1. Home
  2. Expertises & sectoren
  3. Energie

Sector Energie

Ons land werkt aan een gigantische energietransitie. In 2050 moet de gehele energievoorziening 100% duurzaam zijn. Om dat te bereiken kan onder andere gebruik worden gemaakt van wind, zon, groene waterstof en van aardwarmte. Gemeenten, energieleveranciers, netbeheerders, banken en (internationale) projectontwikkelaars dragen bij aan duurzame energiesystemen met honderden – kleine en grote - projecten.

Uw partner in de energiesector   

Aan zulke projecten kleven uiteenlopende juridische en fiscale vraagstukken die in een sterk gereguleerde markt nauw met elkaar samenhangen. Voor elk van die vragen is een juridisch specialist nodig. Maar deze alleen is niet voldoende. Want, hoe bekwaam ook, één expert hoeft niet volledig zicht te hebben op wat er speelt in andere vakgebieden en wat voor impact dat heeft op het totaal. 

Dirkzwager heeft dat overzicht wél. Ons multidisciplinaire team van advocaten, (kandidaat-)notarissen en fiscalisten kent de energiemarkt van binnen en buiten en is vanaf het vroege begin betrokken bij de energietransitie. Onze juridisch specialisten geven praktische adviezen en trekken samen met u op om uw duurzame energieprojecten tot stand te brengen. 

Maatschappelijke bijdrage

Door regionale initiatieven op het gebied van energie te ondersteunen, willen wij met onze kennis en ervaring ook een maatschappelijke bijdrage leveren. Dirkzwager is kennispartner van KiEMT en New Energy made in Arnhem. Daarnaast zijn we betrokken bij het Gelders Energieakkoord en De Energiebank. Ook binnen de eigen organisatie is er veel aandacht voor duurzaamheid. Dirkzwager behoort tot de beste 30% duurzame ondernemingen ter wereld. Hiervoor ontvingen we in mei 2016 een ‘silver-rating’.

Over de grens

Voor grensoverschrijdende kwesties is Dirkzwager aangesloten bij TELFA (Trans European Law Firms), een Europees samenwerkingsverband van advocaten- en notariskantoren die elkaar over grens bijstand verlenen. TELFA is gelieerd aan andere internationale netwerken, zoals het Amerikaanse USLAW.

Onze expertises binnen de energiesector

U kunt bij ons terecht voor juridisch, notarieel en fiscaal advies over een breed scala aan onderwerpen:

Zon en wind

Juridische en fiscale expertise in wind- en zonne-energieprojecten

De vakgroep Energie van Dirkzwager heeft veel ervaring met de juridische en fiscale begeleiding bij de realisatie, aankoop- & verkoop en financiering van wind- en zonne-energieprojecten. Met ons multidisciplinaire team van advocaten, (kandidaat-)notarissen en fiscalisten is alle expertise aanwezig om u op een hoog niveau te adviseren. We maken gebruik van door ons ontwikkelde modelcontracten en gestandaardiseerde due diligence onderzoeken. We houden daarbij de trends en ontwikkelingen in de energiesector nauwlettend voor u in de gaten. Onze opdrachtgevers zijn onder andere (buitenlandse) investeerders, projectontwikkelaars en financiers.

Groene waterstof

De juridische uitdagingen van waterstofproductie, -opslag en -distributie

Het kabinet en de Europese Unie hebben stevige ambities voor de stimulering van groene waterstof als relevante schakel in de energietransitie. Waterstof kan worden gebruikt als energiedrager, brandstof,  grondstof of als opslagmedium. Waterstof kan worden toegepast in de industrie, transport, de energiesector en de sector gebouwen. De productie, opslag en distributie van waterstof brengt ook juridische uitdagingen met zich mee.

