Dirkzwager bestaat 135 jaar! We nodigen onze oud-medewerkers uit voor een feestelijke borrel. Aanmelden kan via de eventpagina. Aanmelden reünie.

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Verhuurder aansprakelijk voor schade na rechtmatige ontruiming

Verhuurder aansprakelijk voor schade na rechtmatige ontruiming

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft recentelijk geoordeeld dat een verhuurder aansprakelijk is voor de geleden schade van huurders na een rechtmatige ontruiming. Van doorslaggevend belang is daarbij dat de verhuurder noch de deurwaarder de huurders voorafgaand aan de ontruiming er uitdrukkelijk op gewezen hebben dat aan de openbare weg geplaatste goederen door de gemeente zouden worden afgevoerd en vernietigd.
Leestijd 
Auteur artikel Kristel Verkleij
Gepubliceerd 08 november 2019
Laatst gewijzigd 29 mei 2020
 

Feiten

Op grond van een eerder vonnis was verhuurder gerechtigd de huurwoning te doen ontruimen. Op de aangegeven dag is de deurwaarder tot ontruiming overgegaan. Hierbij is kenbaar gemaakt dat de aan de openbare weg geplaatste goederen door de gemeente zouden worden verwijderd. Uit het gedrag van huurders was op te maken dat zij niet wilden dat hun goederen werden beschadigd en/of vernietigd. De deurwaarder heeft de goederen van huurders desondanks aan de openbare weg geplaatst. Deze goederen zijn nog op dezelfde dag afgevoerd en vernietigd.

Overwegingen

Het gerechtshof overweegt in het arrest dat zonder uitdrukkelijke waarschuwing vooraf voor afvoer en vernietiging van de aan de openbare weg geplaatste goederen verhuurder onvoldoende rekening heeft gehouden met de belangen van huurders, in het bijzonder het belang om voorafgaand aan de komst van de vuilniswagen nog alle van waarde zijnde goederen zelf af te voeren. Daarbij acht het gerechtshof tevens van belang dat ten tijde van de ontruiming duidelijk was dat huurders hun eigendommen niet hebben willen prijsgeven en dat de deurwaarder op de hoogte was van het afvoeren en vernietigen van de goederen die aan de openbare weg werden geplaatst. Huurders zijn hier pas op het moment van ontruiming op gewezen. Het gerechtshof weegt tevens mee dat verhuurder als woningcorporatie een maatschappelijke functie heeft en zich daarom de belangen van huurders, waaronder mede hun eigendomsbelang dient te worden verstaan, in de sociale sector dient aan te trekken. Verhuurder wordt aansprakelijk gesteld op grond van onrechtmatig handelen jegens huurders.

Commentaar

Vaststaat dat verhuurder gerechtigd was tot ontruiming van de huurwoning. De deurwaarder was enkel gerechtigd tot het verwijderen van de goederen uit de te ontruimen woning en het plaatsen van deze aan de openbare weg. Verhuurder noch deurwaarder hebben invloed gehad op de werkwijze van de gemeente met betrekking tot de goederen die aan de openbare weg werden geplaatst. Dat verhuurder vervolgens aansprakelijk wordt gehouden voor het afvoeren en vernietigen van deze niet-waardeloze goederen gaat tamelijk ver. Onduidelijk is waarom de gemeente niet in vrijwaring is opgeroepen. Gesteld kan immers worden dat van een gemeente, net zo goed als van een woningcorporatie met betrekking tot haar huurders, verwacht kan worden dat zij rekening houdt met het eigendomsbelang van haar inwoners.

Advies

Om een onrechtmatige ontruiming te voorkomen verdient het de aanbeveling om bij de aankondiging tot ontruiming te vermelden dat de ontruiming zich beperkt tot het verwijderen van de goederen uit de desbetreffende woning en dat de goederen aan de openbare weg zullen worden gezet. Het is vervolgens aan de huurders om zich over deze goederen te bekommeren en/of met de gemeente contact op te nemen over hun handelwijze in dergelijke situaties. In dat geval is er – ongeacht de omstandigheid dat de gevolgen per gemeente kunnen verschillen – sprake van een uitdrukkelijke waarschuwing vooraf, hetgeen de verhuurder in deze zaak duidelijk werd verweten.