De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Auteursrecht op etiket

Auteursrecht op etiket

De vormgeving van verpakkingen kan, net als ieder ander werk, auteursrechtelijk beschermd worden. Geldt dat ook voor daarop aangebrachte etiket(ten)? Deze vraag komt aan de orde in een zaak tussen leverancier en distributeur van desinfectiemiddel.
Auteur artikel Joost Becker
Gepubliceerd 01 oktober 2020
Laatst gewijzigd 01 oktober 2020
Leestijd 

Bescherming auteursrecht

De bescherming van auteursrecht strekt zich uit tot alle 'werken'. In de genoemde kort geding zaak ging het over auteursrecht op een etiket, aangebracht op een verpakking. Wat was er aan de hand?

Distributieovereenkomst

Partijen hebben (per mail) een overeenkomst gesloten, op grond waarvan Logic Chemie 2000 liter LogicSept aan TRENDX heeft verkocht en zou leveren en TRENDX in ieder geval eenmalig de bevoegdheid heeft gekregen de LogicSept onder die naam en met gebruikmaking van het door Logic Chemie ter beschikking gestelde etiket te verhandelen. Vervolgens is Logic Chemie haar verplichtingen op basis van de koopovereenkomst niet is nagekomen, door te weigeren te leveren.

TRENDX heeft tegelijk een grote hoeveelheid van het middel verkocht aan D&D, welk bedrijf het middel op haar beurt al had aangeboden op bol.com, en TRENDX heeft het middel ook al in haar eigen webshop geplaatst. TRENDX heeft er vervolgens voor gekozen om in plaats van de LogicSept zelf een (desinfectie)middel samen te stellen en te leveren met gebruikmaking van het van Logic Chemie verkregen etiket.

Oordeel kort geding rechter

De rechter oordeelt in kort geding in deze auteursrechtkwestie dat dit TRENDX op basis van de overeenkomst niet vrij stond:

TRENDX kon aan die overeenkomst niet het recht ontlenen om bij uitblijving van de levering van de LogicSept dan maar een ander (zelf samengesteld) middel te leveren in een verpakking met daarop wel het nauwelijks aangepaste etiket van de LogicSept. TRENDX had er naar aanleiding van de uitgebleven levering ook voor kunnen kiezen de daardoor te verwachten schade op een andere wijze te beperken en de daadwerkelijk door haar geleden schade op Logic Chemie te verhalen. Nu zij dat niet heeft gedaan en in plaats daarvan heeft gehandeld zoals hiervoor weergegeven, is voorshands aannemelijk dat TRENDX daarmee ondanks de overeenkomst met Logic Chemie inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van Logic Chemie.

Onthoudingsverklaring

Namens TRENDX is ook geen onthoudingsverklaring is getekend waarin een sanctie is opgenomen bij overtreding daarvan. Dit terwijl uit de overgelegde stukken volgt dat TRENDX naast de (imitatie van) de LogicSept ook andere producten van Logic Chemie op haar website aanbiedt, althans heeft aangeboden, waarvan – volgens de rechter - de authenticiteit valt te betwijfelen.

De rechter in kort geding oordeelt hierover:

‘Bij deze stand van zaken bestaat een reële dreiging van herhaling van het inbreukmakend handelen van TRENDX, zodat de vordering van Logic Chemie strekkende tot veroordeling van TRENDX iedere inbreuk op het auteursrecht van Logic Chemie op het etiket van de LogicSept en de overige producten van Logic Chemie binnen 24 uur na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden zal worden toegewezen.'

Schadevergoeding

De rechter neemt aan dat aannemelijk is dat er schadetoebrengend is gehandeld. Of dat zo is en zo ja, tot welk bedrag aan schadevergoeding, ligt in dit kort geding niet voor en dient in een bodemprocedure te worden beoordeeld. TRENDX moet de naam- en adresgegevens van de afnemers van de producten ter beschikking stellen. Dit betreft (onder andere) consumenten.

Vordering

De vorderingen met dwangsom wordt toegewezen.

Joost Becker, advocaat auteursrecht