Warmtetransitie

Van het gas af: juridische en fiscale begeleiding bij de overgang naar duurzame warmte

We moeten in Nederland van het gas af. Daar bestaan inmiddels de nodige alternatieven voor. Denk bijvoorbeeld aan een warmtenet of een warmtepomp. Sommige alternatieven zijn individueel, anderen collectief. Welk alternatief het beste is in uw situatie is van veel factoren afhankelijk. Technische kennis hebben wij helaas niet, maar op juridisch en fiscaal gebied hebben wij veel specialisten. De ontwikkelingen van de warmtetransitie gaan snel, er zijn vaak meerdere stakeholders met wisselende belangen en de investeringen zijn fors. Dit maakt warmtetransitie-trajecten complex en uitdagend. Wij volgen de bijbehorende wet- en regelgeving op de voet en informeren onze cliënten gevraagd en ongevraagd hierover.

Energie-infrastructuur

Kadastrale registratie van energie-infrastructuur

Sinds de zogenaamde Kabelarresten zijn netwerken, bestaande uit kabels en/of leidingen, onroerende zaken. Eigenaar van een netwerk is de bevoegd aanlegger. Pas als een netwerk kadastraal is geregistreerd is een netwerk overdraagbaar of te bezwaren met een hypotheek. De energie-infrastructuur is een belangrijke asset, en daarom eisen steeds meer banken dat de energie-infrastructuur bij een financiering ook ondergezet worden.

Kadastrale registratie is specialistisch werk. Onze mensen hebben niet alleen de juiste juridische kennis, maar spreken inmiddels ook redelijk wat vaktaal. Wel zo makkelijk als een techneut en een jurist samen moeten werken. Onze mensen zijn ook handig met het verwerken van digitale gegevens. We hebben daar zelfs speciale software voor aangeschaft. Hiermee kunnen we snel en doelmatig de juiste gegevens verwerken.

Toezicht en regulering in de energiesector

Wij duiden ontwikkelingen en benutten kansen voor uw organisatie

Op het gebied van toezicht en regulering staat de energiesector voor grote veranderingen. Op thema’s als waterstof en warmte, maar ook sectorbreed zijn nieuwe regels aangekondigd of net ingevoerd. Dat biedt kansen, maar brengt ook onzekerheid over handhaving en toezicht mee. Onze specialisten volgen de ontwikkelingen op de voet en hebben ruime ervaring met de praktijken van toezichthouders als ACM en AFM. Met die kennis helpen wij ondernemingen en organisaties om ontwikkelingen in regulering te duiden, kansen te benutten en duurzame ambities te realiseren.

Digitalisering in de energiesector

Valorisatieondersteuning voor innovaties in de energiesector

Of het nu gaat over de overstap van traditionele distributie naar smart grids of nieuwe innovaties voor de milieuvriendelijke opwekking van energie. Ons valorisatieteam assisteert u graag bij alle vragen omtrent de (gezamenlijke) ontwikkeling en exploitatie van nieuwe technieken. Waar het gaat om ontwikkeling, beheer en onderhoud van de onderliggende IT staan onze IT-advocaten voor u klaar. En bij alle vragen omtrent de verwerking van persoonsgegevens helpt ons privacyteam u graag verder.

Duurzame financieringen

Hoogwaardig advies en begeleiding bij financiering van duurzame energieprojecten

Bij de financiering van duurzame energieprojecten komt veel kijken en ieder project heeft zijn eigen bijzonderheden. Met ons multidisciplinaire team van advocaten, notarissen en fiscalisten is alle expertise aanwezig om u op een hoog niveau te adviseren in het kader van het aangaan of verstrekken van duurzame financieringen. Wij zijn onder meer bekend met projectfinancieringen (o.a. LMA-based) en duurzame financieringsstructuren. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan zogenaamde “green bonds” (gebaseerd op de ICMA Green Bond Principles) en “green loans” (gebaseerd op de LMA Green Loan Principes). Instapovereenkomsten en zekerheden maken we passend bij de gewenste financiering.

