De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Uitvoering van garantiewerkzaamheden niet meeverzekerd onder de CAR-verzekering

Uitvoering van garantiewerkzaamheden niet meeverzekerd onder de CAR-verzekering

Bij het herstel van ondeugdelijk werk onder garantie is sprake van nieuw werk, dat niet is meeverzekerd onder de CAR-verzekering van de opdrachtgever voor het oorspronkelijke werk. Dat is althans de uitkomst van een procedure voor de Rechtbank Rotterdam (vonnis van 10 januari 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:631).FeitenUniper exploiteert een energiecentrale die bestaat uit twee productie-units, ieder voorzien van een stoomturbine en generator. Om de rookgassen van de stoomturbines te zuiveren, diende...
Auteur artikelAnnet van Duijn
Gepubliceerd21 maart 2018
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
Bij het herstel van ondeugdelijk werk onder garantie is sprake van nieuw werk, dat niet is meeverzekerd onder de CAR-verzekering van de opdrachtgever voor het oorspronkelijke werk. Dat is althans de uitkomst van een procedure voor de Rechtbank Rotterdam (vonnis van 10 januari 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:631).

Feiten

Uniper exploiteert een energiecentrale die bestaat uit twee productie-units, ieder voorzien van een stoomturbine en generator. Om de rookgassen van de stoomturbines te zuiveren, dienden vier rookgaszuiveringsinstallaties achter de stoomturbines te worden gebouwd. Voorts dienden de rookgasventilatoren van de productie-units te worden aangepast. Een van de aanpassingen was het vervangen van de afdichtingsringen (de O-ringen) van de rotoren in die rookgasventilatoren.

Uniper heeft aannemer Howden opdracht gegeven tot het modificeren van de rookgasventilatoren, inclusief het leveren van onderdelen, het uitvoeren van werkzaamheden en het uitbalanceren van de rotoren. Onderdeel van de tussen partijen gemaakte afspraken was een door Howden afgegeven garantie, dat de levering voldoet aan de overeengekomen eisen en specificaties, geschikt is voor het doel waarvoor het bedoeld is en voldoet aan de eisen ten aanzien van deugdelijkheid, kwaliteit en goede werking.

Na uitvoering van de werkzaamheden door Howden en ingebruikstelling van de rookgasafvoeren door Uniper is een olielekkage geconstateerd, met als (mogelijke) oorzaak dat de door Howden in de rotoren nieuw aangebrachte O-ringen van een andere kwaliteit waren dan voorgeschreven. Daarop is Howden begonnen met het verwisselen van de verkeerde O-ringen door O-ringen van de voorgeschreven kwaliteit. Bij het uitbalanceren van de eerste rotor met nieuwe O-ring heeft Howden een fout gemaakt, die tot aanzienlijke schade aan zowel de rotor als het rotorhuis van de rookgasventilator heeft geleid.

Uniper had voor de bouw van de vier rookgaszuiveringsinstallaties met bijbehorende werkzaamheden door tussenkomst van beursmakelaar AON een CAR-verzekering afgesloten bij Chubb. Aansluitend op de bouwtermijn was een onderhoudstermijn van 12 maanden meeverzekerd met een beperkte dekking: tijdens de onderhoudstermijn was verzekerd uitsluitend die schade die werd veroorzaakt door de aannemer tijdens werkzaamheden uitgevoerd uit hoofde van zijn onderhoudsverplichtingen uit het bestek.

Op grond van de Clausule ‘Werk na Oplevering’ was het werk dat in het kader van het bestek werd uitgevoerd binnen de onderhoudstermijn, desalniettemin verzekerd conform de polisvoorwaarden toepasselijk op de bouwtermijn.

Onderscheid tussen garantie en onderhoud – geen dekking onder CAR

Partijen zijn het er in de procedure over eens dat de onderhoudstermijn reeds was gaan lopen op het moment dat Howden een aanvang maakte met het verwisselen van het verkeerde type O-ringen door ringen van het juiste type. Partijen zijn het er ook over eens dat de schade is ontstaan door onbalans in de rotor waarvan Howden de O-ring had vervangen tijdens de onderhoudstermijn.
Dat leidt evenwel niet tot dekking onder de CAR-verzekering.
Het vervangen van de O-ringen kan volgens de Rechtbank namelijk niet worden aangemerkt als een werkzaamheid uit hoofde van een onderhoudsverplichting van Howden in de zin van de polisvoorwaarden en gaat juist uit van herstel onder garantie.

De Rechtbank wijst in haar vonnis op het onderscheid tussen garantie en onderhoud, zowel in het algemeen als op basis van het bestek en de polisvoorwaarden van de CAR-verzekering.
Garantie houdt in dat de aannemer verplicht is een aanvankelijk ondeugdelijk verricht werk te herstellen of over te doen.
Onderhoud ziet erop dat een aanvankelijk deugdelijk verricht werk dat later door tijd en/of gebruik alsnog gebreken gaat vertonen, hersteld wordt.

Uniper heeft ook nog een beroep gedaan op de Clausule ‘Werk na Oplevering’, stellende dat het vervangen van de O-ringen onder de reikwijdte van de besteksverplichting Revisie Oliesysteem viel. De CAR-verzekeraar heeft erop gewezen dat die werkzaamheden al tijdens de bouwtermijn zijn uitgevoerd, het werk is opgeleverd en in het proces-verbaal van oplevering niet is opgenomen dat de later door Howden uitgevoerde werkzaamheden aan de rotor nog dienden te worden verricht. De Rechtbank oordeelt dat de eerste ombouw van de rotoren, waarbij de verkeerde O-ringen zijn geplaatst, tot het werk behoorden, maar niet het vervangen van de O-ringen door het juiste type. Dat duidt er volgens de Rechtbank eerder op dat sprake is van garantiewerkzaamheden.

Tot slot strandt het betoog van Uniper dat de schade dan gedekt is onder Sectie III (bestaande eigendommen opdrachtgever) van de CAR-verzekering. Voor dekking onder Sectie III is namelijk vereist dat de schade ontstaan moet zijn als gevolg van, dan wel verband houdende met de uitvoering van het werk. Aangezien de Rechtbank oordeelde dat de herstelwerkzaamheden van Howden nu juist niet tot het werk behoorden, wordt ook Sectie III niet getriggerd.

Conclusie en aanbeveling aan opdrachtgevers

De dekking tijdens de onderhoudstermijn is onder een CAR-verzekering vaak begrensd. In het onderhavige geval werd door de Rechtbank geen dekking aangenomen onder de CAR-verzekering voor het werk, omdat het herstel onder garantie van het oorspronkelijke werk als een nieuw werk werd aangemerkt.

Voor een opdrachtgever is het zaak zich rekenschap te geven van de risico’s – en daarmee benodigde contractuele afspraken en verzekeringsdekking – na oplevering. Het gaat dan niet alleen om het afsluiten van een opstalverzekering voor het opgeleverde werk, maar ook om de benodigde dekking voor het aansprakelijkheidsrisico indien er na oplevering nog werkzaamheden resteren. In de wetenschap dat de dekking tijdens de onderhoudstermijn beperkt is, dienen goede afspraken te worden gemaakt met de partij die werkzaamheden gaat uitvoeren – zowel over de verdeling van risico’s als over de verzekeringsdekking.
Beoordeel dit artikel