1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Balansgarantie in een koopovereenkomst

Balansgarantie in een koopovereenkomst

In een koopovereenkomst waarbij (het aandelenkapitaal in) een onderneming wordt verkocht, wordt dikwijls veel aandacht besteed aan de garanties. Garanties zijn bepalingen die een verkoper afgeeft, waarbij hij ervoor instaat dat bepaalde feiten en omstandigheden kloppen, althans voor zover deze betrekking hebben op de periode voordat de levering van de (aandelen in) de onderneming heeft plaatsgevonden. Garanties zien op alle aspecten van de bedrijfsvoering, variërend van het personeel, de verz...
Leestijd 
Auteur artikel Claudia van der Most
Gepubliceerd 29 juni 2015
Laatst gewijzigd 16 april 2018
In een koopovereenkomst waarbij (het aandelenkapitaal in) een onderneming wordt verkocht, wordt dikwijls veel aandacht besteed aan de garanties. Garanties zijn bepalingen die een verkoper afgeeft, waarbij hij ervoor instaat dat bepaalde feiten en omstandigheden kloppen, althans voor zover deze betrekking hebben op de periode voordat de levering van de (aandelen in) de onderneming heeft plaatsgevonden. Garanties zien op alle aspecten van de bedrijfsvoering, variërend van het personeel, de verzekeringen en de belastingen tot de financiën. Het is bepaald niet ongebruikelijk dat in transacties onder andere een balansgarantie wordt afgegeven. Deze kan als volgt luiden:

De Balans alsmede de Winst- en Verliesrekening geven de grootte en samenstelling van het vermogen van de Vennootschap over het boekjaar 2007 juist en volledig weer. (…)

Blijkt er achteraf sprake van een schending van deze garantie door de verkoper, dan is de verkoper jegens de koper schadeplichtig. Normaliter zal een beroep van de verkoper dat hij niet wist dat hij de garantie schond niet baten.

Over schending van de hierboven geciteerde balansgarantie ging het in een arrest van het Gerechtshof Amsterdam (ECLI:NL:GHAMS:2015:1022). De vennootschap Tiglio kocht in juli 2008 aandelen in het kapitaal van een Franse vennootschap, SBT. SBT exploiteerde een houtzagerij in Frans Guyana. SBT beschikte niet over de vereiste exploitatievergunning. In 2001 werd door SBT een Europese subsidie van ruim EUR 360.000 ontvangen. In 2007 werd deze subsidie teruggevorderd (kennelijk vanwege het ontbreken van de exploitatievergunning). Hier is, zonder succes, tegen geprocedeerd. Tiglio, de koper, stelt zich op het standpunt dat door de verkoper de balansgarantie is geschonden omdat in de jaarrekening van 2007 geen enkele melding van de schuld (de terugbetalingsverplichting van de subsidie) was opgenomen.

Het Hof oordeelt dat op de verkoper een mededelingsplicht rust en uit dien hoofde rustte op de verkoper de verplichting om de koper op de hoogte te stellen van de verplichting om de ontvangen subsidie terug te betalen. De verkoper stelt zich op het standpunt dat hij dat ook heeft gedaan en dat lijkt ook voort te vloeien uit getuigenverklaringen. Het Hof oordeelt dan ook dat het vervolgens aan Tiglio is om te bewijzen dat er geen melding is gedaan van de verplichting om de subsidie terug te betalen. Als Tiglio in dit bewijs slaagt, dan is er van een schending van de balansgarantie sprake. Wel, zo oordeelt het Hof, zal er vervolgens moeten worden beoordeeld of Tiglio wel heeft voldaan aan zijn schadebeperkingsplicht. Het standpunt van de verkoper was namelijk dat Tiglio had kunnen zorgdragen voor bepaalde technische aanpassingen binnen SBT waardoor alsnog de exploitatievergunning verkregen had kunnen worden en de subsidie niet teruggevorderd zou worden.