Overheid en energietransitie

Advies bij samenwerkingen en vraagstukken rondom de nieuwe Wet collectieve warmtevoorziening

De nieuwe (in voorbereiding zijnde) Wet collectieve warmtevoorziening is bedoeld om de groei en verduurzaming van collectieve warmtesystemen in de gebouwde omgeving te faciliteren. Het uitgangspunt wordt dat de warmte-infrastructuur publiek eigendom is. De infrastructuur kan in handen komen van gemeenten of gemeentelijke bedrijven. Gemeenten moeten hierop voorsorteren en keuzes maken. Denk daarbij aan de publieke eigendom van een warmtenetten, het bewerkstelligen van duurzame en lokale energieopwekking, het opzetten van publiek-publieke of private samenwerkingen en alle daarbij behorende omgevingsrechtelijke en aanbestedingsrechtelijke vraagstukken. Dirkzwager  adviseert veel gemeenten, netbeheerders en bedrijven op deze terreinen en we delen graag onze kennis met u.

Verduurzamen bedrijfspanden en industrie

Juridisch en fiscaal advies over regels en te nemen stappen bij uw verduurzamingstraject

Of het nu van overheidswege verplicht wordt gesteld of economisch gezien voordelig is, veel partijen zijn bezig met het verduurzamen van vastgoed. Die verduurzaming kan veel vragen oproepen. Aan welke eisen moet mijn pand voldoen? Wie gaat de kosten van een verduurzaming dragen in de relatie tussen de huurder en de verhuurder? Zowel voor de bestuursrechtelijke als de civielrechtelijke aspecten van verduurzaming van vastgoed hebben wij specialisten in huis die u van dienst kunnen zijn bij het verduurzamingstraject.

Procederen

Praktisch advies, juridische bijstand en geschilbeslechting

Op het thema klimaat en duurzaamheid volgen de juridische ontwikkelingen elkaar in rap tempo op. Overheden worden in toenemende mate belast met de uitvoering van regels en doelstellingen op het gebied van energie en duurzaamheid. Ook ondernemingen en particulieren komen steeds vaker in aanraking met (handhaving van) dergelijke regels. Dat vraagt om zorgvuldige (risico)analyses. Tegelijkertijd groeien de mogelijkheden om rechten en plichten die voortvloeien uit (inter)nationale klimaatafspraken af te dwingen. Onze specialisten kunnen u adviseren en bijstaan in geschillen over bijvoorbeeld duurzaamheidswetgeving, contractuele kwesties en aansprakelijkheid.

Events


30 maart 2023

Kwartaalupdate Aanbestedingsrecht Q1 2023

Traditioneel praten we u ieder kwartaal bij over de actualiteiten in het aanbestedingsrecht. De eerste Kwartaalupdate Aanbestedingsrecht van 2023 vindt plaats op 30 maart.


Bekijk alle events over Energie

Gerelateerde artikelen

2 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 261

Aan banden leggen van de huisvesting van arbeidsmigranten; let op de Dienstenrichtlijn!

Het Rijk neemt verschillende maatregelen om de positie van arbeidsmigranten te verbeteren. Te veel arbeidsmigranten in Nederland wonen en werken in slechte omstandigheden. Zij hebben doorgaans slechte huisvesting en krijgen niet genoeg loon. Tegelijkertijd zijn gemeenten met Paraplubestemmingsplannen druk bezig met het strikter reguleren van locaties waar arbeidsmigranten kunnen worden gehuisvest. De gemeente Bergen heeft met een Paraplubestemmingsplan de mogelijkheid van (permanente) huisvesting van arbeidsmigranten op gronden met de bestemming "Horeca" en "Gemengd" juridisch planologisch uitgesloten. De raad wil het nachtverblijf op acht locaties binnen de gemeente beperken tot hoofdzakelijk recreatief nachtverblijf voor een korte periode. Zonder succes.

And the soap continues: weer een nieuwe datum (1 januari 2024) voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) heeft gisteren bij de Eerste en Tweede Kamer het “nieuwe” Koninklijk Besluit in procedure gebracht dat de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024 regelt. Daarmee is de vorige streefdatum van een invoering per 1 juli a.s. niet meer aan de orde. Er is dus weer meer tijd om ons voor te bereiden op de inwerkingtreding van de wet.

