1. Home
  2. Expertises & sectoren
  3. Energie

Sector Energie

Ons land werkt aan een gigantische energietransitie. In 2050 moet de gehele energievoorziening 100% duurzaam zijn. Om dat te bereiken kan onder andere gebruik worden gemaakt van wind, zon, groene waterstof en van aardwarmte. Gemeenten, energieleveranciers, netbeheerders, banken en (internationale) projectontwikkelaars dragen bij aan duurzame energiesystemen met honderden – kleine en grote - projecten.

Uw partner in de energiesector   

Aan zulke projecten kleven uiteenlopende juridische en fiscale vraagstukken die in een sterk gereguleerde markt nauw met elkaar samenhangen. Voor elk van die vragen is een juridisch specialist nodig. Maar deze alleen is niet voldoende. Want, hoe bekwaam ook, één expert hoeft niet volledig zicht te hebben op wat er speelt in andere vakgebieden en wat voor impact dat heeft op het totaal. 

Dirkzwager heeft dat overzicht wél. Ons multidisciplinaire team van advocaten, (kandidaat-)notarissen en fiscalisten kent de energiemarkt van binnen en buiten en is vanaf het vroege begin betrokken bij de energietransitie. Onze juridisch specialisten geven praktische adviezen en trekken samen met u op om uw duurzame energieprojecten tot stand te brengen. 

Maatschappelijke bijdrage

Door regionale initiatieven op het gebied van energie te ondersteunen, willen wij met onze kennis en ervaring ook een maatschappelijke bijdrage leveren. Dirkzwager is kennispartner van KiEMT en New Energy made in Arnhem. Daarnaast zijn we betrokken bij het Gelders Energieakkoord en De Energiebank. Ook binnen de eigen organisatie is er veel aandacht voor duurzaamheid. Dirkzwager behoort tot de beste 30% duurzame ondernemingen ter wereld. Hiervoor ontvingen we in mei 2016 een ‘silver-rating’.

Over de grens

Voor grensoverschrijdende kwesties is Dirkzwager aangesloten bij TELFA (Trans European Law Firms), een Europees samenwerkingsverband van advocaten- en notariskantoren die elkaar over grens bijstand verlenen. TELFA is gelieerd aan andere internationale netwerken, zoals het Amerikaanse USLAW.

Onze expertises binnen de energiesector

U kunt bij ons terecht voor juridisch, notarieel en fiscaal advies over een breed scala aan onderwerpen:

Zon en wind

Juridische en fiscale expertise in wind- en zonne-energieprojecten

De vakgroep Energie van Dirkzwager heeft veel ervaring met de juridische en fiscale begeleiding bij de realisatie, aankoop- & verkoop en financiering van wind- en zonne-energieprojecten. Met ons multidisciplinaire team van advocaten, (kandidaat-)notarissen en fiscalisten is alle expertise aanwezig om u op een hoog niveau te adviseren. We maken gebruik van door ons ontwikkelde modelcontracten en gestandaardiseerde due diligence onderzoeken. We houden daarbij de trends en ontwikkelingen in de energiesector nauwlettend voor u in de gaten. Onze opdrachtgevers zijn onder andere (buitenlandse) investeerders, projectontwikkelaars en financiers.

Groene waterstof

De juridische uitdagingen van waterstofproductie, -opslag en -distributie

Het kabinet en de Europese Unie hebben stevige ambities voor de stimulering van groene waterstof als relevante schakel in de energietransitie. Waterstof kan worden gebruikt als energiedrager, brandstof,  grondstof of als opslagmedium. Waterstof kan worden toegepast in de industrie, transport, de energiesector en de sector gebouwen. De productie, opslag en distributie van waterstof brengt ook juridische uitdagingen met zich mee.

Warmtetransitie

Van het gas af: juridische en fiscale begeleiding bij de overgang naar duurzame warmte

We moeten in Nederland van het gas af. Daar bestaan inmiddels de nodige alternatieven voor. Denk bijvoorbeeld aan een warmtenet of een warmtepomp. Sommige alternatieven zijn individueel, anderen collectief. Welk alternatief het beste is in uw situatie is van veel factoren afhankelijk. Technische kennis hebben wij helaas niet, maar op juridisch en fiscaal gebied hebben wij veel specialisten. De ontwikkelingen van de warmtetransitie gaan snel, er zijn vaak meerdere stakeholders met wisselende belangen en de investeringen zijn fors. Dit maakt warmtetransitie-trajecten complex en uitdagend. Wij volgen de bijbehorende wet- en regelgeving op de voet en informeren onze cliënten gevraagd en ongevraagd hierover.

