1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Algemene voorwaarden en bestaande overeenkomsten

Algemene voorwaarden en bestaande overeenkomsten

Bijna iedere onderneming hanteert tegenwoordig algemene voorwaarden. Het juiste gebruik van algemene voorwaarden is essentieel wil je in de praktijk een beroep kunnen doen op de algemene voorwaarden.
Leestijd 
Auteur artikel Dirkzwager
Gepubliceerd 02 maart 2016
Laatst gewijzigd 22 maart 2022

Algemene voorwaarden op de juiste manier gebruiken

Bijna iedere onderneming hanteert tegenwoordig algemene voorwaarden. Het juiste gebruik van algemene voorwaarden is essentieel wil je in de praktijk een beroep kunnen doen op de algemene voorwaarden. Voor een korte opfriscursus over het gebruik van algemene voorwaarden, klik hier en hier.

Veranderen van algemene voorwaarden 

Algemene voorwaarden zijn vaak aan veranderingen onderhevig. Wellicht veranderen de activiteiten van je onderneming of is een aanpassing aan geldende wetgeving nodig. De nieuwe algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op bestaande overeenkomsten, dus daarom is het van belang goed te registreren welke set algemene voorwaarden op welke overeenkomst van toepassing is. Je zou er ook voor kunnen kiezen om je nieuwe algemene voorwaarden van toepassing te verklaren op bestaande overeenkomsten.

Eenzijdige wijzigingsbeding 

Dit kan, maar enkel als er een eenzijdig wijzigingsbeding is opgenomen in de oude algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de overeenkomst. Een dergelijk beding geeft de gebruiker van de algemene voorwaarden het recht om de algemene voorwaarden gedurende de looptijd van de overeenkomst waarop deze van toepassing zijn, te wijzigen. Toestemming of instemming van de wederpartij met de wijzigingen is niet vereist.

Omdat instemming of toestemming van de wederpartij niet vereist is, kan worden volstaan met het toezenden van de gewijzigde algemene voorwaarden aan alle bestaande klanten waarmee op dit moment een overeenkomst bestaat waarop reeds de oude algemene voorwaarden van toepassing waren. In de praktijk komt het er op neer dat in een brief wordt verwezen naar de lopende overeenkomst en waarin wordt aangegeven dat de meegestuurde nieuwe algemene voorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomst.

Nieuwe algemene voorwaarden van toepassing en ter hand gesteld?

Om onduidelijkheid te voorkomen moet een datum worden genoemd met ingang waarvan de nieuwe algemene voorwaarden gelden. Zoals gezegd hoeft de wederpartij hier vervolgens niet expliciet mee in te stemmen. Let wel, de bewijslast van deze terhandstelling ligt net als bij algemene voorwaarden bij nieuwe overeenkomsten, bij de gebruiker. De gebruiker van de algemene voorwaarden zal derhalve moeten kunnen bewijzen dat de nieuwe algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard en ter hand zijn gesteld.

Eenzijdige wijziging bestaande overeenkomst

De wijzigingen in de algemene voorwaarden betekenen feitelijk een wijziging van de bestaande overeenkomst. Omdat er een eenzijdig wijzigingsbeding is opgenomen in de algemeen voorwaarden, geeft deze wijziging van de overeenkomst de wederpartij echter niet het recht om de overeenkomst te ontbinden. Dit kan echter anders zijn wanneer er sprake is van een consument of een kleine wederpartij zoals een zelfstandige. Als er sprake is van wijzigingen in hun nadeel, dan kan het zijn dat zij wel de toepasselijkheid van de nieuwe algemene voorwaarden kunnen weigeren dan wel de overeenkomst kunnen ontbinden.

De grijze lijst 

Dit op grond van de ‘grijze lijst’ van artikel 6:237 sub c BW. Daarin is opgenomen dat een artikel dat de gebruiker van de algemene voorwaarden de bevoegdheid geeft om een prestatie te verschaffen die wezenlijk van de toegezegde prestatie afwijkt, vermoed wordt onredelijk bezwarend te zijn, tenzij de wederpartij in dat geval bevoegd is om de overeenkomst te ontbinden.

 

Wijziging algemene voorwaarden en bestaande overeenkomsten