1. Home
  2. Specialisten
  3. Stefan Donkelaar

Stefan Donkelaar Advocaat - Senior Gezondheidszorg

Neem vrijblijvend contact op Telefoon 026 368 48 47 E-mailadres Stuur mij een e-mail Social

Over Stefan Donkelaar

Biografie

Stefan Donkelaar is werkzaam binnen de sectie Gezondheidszorg van Dirkzwager. In zijn dagelijkse praktijk adviseert Stefan zorginstellingen en gemeenten over de uitvoering van de Zorgverzekeringswet, Wmo en Jeugdwet.

Stefan heeft een bijzondere interesse in het Zorgverzekeringsrecht. Vergoedingenkwesties, bekostigingsvraagstukken en stelselwetgeving neemt hij graag onder de loep. Stefan adviseert ook veel over zorginkoopprocessen en hij is ervaren begeleider bij materiële controles en fraudeonderzoeken. In procedures staat hij zorginstellingen bij in geschillen met zorgverzekeraars en treedt hij op voor zorginstellingen in aansprakelijkheidskwesties. Stefan is ook goed bekend met overheidsinstanties en toezichthouders in de zorg.

Stefan spreekt met passie over de zorg:

Er gebeurt ontzettend veel in onze sector, er is constant beweging en er is nog een hoop pionierswerk te verrichten. Dat maakt de sector zo ontzettend boeiend om in te werken.

Functie(s)

2023 Advocaat - Senior, Dirkzwager
Overheden, Verzekeraars, Zorg Aansprakelijkheid & Verzekering, Commercieel contractenrecht, Gezondheidsrecht Gezondheidsrecht | Zorgcontractering | Zorginkoop | Contractenrecht | Aansprakelijkheidsrecht | Materiële controles en fraudeonderzoeken | Handhavingsverzoeken toezichthouders | Stelselwetgeving Dirkzwager - Velperpoort
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem
2017 Advocaat, Dirkzwager

Opleiding(en)

Bachelor Rechtsgeleerdheid, Universiteit Utrecht
Master Privaatrechtelijke Rechtspraktijk, Universiteit van Amsterdam

Nevenactiviteit(en)

Lid (voormalig bestuurslid) van de Jonge Balie Gelderland, Lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht, Lid van het Juridisch Genootschap Nijmegen

Talen

Nederlands, Engels

Events


2 april 2024

ZR Externe toezichthouders in de zorg

In de wereld van de zorg zijn verschillende toezichthouders actief, zoals de IGJ, NZa, AP en ACM. Maar ook binnen het sociaal domein en de forensische zorg hebben zorgaanbieders steeds vaker te maken hebben met toezichthouders. Al deze toezichthouders moeten zich houden aan dezelfde regels. Die regels bepalen onder meer wie informatie mag vragen, welke informatie wanneer mag worden opgevraagd en onder welke omstandigheden.


21 mei 2024

ZR Actualiteiten Zorginkoop 2024

Stap binnen in de wereld van zorginkoop met Koen Mous, Stefan Donkelaar en Ellen Beekman en neem deel aan dit webinar waarin actualiteiten tot leven komen met praktijkvoorbeelden, rechtspraak en de nieuwste wet- en regelgeving.

Delen of opslaan

Kennis geschreven door Stefan Donkelaar

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 27

Hof versterkt positie zorgaanbieders met arrest over vergoeding onder de aanvullende verzekering

Het gerechtshof Arnhem Leeuwarden heeft op 15 februari 2022 een belangrijk arrest gewezen over de vraag onder welke omstandigheden een zorgverzekeraar onrechtmatig handelt door de vergoeding van bepaalde hulpmiddelen (in dit geval steun- en therapiezolen) uit de aanvullende verzekering te schrappen. Het arrest versterkt de positie van zorgaanbieders, met wiens belangen zorgverzekeraars ook bij het inrichten en afsluiten van de aanvullende verzekering rekening moeten houden.

Het zorgprestatiemodel: mogelijke knelpunten en risico's

In deze blogreeks hebben we uitgebreid stilgestaan bij verschillende aspecten van het zorgprestatiemodel. Deze nieuwe bekostigingssystematiek gaat uit van prestatiebekostiging. Men streeft hiermee naar meer eenvoud, minder administratieve lasten en een betere aansluiting op de daadwerkelijk geleverde zorg. In onze blogreeks is naar voren gekomen dat het nog maar de vraag is of het zorgprestatiemodel daadwerkelijk zorgt voor meer eenvoud en minder administratieve lasten. Wij signaleren in ieder geval een aantal knelpunten en risico’s. In dit laatste blog zullen wij die verder toelichten.

