1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Verruiming van de concernbepaling uit de NOW-regeling, onder voorwaarden

Verruiming van de concernbepaling uit de NOW-regeling, onder voorwaarden

Ondernemingen die door de Coronacrisis meer dan twintig procent omzetverlies hebben geleden, maar behoren tot een concern dat in z’n totaliteit niet aan die voorwaarde voldoet, kunnen onder enkele voorwaarden toch in aanmerking komen voor loonkostensubsidie. Welke voorwaarden dat zijn, leest u hieronder.
Leestijd 
Auteur artikel Frank Stout
Gepubliceerd 28 april 2020
Laatst gewijzigd 28 april 2020

Inleiding

Om de gevolgen van het Coronavirus op te vangen heeft het kabinet op 17 maart 2020 een economisch noodpakket gepresenteerd, met daarin allerlei maatregelen die ervoor moeten zorgen dat banen en inkomens van mensen worden beschermd. De maatregelen, waaronder de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW), zijn met spoed tot stand gebracht en is ingericht op een eenvoudige en snelle uitvoering vanwege het belang om werkgevers snel te ondersteunen en zoveel mogelijk banen te behouden. Keerzijde daarvan is dat gaandeweg duidelijk wordt dat sommige bepalingen uit de maatregelen moeten worden aangepast om beter aan te sluiten op de praktijk. Dit is het geval bij de concernbepaling uit de NOW-regeling.

Concernbepaling NOW-regeling

In een eerdere bijdrage hebben wij u bericht dat een van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de NOW is dat de werkgever ten minste een omzetdaling van twintig procent verwacht. Indien de werkgever uitmaakt van een groep, dan dient de gehele omzet van de groep of het concern (als gedefinieerd in artikel 2:24b BW) als uitgangspunt te worden genomen bij de bepaling van het percentage aan (verwachte) omzetdaling.

In de praktijk wordt het doel van de NOW-regeling (het behoud van werkgelegenheid) door de omzetvaststelling op concernniveau echter niet altijd gerealiseerd. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn indien een werkmaatschappij van een concern wel wordt geraakt door de Coronacrisis, maar andere werkmaatschappijen van het concern niet en gewoon doorlopen, waardoor over het totale concern bezien geen sprake is van een omzetdaling van ten minste twintig procent. De getroffen individuele werkmaatschappij kan dan geen beroep doen op de NOW-regeling, wat ertoe kan leiden dat alsnog wordt overgegaan tot ontslag. Reden waarom de concernbepaling uit de NOW-regeling is verruimd, waarbij onder voorwaarden niet wordt gekeken naar de omzetdaling van het hele concern. De Kamerbrief met de toezeggingen van het kabinet ten aanzien van die verruiming vindt u hier.

Voorwaarden

Kort en goed worden enkele voorwaarden verbonden om als werkmaatschappij, dat onderdeel is van een concern, een beroep te kunnen doen op subsidie uit de NOW. De eerste voorwaarde is dat de werkmaatschappij eigen rechtspersoonlijkheid bezit.

De tweede voorwaarde is dat het concern, waarvan de werkmaatschappij een beroep doet op de NOW, moet verklaren over 2020 – en tot en met de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening over 2020 wordt vastgesteld - geen dividend of bonussen uit te keren of eigen aandelen terug te kopen.

De derde voorwaarde is dat de werkmaatschappij, in dit geval dus de werkgever, die 20 of meer werknemers heeft, met de belanghebbende verenigingen van werknemers (vaak de vakbonden met wie de cao gesloten is) een akkoord (heeft) bereikt over het werkbehoud van werknemers bij de werkmaatschappij. Heeft de werkmaatschappij minder dan 20 werknemers, dan volstaat een akkoord tussen de vertegenwoordiging van de werknemers en de werkgever. Deze voorwaarde sluit aan bij het doel van de NOW.

De laatste voorwaarde is dat er geen personeels-bv bestaat binnen het concern. Personeels-bv’s moeten altijd uitgaan van de omzetdaling op concernniveau. De reden daarvan is dat het personeel immers binnen het gehele concern wordt ingezet. Dit is niet het geval bij werkmaatschappijen. Immers, de werkmaatschappij kan alleen een tegemoetkoming in de loonkosten van zijn eigen personeel aanvragen.

Naast de hierboven genoemde voorwaarden gelden er ook enkele aanvullende controlevoorschriften, met het oog op het beperken van strategisch gedrag van de werkmaatschappij en/of het concern. Deze controlevoorschriften zullen nader worden uitgewerkt in standaarden voor accountants, maar zijn op hoofdlijnen uitgewerkt in de Kamerbrief.

Heeft u vragen en/of opmerkingen over de NOW of over dit artikel, bel dan gerust met ons Corona-team.