Terug naar dirkzwager.nl Stikstof stappenplan

Stap 1: Calculatie depositie

  • Stap 1: Calculatie depositie
  • Stap 2: Bijstellen invoergegevens
  • Stap 3: Interne saldering
  • Stap 4: Ecologische voortoets
  • Stap 5: Passende beoordeling
  • Stap 6: Treffen van mitigerende maatregelen
  • Stap 7: Externe saldering
  • Stap 8: ADC-toets
Is de uitkomst van de berekening met de AERIUS Calculator 0,00 mol/ha/jaar?
Toelichting

Op 16 september 2019 is een nieuwe versie van AERIUS Calculator, Scenario en Connect verschenen. Met AERIUS Calculator 2019 kan de uitstoot van stikstof en de neerslag daarvan op Natura 2000-gebieden worden berekend. AERIUS Calculator geeft resultaten tot twee decimalen na de komma. Als de melding “er zijn geen rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/jaar” wordt getoond, zijn er geen relevante hexagonen met een bijdrage groter of gelijk aan 0,005 mol/ha/jaar. Als de uitkomst van de berekening dus 0,00 is dan behoeft het betreffende project geen natuurvergunning. Wanneer de uitkomst van de berekening groter is dan 0,00 mol/ha/jaar, dan kan onderzocht worden of de invoergegevens kunnen worden bijgesteld (stap 2).

Opmerking hierbij verdient dat het toepassingsbereik van de AERIUS Calculator 2019 beperkt is. Vooral de landbouwsector zal hier last van ondervinden. Emissiebronnen met een mechanische ventilatie, een verticale uitstroom van de emissies en waarbij de warmte-inhoud van de emissie gering is, zijn nog niet doorgevoerd in de rekentool. Dit betreft veelal stallen. Het toepassingsbereik van de sectoren mobiele werktuigen, railverkeer, luchtvaart, scheepvaart en wegverkeer verandert niet. AERIUS Calculator 2019 is bovendien minder geschikt voor berekeningen op korte afstand van de bron, omdat de uittreedsnelheid en brondiameter niet kunnen worden ingevoerd en een gebouwmodule ontbreekt. AERIUS Calculator 2019 houdt wel rekening met thermische pluimstijging, maar niet met uittreedsnelheid (pluimstijging door impuls). In geval van gebouwinvloed vallen de bronnen buiten toepassingsbereik wanneer effecten worden berekend binnen 3 kilometer van de bronnen.

De volgende versie van AERIUS Calculator wordt uiterlijk in januari 2020 verwacht. In ieder geval kunnen tot die tijd alternatieve rekenmethoden worden gebruikt voor gevallen die buiten het toepassingsbereik van AERIUS Calculator 2019 vallen.

Advies nodig?

Contactpersonen
Bart de Haan 026 353 84 15