.
Auteur artikelJaike Silvius (uit dienst)
Gepubliceerd25 april 2018
Laatst gewijzigd30 april 2018
Leestijd 

Feiten

In een zaak van de Rechtbank Amsterdam lag de volgende casus ter beoordeling voor.

 

Bij SO, een teler van orchideeën, is schade aan planten ontstaan. SO heeft de schade gemeld onder een door haar afgesloten verzekering bij Delta Lloyd (als vertegenwoordiger van de Duitse verzekeraar Gartenbau, procespartij in deze procedure).

 

Uit de polisvoorwaarden volgt dat de verzekering onder meer dekking biedt voor:

 

Schade veroorzaakt door een afwijking van de gewenste hoeveelheid, samenstelling en/of temperatuur van het voedingswater door een hierna vermelde gebeurtenis.

 

ARTIKEL 3.22

UITVALLEN VAN DE VOEDINGSUNIT EN/OF STROOMVOORZIENING

Het plotseling en onvoorzien uitvallen of onjuist functioneren door een materiële beschadiging van:

- de voedingsunit, ook als gevolg van doorbranden en/of oververhitten van de elektromotoren;

- de elektrische stroomvoorziening.

Onder het begrip ‘voedingsunit’ wordt volgens de polisvoorwaarden verstaan:

Het digitaal (computer-) gestuurde doseersysteem van voedingsstoffen, o.a. bestaande uit computer, pompen, elektromotoren, mengmestbakken, kranen, leidingen en druppelaars, inclusief de hierop aangesloten meet- en regelapparatuur.’

Tussen partijen is discussie ontstaan over de oorzaak van de schade en de vraag of er dekking is onder de polis.

Uit onderzoek is gebleken dat de schade aan de planten is ontstaan door toepassing van een onjuiste dosering chloordioxide. Chloordioxide wordt gebruikt om de beregeningsinstallatie te ontsmetten. Om chloordioxide te vormen, worden natriumchloriet en zoutzuur vermengd door afzonderlijke pompjes en in een speciaal mengapparaat bij elkaar gevoegd. Het mengsel wordt vervolgens aan het gietwater toegevoegd. Het mengapparaat van de reinigingsinstallatie in kwestie functioneerde niet naar behoren.

Kern van het geschil is of de reinigingsinstallatie tot de voedingsunit behoorde.

Procedure

SO stelt zich op het standpunt dat het begrip voedingsunit, gelet op de uitgebreide omschrijving in de polisvoorwaarden, zeer ruim moet worden uitgelegd is en dus het complete systeem omvat dat nodig is om de planten van voeding te voorzien.

Gartenbau betwist dat de reinigingsinstallatie tot de voedingsunit behoort. Ter onderbouwing stelt Gartenbau onder meer dat chloordioxide niet dient voor voeding, dat de in de polis genoemde onderdelen daarentegen wél zien op de voeding en dat de reinigingsinstallatie, in tegenstelling tot de voedingsunit, niet was aangesloten op de meetinstallatie.

De rechtbank stelt voorop dat de mengkamer niet in de definitie van de voedingsunit wordt genoemd. De polisvoorwaarde dient daarom nader te worden uitgelegd.

Nu over de definitie van de voedingsunit niet is onderhandeld, komt het bij de uitleg met name aan op objectieve factoren, zoals de bewoordingen van de bepaling, gelezen in het licht van de gehele verzekeringsovereenkomst. Daarbij speelt mee dat het gaat om professionele partijen en dat SO is bijgestaan door een assurantietussenpersoon.

De rechtbank komt tot de conclusie dat de polisvoorwaarden zo moeten worden uitgelegd dat de reinigingsinstallatie – en dus het mengsysteem – niet tot de voedingsunit behoren. Daarvoor is van belang:

  • dat in de tekst van de polis geen aanwijzing te vinden is dat de reinigingsinstallatie tot de voedingsunit moet worden gerekend. De reinigingsinstallatie ziet niet op het doseren van voedingsstoffen en chloordioxide is ook niet essentieel voor de voeding. De expliciet in de polis benoemde onderdelen zijn wel nodig voor de voeding.
  • dat het mengsysteem weliswaar fysiek deel uitmaakt van de voedingsunit, maar dat de mengkamer zich ‘achter’ de meetinstallatie van de voedingsunit bevindt en ook niet verbonden is met de meetinstallatie. Aansluiting op de meetinstallatie is in de polis voor de voedingsunit daarentegen wel verplicht voorgeschreven.
  • dat de reinigingsinstallatie kennelijk geen onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van de voedingsunit, nu SO na het incident is overgestapt op een andere manier van reiniging en SO de voedingsunit daarbij niet heeft vervangen.

Kortom, de door SO geleden schade is niet ontstaan door een onder de verzekering gedekt object. De vordering wordt afgewezen.