1. Home
 2. Kennis
 3. Artikelen
 4. Voorstel voor regeling gebruik van derivaten door zorgaanbieders

Consultatievoorstel voor een regeling voor het gebruik van financiële derivaten door zorgaanbieders

Zorgaanbieders kunnen gebruik maken van financiële derivaten in het kader van hun financiën. Met derivaten kunnen zorgaanbieders risico's als gevolg van rentewijzigingen afdekken. Dit komt bijvoorbeeld voor bij langlopende leningen om onroerend goed mee te bekostigen. Bij het gebruik van derivaten lopen zorgaanbieders echter meer risico's dan aanvankelijk werd geadviseerd dan wel waren zorgaanbieders soms niet goed op de hoogte van de werking daarvan. Met de voorgestelde regeling die nu ter consultatie ligt, moeten zorgaanbieders die gebruik willen maken van derivaten voldoen aan inhoudelijke eisen aan die financiële derivaten. Tevens moeten ze verantwoording afleggen in een treasurystatuut.
Leestijd 
Auteur artikel Rick Sanders
Gepubliceerd 02 november 2020
Laatst gewijzigd 02 november 2020

Met het voorstel wordt beoogd tegen te gaan dat zorgaanbieders speculeren met financiële derivaten of te grote risico's aangaan. Daarbij wordt in de toelichting bij de conceptregeling de zaak-Vestia aangehaald, waar speculatief en risicovol gebruik van derivaten continuïteitsproblemen hebben geleid. Dit gebruikt past volgens het ministerie niet in de zorg, omdat de zorg voor een groot deel met collectieve middelen wordt bekostigd. Deze beperking in de doeleinden van het aantrekken van een financieel derivaat is ook vastgelegd in de conceptregeling.

In de conceptregeling is onder andere het volgende vermeld.

Treasurystatuut

 • Een zorgaanbieder moet over een treasurystatuut beschikken, voordat hij een financieel derivaat aantrekt. In het treasurystatuut moet ten minste zijn weergegeven:
  • de wijze en de mate waarop het gebruik van derivaten bijdraagt aan het beperken van renterisico's bij het financiële beleid en beheer;
  • de interne organisatiestructuur inzake het gebruik en aanschaf van financiële derivaten, waaronder de regeling inzake bevoegdheden, volmacht en machtiging, interne controle, interne verantwoording, rol en betrokkenheid van de externe accountant, en rol en betrokkenheid van de interne toezichthouder;
  • de interne professionaliteit en deskundigheid inzake aangetrokken financiële derivaten waaronder, indien de zorgaanbieder daarover beschikt, die van de interne toezichthouder;
  • de beheersingsstructuur rond de risico's van aangetrokken financiële derivaten;
  • een keuze om door financiële ondernemingen als professionele belegger te worden aangemerkt die, indien de zorgaanbieder daarover beschikt, de interne toezichthouder heeft goedgekeurd.

Deze voorwaarden hebben diverse effecten. Zo zullen de voorwaarden over professionaliteit en deskundigheid invloed hebben op de (grootte van de) zorgplichten van financiële ondernemingen die derivaten verstrekken jegens de zorgaanbieder. Een zorgaanbieder die bijvoorbeeld een professionele belegger is, wordt geacht meer kennis te hebben over financiële derivaten dan een niet-professionele belegger.

Eisen aan tegenpartijen

De regeling stelt voor dat zorgaanbieders slechts bij bepaalde partijen financiële derivaten mogen afsluiten. Dit mag alleen bij financiële ondernemingen die gevestigd zijn in een lidstaat van de EU en ten minste een single A-rating of vergelijkbaar hebben, afgegeven door minstens twee van de volgende ratingbureaus: Moody's, S&P, Fitch en DBRS.

Professioneel en niet-professioneel

De conceptregeling stelt dat zorgaanbieders in beginsel als niet-professionele belegger een derivaat aantrekken. Daarvan mag worden afgeweken als de zorgaanbieder voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • de zorgaanbieder heeft goedkeuring van de interne toezichthouder om als professionele belegger te worden behandeld en neemt de keuze op in het treasurystatuut; en
 • de zorgaanbider voldoet aan twee van de drie omvangsvereisten die gelden voor professionaliteit (gelijk aan de regels zoals die reeds op grond van de Wft gelden), te weten een balanstotaal van EUR 20 miljoen of meer, een netto-omzet van ten minste EUR 40 miljoen of meer, en/of een eigen vermogen van ten minste EUR 2 miljoen.

Beperking inhoud van financiële derivaten

Zorgaanbieders mogen slechts derivaten in euro's aantrekken en moeten in de vorm zijn van een rentecap, payer swaps en voor zover die betrekking hebben op payer swaps, forward starting swaps of swaptions. Er mag daarbij geen sprake zijn van derivaten die een hogere waarde of langere looptijd hebben dan de onderliggende financieringsbehoefte. Hiermee wordt beoogd om zogenaamde overhedges tegen te gaan. Ook wordt een hard maximum van 15 jaar als looptijd voorgesteld. Daarnaast mogen de derivaten geen margin calls of eenzijdige opzegging/wijzigingsbevoegdheden ten nadele van de zorgaanbieder bevatten. Ook mogen de derivatenvoorwaarden het toezicht door de NZa niet verhinderen.

Tot slot

De consultatie eindigt op 1 december 2020. Tot die tijd kan worden gereageerd op deze consultatie. Het volledige voorstel met alle regels en voorwaarden kunt u hier lezen.

Heeft u vragen over het gebruik van financiële derivaten door uw zorginstelling of andere onderneming? Neem dan vrijblijvend contact op met een van de specialisten van Dirkzwager.