Energie-infrastructuur

Kadastrale registratie van energie-infrastructuur

Sinds de zogenaamde Kabelarresten zijn netwerken, bestaande uit kabels en/of leidingen, onroerende zaken. Eigenaar van een netwerk is de bevoegd aanlegger. Pas als een netwerk kadastraal is geregistreerd is een netwerk overdraagbaar of te bezwaren met een hypotheek. De energie-infrastructuur is een belangrijke asset, en daarom eisen steeds meer banken dat de energie-infrastructuur bij een financiering ook ondergezet worden.

Kadastrale registratie is specialistisch werk. Onze mensen hebben niet alleen de juiste juridische kennis, maar spreken inmiddels ook redelijk wat vaktaal. Wel zo makkelijk als een techneut en een jurist samen moeten werken. Onze mensen zijn ook handig met het verwerken van digitale gegevens. We hebben daar zelfs speciale software voor aangeschaft. Hiermee kunnen we snel en doelmatig de juiste gegevens verwerken.

Toezicht en regulering in de energiesector

Wij duiden ontwikkelingen en benutten kansen voor uw organisatie

Op het gebied van toezicht en regulering staat de energiesector voor grote veranderingen. Op thema’s als waterstof en warmte, maar ook sectorbreed zijn nieuwe regels aangekondigd of net ingevoerd. Dat biedt kansen, maar brengt ook onzekerheid over handhaving en toezicht mee. Onze specialisten volgen de ontwikkelingen op de voet en hebben ruime ervaring met de praktijken van toezichthouders als ACM en AFM. Met die kennis helpen wij ondernemingen en organisaties om ontwikkelingen in regulering te duiden, kansen te benutten en duurzame ambities te realiseren.

Digitalisering in de energiesector

Ondersteuning bij kansen en risico's in verband met ICT

De energiesector is sterk gedigitaliseerd. Van slimme meters tot klantportalen tot de volledige digitale aansturing en monitoring van de distributie (al dan niet via smart grids), de energiesector kan absoluut niet meer zonder ICT. Hoewel deze ontwikkeling nieuwe kansen biedt, brengt de afhankelijkheid van ICT ook risico's met zich mee.  Zo maakt ICT nu bepaalde diensten mogelijk die voorheen ondenkbaar waren. Tegelijkertijd maakt de afhankelijkheid van ICT ook kwetsbaar. Het is niet voor niets dat de energiesector is aangemerkt als vitale infrastructuur. Lees verder>

Duurzame financieringen

Hoogwaardig advies en begeleiding bij financiering van duurzame energieprojecten

Bij de financiering van duurzame energieprojecten komt veel kijken en ieder project heeft zijn eigen bijzonderheden. Met ons multidisciplinaire team van advocaten, notarissen en fiscalisten is alle expertise aanwezig om u op een hoog niveau te adviseren in het kader van het aangaan of verstrekken van duurzame financieringen. Wij zijn onder meer bekend met projectfinancieringen (o.a. LMA-based) en duurzame financieringsstructuren. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan zogenaamde “green bonds” (gebaseerd op de ICMA Green Bond Principles) en “green loans” (gebaseerd op de LMA Green Loan Principes). Instapovereenkomsten en zekerheden maken we passend bij de gewenste financiering.

Overheid en energietransitie

Advies bij samenwerkingen en vraagstukken rondom de nieuwe Wet collectieve warmtevoorziening

De nieuwe (in voorbereiding zijnde) Wet collectieve warmtevoorziening is bedoeld om de groei en verduurzaming van collectieve warmtesystemen in de gebouwde omgeving te faciliteren. Het uitgangspunt wordt dat de warmte-infrastructuur publiek eigendom is. De infrastructuur kan in handen komen van gemeenten of gemeentelijke bedrijven. Gemeenten moeten hierop voorsorteren en keuzes maken. Denk daarbij aan de publieke eigendom van een warmtenetten, het bewerkstelligen van duurzame en lokale energieopwekking, het opzetten van publiek-publieke of private samenwerkingen en alle daarbij behorende omgevingsrechtelijke en aanbestedingsrechtelijke vraagstukken. Dirkzwager  adviseert veel gemeenten, netbeheerders en bedrijven op deze terreinen en we delen graag onze kennis met u.