Er kunnen weer stikstofberekeningen worden gemaakt!

Initiatiefnemers en overheden zaten er met smart op te wachten; het rekeninstrument AERIUS Calculator en AERIUS Monitor zijn gisteren geactualiseerd naar versie 2022. Er kunnen dus weer berekeningen worden uitgevoerd op basis van de meest actuele cijfers en kennis.

Is “één werk” synoniem aan (deelopdrachten onder) een RAW-raamovereenkomst in het kader van een referentie-eis?

De gemeente Amsterdam heeft de geschiktheidseis gesteld dat er ervaring moet zijn met één werk van tenminste € 1.000.000,-. Een aannemer legt als referentie over een RAW-raamovereenkomst op grond waarvan diverse vergelijkbare deelopdrachten zijn uitgevoerd waarvan de waarde in totaliteit (wél) het bedrag van € 1.000.000,- overstijgt. De gemeente meent dat daardoor niet aan de geschiktheidseis wordt voldaan en legt de inschrijving terzijde. Aan de Amsterdamse voorzieningenrechter ligt vervolgens de vraag voor of aan de eis van ‘één werk’ kan worden voldaan met (diverse deelopdrachten onder) een RAW-raamovereenkomst.

Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel

De uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State inzake het Programma Aanpak Stikstof (2019) en de Porthos-uitspraak (2022) hebben grote gevolgen voor infrastructurele en bouwprojecten. Projecten lopen vertraging op of komen in de knel. Een op zichzelf positief effect is dat deze uitspraken geleid hebben tot meer oog voor duurzaamheid en zoveel mogelijk emissieloos bouwen.

Bouwvrijstelling gesneuveld

De Afdeling heeft op 2 november 2022 uitspraak gedaan in het zogenaamde Porthos-project en geoordeeld dat de bouwvrijstelling (artikel 2.9a Wnb) in strijd is met de Habitatrichtlijn.

Zijn netbeheerders ondernemingen?

Dat hangt vooralsnog af van het net… Recent heeft de rechtbank Rotterdam het oordeel van de Autoriteit Consument & Markt (‘ACM’) bevestigd dat drinkwaterbedrijven geen ondernemingen zijn de zin van de Mededingingswet (‘Mw’). Het misbruikverbod (artikel 24 Mw) en het kartelverbod (artikel 6 Mw) zijn niet op hen van toepassing. De ACM beschouwt beheerders van regionale elektriciteitsnetten (in zeer voorzichtig geformuleerde bewoordingen) momenteel mogelijk als ondernemingen waarop deze verboden van toepassing zijn.

Locatiekeuze in beleid voor zonneparken

Veel gemeenten hebben in hun beleid de uitgangspunten en criteria beschreven die zij hanteren voor de locatiekeuze voor grondgebonden zonneparken. Aan de hand daarvan kan beoordeeld worden of een zonnepark op die locatie ruimtelijk aanvaardbaar is. Een variant daarop is dat zonneparken in het gemeentelijk beleid uitdrukkelijk worden toegestaan of juist worden uitgesloten op bepaalde locaties. Zo ook in de gemeente Schagen.

Geen inspraak bij de raad, géén fair play

Een dragend beginsel van de Nederlandse rechtstaat is dat de overheid geen eigen belangen heeft. De functie van overheidslichamen is primair faciliterend ten opzichte van de burgers en bedrijven. Van essentieel belang is daarbij dat de overheid naar de individuele burger en bedrijf luistert, kijkt naar wat zij nodig heeft en zich daarbij dienend en responsief opstelt. Veel gemeenten willen graag een responsieve en eerlijke overheid zijn. In de praktijk gaat dit niet altijd goed. Dat kan leiden tot strijd met het beginsel van fair play. De bestuursrechter lijkt daar in toenemende mate ook strenger op toe te zien.

1 2 3 4 5 6
...
22
Terug naar alle expertises en sectoren