1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Auteursrechten op format film Flodder niet overgedragen

Auteursrechten op format film Flodder niet overgedragen

Het format voor de bekende Flodderfilms is aan te merken als een auteursrechtelijk beschermd werk. Dick Maas (regisseur) geldt als de maker daarvan. Zijn bedrijf, First Floor Features heeft de Flodderfilms geproduceerd. Dit bedrijf is failliet gegaan en Armada heeft de auteursrechten op het format van de Flodderfilms van de curator gekocht. Dick Maas verzet zich vervolgens tegen een door Armada gepland vervolg op de tv-serie over familie Flodder. Had Dick Maas zijn auteursrechten aan zijn pro...
Leestijd 
Auteur artikel Jaap Kronenberg (uit dienst)
Gepubliceerd 22 juli 2011
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
Het format voor de bekende Flodderfilms is aan te merken als een auteursrechtelijk beschermd werk. Dick Maas (regisseur) geldt als de maker daarvan. Zijn bedrijf, First Floor Features heeft de Flodderfilms geproduceerd. Dit bedrijf is failliet gegaan en Armada heeft de auteursrechten op het format van de Flodderfilms van de curator gekocht. Dick Maas verzet zich vervolgens tegen een door Armada gepland vervolg op de tv-serie over familie Flodder. Had Dick Maas zijn auteursrechten aan zijn productiebedrijf wel overgedragen?

Volgens Armada had Dick Maas zijn auteursrechten op het format van de Flodderfilms overgedragen aan zijn bedrijf First Floor Features. De curator zou daarom bevoegd zijn om die auteursrechten vervolgens aan Armada te verkopen en over te dragen. Volgens Armada rusten de auteursrechten thans bij haar en kan Dick Maas zich niet verzetten tegen een door Armada te maken vervolg op de tv-serie over de familie Flodder.

Dick Maas beroept zich erop dat hij niet de volledige auteursrechten op het format van de Flodderfilms heeft overgedragen aan zijn productiebedrijf.

In eerst aanleg heeft de Rechtbank de vorderingen van Dick Maas afgewezen. Volgens de Rechtbank had Maas wel degelijk de auteursrechten volledig overgedragen aan zijn productiebedrijf.

In hoger beroep oordeelt het Hof Amsterdam in zijn arrest van 5 juli 2011 anders.

Auteursrechten moeten worden overgedragen bij akte. Uit de beschikbare akten, op grond waarvan de auteursrechten op het format zouden zijn overgedragen aan het productiebedrijf blijkt niet van een volledige overdracht van het auteursrecht. Uit die akten blijkt dat alleen is overgedragen het auteursrecht op het Flodderformat ten behoeve van tv-uitzendingen en op het scenario "De zaak Zonnedael".

Op grond van artikel 2 lid 2 Auteurswet omvat de overdracht alleen die bevoegdheden waarvan dit in de akte expliciet is vermeld of uit de aard of de strekking noodzakelijkerwijze voortvloeit.

Op grond hiervan concludeert het Hof dat Dick Maas nog steeds de overige auteursrechten op het format van de Flodderfilms heeft en zich derhalve met succes kan verzetten tegen de door Armada beoogde productie en openbaarmaking van de vervolgafleveringen voor een tv-serie over de familie Flodder. Die vervolgafleveringen vormen immers een bewerking van het format waarvan de rechten nog steeds bij Maas rusten.

Bij de overdracht van een auteursrecht is het derhalve van belang duidelijk en volledig aan te geven welke onderdelen van het auteursrecht worden overgedragen. Bij een beoogde overdracht van de volledige auteursrechten verdient het aanbeveling om dit expliciet en duidelijk te vermelden.

Voor de geïnteresseerden in de persoonlijkheidsrechten van artikel 25 Auteurswet merk ik nog het volgende op. Artikel 45f van de Auteurswet bepaalt dat de maker verondersteld wordt tegenover de producent afstand te hebben gedaan van het recht zich te verzetten tegen wijzigingen van zijn werk (artikel 25 eerste lid onder c), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Voor andere werken dan filmwerken geeft de Auteurswet niet een dergelijke regeling. Dat betekent dat ondanks de overdracht van een auteursrecht op een werk de verkrijger nog steeds te maken kan krijgen met de persoonlijkheidsrechten van de oorspronkelijke maker tenzij de maker afstand van die rechten heeft gedaan, voorzover mogelijk. De oorspronkelijke maker kan bij films of andere werken in ieder geval zijn persoonlijkheidsrecht van artikel 25 lid1 sub d (verzet tegen misvorming, verminking of andere aantasting van het werk) inroepen.