Verduurzamen bedrijfspanden en industrie

Juridisch en fiscaal advies over regels en te nemen stappen bij uw verduurzamingstraject

Of het nu van overheidswege verplicht wordt gesteld of economisch gezien voordelig is, veel partijen zijn bezig met het verduurzamen van vastgoed. Die verduurzaming kan veel vragen oproepen. Aan welke eisen moet mijn pand voldoen? Wie gaat de kosten van een verduurzaming dragen in de relatie tussen de huurder en de verhuurder? Zowel voor de bestuursrechtelijke als de civielrechtelijke aspecten van verduurzaming van vastgoed hebben wij specialisten in huis die u van dienst kunnen zijn bij het verduurzamingstraject. Lees verder>

Procederen

Praktisch advies, juridische bijstand en geschilbeslechting

Op het thema klimaat en duurzaamheid volgen de juridische ontwikkelingen elkaar in rap tempo op. Overheden worden in toenemende mate belast met de uitvoering van regels en doelstellingen op het gebied van energie en duurzaamheid. Ook ondernemingen en particulieren komen steeds vaker in aanraking met (handhaving van) dergelijke regels. Dat vraagt om zorgvuldige (risico)analyses. Tegelijkertijd groeien de mogelijkheden om rechten en plichten die voortvloeien uit (inter)nationale klimaatafspraken af te dwingen. Onze specialisten kunnen u adviseren en bijstaan in geschillen over bijvoorbeeld duurzaamheidswetgeving, contractuele kwesties en aansprakelijkheid.

Events


16 mei 2024

2024-05-16 Actualiteiten Huurrecht

Huurrechtspecialisten Rutger Fabritius en Kristel Verkleij praten u bij over de actualiteiten die zich in eind 2023 en begin 2024 hebben voorgedaan.


28 mei 2024

IE rechten in de bouw (KMM)

Tijdens ons seminar in 2023 hebben wij uitgebreid gesproken over intellectuele eigendomsrechten in de bouw. Vanwege het grote succes van deze sessie geven wij een vervolg aan dit onderwerp op 28 mei 2024, waarbij we met u de verdieping opzoeken. Het seminar vindt plaats op een passende locatie: het Kröller Müller Museum.

Bekijk alle events over Energie

Gerelateerde artikelen

2 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 269

Wijziging Tarievencode Elektriciteit op komst: gecontracteerd transportvermogen in congestiegebieden niet langer automatisch verhoogd

Op 27 december 2023 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een ontwerp codebesluit gepresenteerd met betrekking tot gecontracteerd transportvermogen. Dit besluit is een belangrijke ontwikkeling voor de energiesector en verdient bijzondere aandacht van marktpartijen die in een congestiegebied actief zijn en de komende jaren een groei van hun elektriciteitsbehoefte verwachten. In dit blogartikel besteden wij aandacht aan de impact van de geconsulteerde codewijziging en gaan we in op de gevolgen van het voornemen van de ACM om automatische verhoging van gecontracteerd transportvermogen in congestiegebieden te laten vervallen.

De (on)mogelijkheid van energielevering aan huurders: biedt het wetsvoorstel Energiewet nieuwe kansen?

De energieleidingen in een appartementencomplex zijn doorgaans aan te merken als een net. Daardoor is rechtstreekse levering van elektriciteit door een verhuurder (bijvoorbeeld opgewekt met zonnepanelen) aan huurders van een appartementencomplex niet toegestaan zonder een ontheffing voor het beheer van een privaat net. Omdat huurders van een appartementencomplex doorgaans huishoudelijke afnemers zijn, komt een verhuurder voor die ontheffing niet in aanmerking. Ook heeft een verhuurder een vergunning nodig voor de energielevering aan kleinverbruikers. Het wetsvoorstel voor de nieuwe Energiewet lijkt een opening te bieden voor de all-in verhuurconstructie.

Het gesloten distributiesysteem – voorwaarden moeten geen hinderpaal zijn voor de energietransitie

Lokale integratie van energiesystemen komt steeds nadrukkelijker in beeld als oplossing voor netcongestie. Voorbeelden bestaan er inmiddels voldoende: zoveel mogelijk ‘achter de meter’ de duurzaam opgewekte elektriciteit met elkaar benutten, (gedeeld) gebruik van een batterij, of het delen van gecontracteerd transportvermogen via bijvoorbeeld een energiehub. Bij dergelijke initiatieven ontstaat al snel een net. Zonder ontheffing dient de eigenaar voor het beheer van dat net een netbeheerder aan te wijzen. Dat leidt tot een extra belasting voor de netbeheerder en een grotere vraag van de beschikbare transportcapaciteit. Afhankelijk van de (toepassing van) de ontheffingscriteria kan een GDS-ontheffing de energietransitie dus versnellen of juist vertragen. In dit blog bespreken wij dit thema aan de hand van drie recente besluiten van de ACM.

