Dirkzwager bestaat 135 jaar! We nodigen onze oud-medewerkers uit voor een feestelijke borrel. Aanmelden kan via de eventpagina. Aanmelden reünie.

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Schending mededelingsplicht verzekeringnemer bij aangaan woonlastenverzekering

Schending mededelingsplicht verzekeringnemer bij aangaan woonlastenverzekering

In de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 19 augustus 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:10836 is aan de orde een door A bij Aegon aangegane woonlastenverzekering. Bij aanvraag van de verzekering is door Aegon middels een gezondheidsverklaring onder andere de vraag gesteld, “Bent u ooit behandeld door een medisch specialist in verband met psychische klachten, hart- of rugklachten.” A heeft deze vraag ontkennend beantwoord.In de periode 2011-2012 heeft A wegens overbelasting van zijn schouder een be...
Leestijd 
Auteur artikel Lindy Westrik
Gepubliceerd 23 oktober 2015
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
In de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 19 augustus 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:10836 is aan de orde een door A bij Aegon aangegane woonlastenverzekering. Bij aanvraag van de verzekering is door Aegon middels een gezondheidsverklaring onder andere de vraag gesteld, “Bent u ooit behandeld door een medisch specialist in verband met psychische klachten, hart- of rugklachten.” A heeft deze vraag ontkennend beantwoord.

In de periode 2011-2012 heeft A wegens overbelasting van zijn schouder een beroep gedaan op de bij Aegon afgesloten verzekering en heeft hij uitkeringen ter hoogte van in totaal
€ 20.848,23 ontvangen. Eind november 2012 heeft A bij Aegon aangifte gedaan van ziekte wegens rugklachten. Daartoe heeft hij een formulier ingevuld waarop is aangegeven dat hij circa 8 jaar geleden eerder dergelijke klachten heeft gehad.

Aegon gaat vervolgens onderzoek verrichten naar de ziektegeschiedenis van A. Daaruit blijkt dat A in mei 2005 in verband met recidiverende lage rugklachten door een orthopedisch chirurg is onderzocht en dat hij naar aanleiding van diens diagnose voor behandeling is doorverwezen naar een orthomanueel therapeut.

Aegon en A belanden in een discussie over of een orthomanueel therapeut een medisch specialist is zoals is bedoeld in de gezondheidsverklaring. Vervolgens wijst de medisch adviseur van Aegon erop dat A bij aanvraag van de verzekering bij Aegon überhaupt geen bijzonderheden heeft gemeld ten aanzien van zijn eerdere gezondheidsproblematiek. Aegon beëindigt de verzekeringsovereenkomst per direct wegens schending door A van de mededelingsplicht als bedoeld in artikel 7:928 lid 1 BW en zij vordert de gedane uitkeringen terug. Aegon registreert de gegevens van A in haar interne registers en zij doet een CIS-melding. De schending van de mededelingsplicht bestaat er volgens Aegon in dat A in de gezondheidsverklaring geen enkele medische bijzonderheid over zijn huidige of eerdere gezondheidstoestand heeft gemeld.

A vordert vervolgens bij de rechtbank onder meer een verklaring voor recht dat de verzekeringsovereenkomst ten onrechte is beëindigd en herroeping van de beslissing tot terugbetaling van de gedane uitkeringen. A meent dat een orthomanueel therapeut geen medisch specialist is zoals bedoeld in de vraagstelling en door de orthopeed is A niet behandeld, alleen onderzocht. Aegon stelt een eis in reconventie in tot terugbetaling van de door haar gedane uitkeringen ad € 20.848,23. Zij stelt zich daartoe op het standpunt dat zij bij kennis van de gezondheidsproblematiek van A de verzekering niet of anders zou hebben afgesloten.

De rechtbank is van mening dat het voor A duidelijk had kunnen en moeten zijn dat hij bij aanvraag van de verzekering in elk geval melding had moeten maken van het onderzoek dat de orthopeed in mei 2005 bij hem naar aanleiding van de teruggekeerde lage rugklachten heeft verricht. Niet in geschil is immers dat deze chirurg als een medisch specialist is aan te merken. Aan de stelling van A dat een enkel consult bij orthopeed niet als behandeling kan worden aangemerkt, gaat de rechtbank voorbij. Onderzoek en diagnose door een medisch specialist zijn volgens de rechtbank ook aan te merken als behandeling. De rechtbank sluit hiermee aan bij de ruime definitie van de geneeskundige behandelingsovereenkomst en handelingen op het gebied van de geneeskunst (artikel 7:446 lid 1 en 2 BW).

Aan voornoemd oordeel kan volgens de rechtbank niet afdoen de ter zitting ingenomen stelling van A dat hij zich ten tijde van de aanvraag niet meer kon herinneren dat hij zich voorafgaand aan de consulten bij de orthomanueel therapeut door een orthopeed heeft laten onderzoeken. De omvang van de mededelingsplicht wordt immers niet alleen bepaald door de feiten die een verzekeringnemer kent, maar ook door de feiten die hij behoort te kennen. Van A als behoorlijk en zorgvuldig verzekeringsnemer mag ook worden verwacht dat hij bij twijfel over mogelijke andere consulten in verband met zijn rugklachten navraag zou doen bij zijn huisarts. Dit geldt temeer nu in de gezondheidsverklaring uitdrukkelijk is gevraagd naar behandelingen voor rugklachten. Het was dus voor A voldoende kenbaar dat voor Aegon met name het eventuele bestaan van deze klachten van belang was voor de beoordeling van de aanvraag.

Een schending van de mededelingsplicht wordt derhalve aangenomen en A dient de door Aegon ex artikel 6:203 BW onverschuldigd gedane uitkeringen terug te betalen.