De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Startups: Hoe kom je aan geld voor groei? (11)

Startups: Hoe kom je aan geld voor groei? (11)

Om te ondernemen heb je geld nodig. Startkapitaal en investeringen voor groei. Kapitaal kan komen uit eigen middelen, via externe financiering of door regelingen of subsidies. Over de financiering van een startup is behoorlijk veel te vinden op het internet. Een goed startpunt is de website van de Kamer van Koophandel. Daarnaast is er op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) veel informatie te vinden over subsidies en financieringen.
Leestijd 
Auteur artikel Rob van Houts
Gepubliceerd 06 februari 2019
Laatst gewijzigd 06 februari 2019
 

Subsidies en overheidsregelingen

Er bestaan vele regelingen voor (startende) ondernemers. Het is goed om te beseffen dat deze regelingen en subsidies vaak ‘landelijk’ zijn geregeld, maar dat er ook regionale of internationale regelingen en subsidies zijn. Iedere regeling heeft zijn eigen voorwaarden. Laat je dan ook vooraf goed informeren over de voorwaarden van een specifieke regeling of subsidie. Doorgaans is het wel zo dat je naast gelden uit een (landelijke) regeling of subsidie ook aanvullende financiering nodig zult hebben.

Soorten financiering

Bancaire financiering

Financiering door een bank, bancaire financiering, is wellicht de meest bekende vorm. Veel ondernemingen kloppen voor geld eerst aan bij hun eigen bank. Bancaire financiering kent echter ook zo zijn beperkingen. Banken vermijden over het algemeen risico’s. Zij zijn dan ook niet snel genegen om een financiering te verstrekken aan een onderneming die nog geen, of slechts beperkte cijfers kan laten zien. Daarnaast zullen banken altijd een zekerheid vragen voor de financiering. Denk hierbij aan recht van hypotheek op een gebouw of een pandrecht op voorraden of vorderingen. Deze zekerheid kan jij als startende of groeiende ondernemer niet altijd bieden. Het is dan ook goed om te weten dat er meerdere vormen van financiering mogelijk zijn bij verschillende soorten financiers.

Alternatieve financiering

Een startup zal meestal op zoek moeten naar alternatieve manieren van financiering, of eigenlijk naar alternatieve financiers. Denk bijvoorbeeld aan crowdfunding, financiering door business angels (vaak vermogende ondernemers), financiering door Venture Capital (risicokapitaal dat in een fonds zit), Seedfondsen (risicokapitaal dat is gemerkt voor groeifinanciering) of financiering door de uitgifte van effecten (obligaties of (certificaten van) aandelen). Alternatieve financiering laat zich grofweg indelen in twee categorieën. Namelijk financiering door middel van schuld (obligaties / leningen), je moet dit geld op enig moment terugbetalen. Of door eigen vermogen (aandelen of certificaten van aandelen), je krijgt geld, maar je aandeel of zeggenschap wordt minder. Beide categorieën lichten we toe.

Eigen vermogen

Bij financiering door eigen vermogen trek je geld aan voor het vergroten van het eigen vermogen van je onderneming. Dit gebeurt over het algemeen door de uitgifte van (nieuwe) aandelen. Hierbij is het van belang om te beseffen dat het aandeel van jou als initiatiefnemer in de onderneming zal afnemen. De financier wordt namelijk mede-aandeelhouder. De nieuwe financier bedingt meestal (enige) inspraak in de onderneming. Een gedeelte van de beslissingsbevoegdheid zal dan overgaan naar de investeerder(s). Het is van belang om de afspraken die worden gemaakt met de investeerder goed te (laten) controleren. Zodat er een goede balans ontstaat tussen de inspraak van de investeerder, de hoogte van diens investering en de belangen van de andere aandeelhouders (jij en je eventuele partners).

Voorbeelden van investeerders die investeren via eigen vermogen zijn Venture Capitalfondsen, Seedfondsen en business angels. Het is echter ook mogelijk om nieuw eigen vermogen ‘op te halen’ via de uitgifte van (certificaten) van aandelen. Bijvoorbeeld via een platform dat uitgevers van aandelen (de startup / scale-up) en investeerders bij elkaar brengt. Voorbeelden van deze platforms zijn crowdfundingplatforms en het platform van NPEX.

Misschien heeft jouw onderneming inmiddels een behoorlijke omvang en bestaat deze al enige tijd. Dan kun je zelfs overwegen om een uitgifte van (certificaten) van aandelen te doen via een beursintroductie. Een zogeheten ‘IPO’ of ‘Initial public offering’. Als je dat overweegt, is het wel van belang dat je de regels die daaromtrent gelden in acht neemt. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat er een goedgekeurd prospectus beschikbaar moet worden gesteld.

Maar ook als er geen prospectusplicht geldt, moet je (potentiële) investeerders op zorgvuldige en volledige wijze informeren over je onderneming en de voorwaarden van de investering. Als je een potentiële investeerder niet of niet volledig informeert, dan riskeer je een boete en/of aansprakelijkheid op grond van de Wet handhaving consumentenbescherming en/of de Wet oneerlijke handelspraktijken. In de Wohp staat dat je de essentiële informatie die een consument nodig heeft om een besluit te nemen over een overeenkomst niet mag onthouden. De essentiële informatie mag niet verborgen worden gehouden of op onduidelijke, onbegrijpelijke, dubbelzinnige wijze of (te) laat verstrekt worden.

Vreemd vermogen

Bij financiering vreemd vermogen trek je een financiering aan door schulden aan te gaan. Dit kan bijvoorbeeld door een lening bij een bank, maar ook via factoring (het financiering van debiteuren/facturen) of via leasing (financiering van specifieke zaken, zoals een auto of productieapparatuur). Als je geen of beperkte goederen hebt die kunnen worden gebruikt bij de financiering, kun je overwegen om via de uitgifte van obligaties geld aan te trekken. Hiervoor geldt, net als voor de uitgifte van (certificaten van) aandelen, dat dit via verschillende platforms kan lopen (bijvoorbeeld crowdfunding of NPEX). Ook bij de uitgifte van obligaties geldt dat er mogelijk een verplichting is om vooraf een goedgekeurd prospectus beschikbaar te stellen. Ook hier geldt weer dat je de potentiële investeerders goed moet informeren, ook als er geen prospectusplicht is.

Zoals je ziet zijn er verschillende opties voor het financieren van groei. De uiteindelijke keuze voor een financiering zal afhangen van het doel waarvoor de financiering nodig is, jouw wensen en de bereidheid van financiers/investeerders. Overigens is het ook altijd goed om te beoordelen wat de fiscale gevolgen zijn van bepaalde financieringsvormen. Een mix van de verschillende financieringsvormen is uiteraard mogelijk en ook heel gebruikelijk. Laat je vooral goed informeren wanneer je van plan bent om geld aan te gaan trekken en/of in overleg gaat met financiers.