AI, data en cyber: Europese wetten om in de gaten te houden

Begin december heeft de Europese Unie dan eindelijk een politiek akkoord bereikt over de AI Act. Deze wet zal grote veranderingen met zich brengen voor de toekomst van AI. De AI Act is echter onderdeel van een veel groter pakket aan AI-, data- en cyberwetgeving vanuit de EU. Veel van die wetten zijn minstens net zo interessant als de AI Act. Op welke moet u als bedrijf gaan letten? En op welke regels kunt u zich alvast voorbereiden?

Kantonrechter oordeelt in lijn met Acantus-arrest bij derde-expolitant van WKO-installatie

Rechtbank Midden-Nederland heeft recentelijk in lijn met het Acantus-arrest geoordeeld dat de kapitaals- en onderhoudskosten van een WKO-installatie in een complex niet als servicekosten bij de huurder in rekening mogen worden gebracht. Dit geldt volgens de kantonrechter ook in het geval van een derde-exploitant. De kantonrechter veroordeelt de verhuurder tot het vergoeden van de kapitaals- en onderhoudskosten zoals overeengekomen tussen de huurder en de derde-exploitant.

Raming opdrachtwaarde l Accountantscontrole l Rechtmatigheid (deel 1)

Aanbestedende diensten die een verbijzonderde interne controle uitvoeren of waar een accountantscontrole wordt uitgevoerd, lopen vaak tegen de vraag aan of bepaalde uitgaven vanuit aanbestedingsrechtelijk perspectief rechtmatig zijn. In dit artikel gaan wij in op enkele veelvoorkomende vragen, zoals de vraag of de waarde van soortgelijke opdrachten bij elkaar moet worden opgeteld en of het is toegestaan om onder een raamovereenkomst zonder maximale waarde en/of hoeveelheid meer uit te geven dan de geraamde waarde.

Het toegepaste rekenmodel en de rekenafstand van 25 kilometer is aanvaardbaar

Voor elk project dat stikstof uitstoot moet berekend worden wat de gevolgen daarvan zijn voor Natura 2000 gebieden. Voor het wegenproject ViA15 was een rekenafstand van 5 km toegepast. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) vond in een tussenuitspraak dat die afstand niet toereikend gemotiveerd was. Na de tussenuitspraak heeft het kabinet besloten om voor wegverkeer en alle andere stikstofemissiebronnen een rekenafstand van 25 km aan te houden. De rekenafstand is ook geïmplementeerd in de AERIUS Calculator. De Afdeling heeft vandaag geoordeeld dat deze rekenafstand van 25 kilometer aanvaardbaar is.

Aan banden leggen van de huisvesting van arbeidsmigranten; let op de Dienstenrichtlijn!

Het Rijk neemt verschillende maatregelen om de positie van arbeidsmigranten te verbeteren. Te veel arbeidsmigranten in Nederland wonen en werken in slechte omstandigheden. Zij hebben doorgaans slechte huisvesting en krijgen niet genoeg loon. Tegelijkertijd zijn gemeenten met Paraplubestemmingsplannen druk bezig met het strikter reguleren van locaties waar arbeidsmigranten kunnen worden gehuisvest. De gemeente Bergen heeft met een Paraplubestemmingsplan de mogelijkheid van (permanente) huisvesting van arbeidsmigranten op gronden met de bestemming "Horeca" en "Gemengd" juridisch planologisch uitgesloten. De raad wil het nachtverblijf op acht locaties binnen de gemeente beperken tot hoofdzakelijk recreatief nachtverblijf voor een korte periode. Zonder succes.

And the soap continues: weer een nieuwe datum (1 januari 2024) voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) heeft gisteren bij de Eerste en Tweede Kamer het “nieuwe” Koninklijk Besluit in procedure gebracht dat de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024 regelt. Daarmee is de vorige streefdatum van een invoering per 1 juli a.s. niet meer aan de orde. Er is dus weer meer tijd om ons voor te bereiden op de inwerkingtreding van de wet.

Er kunnen weer stikstofberekeningen worden gemaakt!

Initiatiefnemers en overheden zaten er met smart op te wachten; het rekeninstrument AERIUS Calculator en AERIUS Monitor zijn gisteren geactualiseerd naar versie 2022. Er kunnen dus weer berekeningen worden uitgevoerd op basis van de meest actuele cijfers en kennis.

1 2 3 4 5 6
...
23
Terug naar alle expertises en sectoren