Stand van zaken bij de implementatie van het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ

Parallel aan de invoering van het zorgprestatiemodel loopt de implementatie van het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ (hierna: LKS). Het LKS beschrijft de kwaliteitsnormen waaraan een zorgaanbieder in de curatieve GGZ moet voldoen. Het gaat daarbij met name om de rol van de regiebehandelaar en andere zorgverleners die betrokken zijn bij de behandeling. In dit blog nemen wij u kort mee door het LKS en beschrijven we de ontwikkelingen sinds het LKS eind 2020 gepubliceerd werd.

Het zorgprestatiemodel: problemen met declaratie

In ons vorige blog zijn we ingegaan op de nieuwe wijze van registratie binnen het zorgprestatiemodel. Om de geleverde prestaties daadwerkelijk vergoed te krijgen, moeten deze prestaties ook gedeclareerd kunnen worden. ICT-problemen maken dat het echter nog niet voor elke zorgaanbieder mogelijk is om per 1 januari 2022 de geleverde zorg daadwerkelijk te declareren. Daarover meer in dit blog.

Het zorgprestatiemodel: registratie

In onze afgelopen blogs namen wij de hoofdlijnen van het zorgprestatiemodel met u door. We bespraken de consulten, verblijfsdagen, overige prestaties en toeslagen en gingen dieper in op vaktherapie en dagbesteding. In deze blog gaan we verder in op de wijze van registreren onder het zorgprestatiemodel.

Het zorgprestatiemodel: ontwikkelingen ambulante dagbesteding

In ons vorige blog beschreven wij hoe vaktherapie en dagbesteding in het zorgprestatiemodel onderdeel gaan uitmaken van de verblijfsprestatie. Meer specifiek gingen wij in op de gevolgen voor de ambulante vaktherapie en dagbesteding. Daarbij viel op dat dagbesteding voor ambulante ggz-patiënten per januari 2022 leek te zijn overgeheveld naar de Wmo, maar hieromtrent nog veel onduidelijkheid bestond. We stuitten recent op een aantal merkwaardige ontwikkelingen.

Het nieuwe zorgprestatiemodel: vaktherapie en dagbesteding

Vaktherapie en dagbesteding zullen in het zorgprestatiemodel onderdeel gaan uitmaken van de verblijfsprestatie. Zij kunnen niet meer apart worden gedeclareerd. Over dagbesteding en vaktherapie in een ambulante setting bestaat nog veel onduidelijkheid, terwijl de impact voor zorgaanbieders groot is. In dit blog diepen we deze problematiek verder uit.

Introductie zorgprestatiemodel: consulten

In ons vorige blog beschreven wij dat de complexiteit van de huidige dbc-systematiek en de ongewenste neveneffecten de NZa tot de conclusie hebben gebracht dat deze manier van bekostiging niet langer geschikt is om de geestelijke gezondheidszorg te bekostigen. Daarom is de NZa – in samenwerking met het werkveld – gekomen tot een nieuw bekostigingsmodel; het zorgprestatiemodel.

Zorgprestatiemodel per 2022: afscheid van de dbc-systematiek

Het zal iedere ggz-aanbieder inmiddels al wel goed bekend zijn: vanaf 1 januari 2022 gaat in de generalistische basis-ggz, de gespecialiseerde ggz en de forensische zorg een nieuw bekostigingsmodel van kracht; het zorgprestatiemodel. Dit model vervangt het huidige systeem waarin gewerkt wordt met diagnose-behandelcombinaties (dbc-systematiek).

Hoge Raad schept duidelijkheid over preferentiebeleid zorgverzekeraars bij geneesmiddelen

Op 9 juli 2021 wees de Hoge Raad een interessant arrest over het preferentiebeleid dat zorgverzekeraars voeren bij aanspraken van verzekerden op vergoeding van geneesmiddelen onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). In deze zaak ging het om de vraag of de zorgverzekeraar op grond van artikel 2.8 lid 3 van het Besluit zorgverzekering bevoegd is om (slechts) één of enkele sterktes van het geneesmiddel colecalciferol (vitamine D) te vergoeden.

1 2 3