1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Wetsvoorstel Netherlands Commercial Court naar Tweede Kamer

Wetsvoorstel Netherlands Commercial Court naar Tweede Kamer

Het wetsvoorstel dat ziet op de inrichting van de Netherlands Commercial Court (“NCC”) is op 18 juli jl. naar de Tweede Kamer gezonden. Daarmee is de eerder genoemde deadline van 1 januari 2017 als startdatum van de NCC niet gehaald. Uit de Memorie van Toelichting blijkt echter dat de Tweede Kamer eind 2015 al wel heeft gemeld positief te zijn over de gedachte de NCC mogelijk te maken.Nadat de Tweede Kamer zich over het wetsvoorstel heeft gebogen is het de beurt aan de Eerste Kamer. Daarna ka...
Leestijd 
Auteur artikel Lieke Carrière-Verlinden
Gepubliceerd 26 juli 2017
Laatst gewijzigd 16 april 2018
Het wetsvoorstel dat ziet op de inrichting van de Netherlands Commercial Court (“NCC”) is op 18 juli jl. naar de Tweede Kamer gezonden. Daarmee is de eerder genoemde deadline van 1 januari 2017 als startdatum van de NCC niet gehaald. Uit de Memorie van Toelichting blijkt echter dat de Tweede Kamer eind 2015 al wel heeft gemeld positief te zijn over de gedachte de NCC mogelijk te maken.

Nadat de Tweede Kamer zich over het wetsvoorstel heeft gebogen is het de beurt aan de Eerste Kamer. Daarna kan er daadwerkelijk voor de NCC geprocedeerd worden.

Eerder schreef mijn kantoorgenoot al dat de NCC is bedoeld om een specialistisch forum te bieden voor het beslechten van (grote en complexe) internationale handelsgeschillen. De NCC zal zaken (in beginsel) in het Engels behandelen en ook in het Engels uitspraak doen. Wel is het Nederlandse procesrecht op de procedure van toepassing.

Het is de bedoeling dat bijzondere kamers bij de rechtbank en het gerechtshof Amsterdam worden opgericht: zogenoemde internationale handelskamers. De internationale handelskamer van de rechtbank zal worden aangeduid met NCC en de internationale handelskamer van het gerechtshof met Netherlands Commercial Court of Appeal (“NCCA”). Dat voor Amsterdam is gekozen maakt niet dat de NCC en de NCCA enkel door Amsterdamse rechters zullen worden bemand. Er komt een landelijke poule van gespecialiseerde rechters, raadsheren en juridisch medewerkers die voldoende kennis hebben van de Engelse taal.

Voor de procedures bij de NCC en de NCCA zal één procesreglement worden opgesteld. Bovendien moet het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet griffierechten burgerlijke zaken worden aangepast.

Uit het wetsvoorstel blijkt dat voor het procederen voor de NCC/NCCA onder meer nodig is dat:

  • de rechtbank/het gerechtshof Amsterdam bevoegd is;

  • het om een rechtsbetrekking gaat die ter vrije bepaling van partijen staat (niet zijnde een kantonzaak);

  • het een internationaal geschil betreft;

  • partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat ze in het Engels procederen voor de NCC/NCCA (een geschrift dat een dergelijk beding bevat of dat verwijst naar algemene voorwaarden die een dergelijk beding bevatten is voldoende, mits het specifieke beding door of namens de wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard).


Voor het voeren van een procedure voor de NCC dan wel de NCCA geldt een verhoogd griffierecht. In beginsel gaat het om bedragen van EUR 15.000 voor de NCC en EUR 20.000 voor de NCCA. Volgens de Memorie van Toelichting zou bovengenoemde procedure desondanks een aantrekkelijk en volwaardig alternatief voor een (internationale) arbitrageprocedure moeten worden.

Het wetsvoorstel regelt niets omtrent een eventuele procedure bij de Hoge Raad. De Memorie van Toelichting vermeldt dat van beslissingen die door de NCC of de NCCA zijn gewezen langs de gewone weg beroep in cassatie openstaat. De cassatieprocedure zal in beginsel in de Nederlandse taal worden gevoerd. Dit geldt ook voor het stellen van prejudiciële vragen aan de Hoge Raad. Het wordt aan de beoordeling van de Hoge Raad gelaten of het in een specifiek geval, op eenstemmig verzoek van partijen, wordt toegestaan dat cassatiemiddelen of verweerschriften in de Engelse taal kunnen worden ingediend.