De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Contracten sluiten, wees je bewust van wat je afspreekt en laat je bij twijfel informeren over de rechtsgevolgen van bepaalde bepalingen

Contracten sluiten, wees je bewust van wat je afspreekt en laat je bij twijfel informeren over de rechtsgevolgen van bepaalde bepalingen

Dat het van belang is om afspraken vooraf zo goed mogelijk schriftelijk vast te leggen in een contract is bij veel ondernemers wel bekend. In de praktijk ziet men echter vaak dat uit commerciële motieven de wens om een bepaalde overeenkomst te sluiten zo groot kan zijn, dat ondernemers onder invloed van de andere (vaak grotere) partij snel en zonder zich voldoende van de gevolgen van de bepalingen uit de overeenkomst bewust te zijn een overeenkomst aangaan.CasusVan een dergelijke situatie lee...
Auteur artikelLotte te Linde
Gepubliceerd18 september 2017
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
Dat het van belang is om afspraken vooraf zo goed mogelijk schriftelijk vast te leggen in een contract is bij veel ondernemers wel bekend. In de praktijk ziet men echter vaak dat uit commerciële motieven de wens om een bepaalde overeenkomst te sluiten zo groot kan zijn, dat ondernemers onder invloed van de andere (vaak grotere) partij snel en zonder zich voldoende van de gevolgen van de bepalingen uit de overeenkomst bewust te zijn een overeenkomst aangaan.

Casus
Van een dergelijke situatie leek sprake te zijn in een zaak waarover de rechtbank Oost-Brabant recent heeft geoordeeld. Wat was er aan de hand? Een horecaondernemer had voor een avond tijdens het jaarlijkse dorpsfeest een 30 minuten durend optreden van de artiest Lil’ Kleine geboekt. Aan deze boeking lag een overeenkomst tussen de horecaondernemer en het boekingsbureau van Lil’ Kleine ten grondslag. Onderdeel van deze tussen partijen gesloten overeenkomst vormden de bepalingen die zijn neergelegd in de Technische & Hospitality Rider van Lil’ Kleine. Een Rider wordt doorgaans eenzijdig door de artiest en/of zijn of haar boekingsbureau opgesteld en bevat alle bijzonderheden en kenmerken van de artiest en legt vast welke technische en hospitality voorzieningen een horecaondernemer aan de artiest moet bieden.  De Rider van Lil’ Kleine bevatte de volgende bepaling:

“(…) 8. Veiligheid

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor handhaving van de orde tijdens op- en afbouw, en tijdens het optreden van contractant 2. (…) Indien de veiligheid van dj/artiest/act/medewerkers, en/of publiek niet gewaarborgd kan worden is artiest gerechtigd definitief het optreden te stoppen met behoud van volledige gage. (…)

Let op! U dient in te staan voor een veilige situatie en werkplek voor [naam artiest] en zijn crew. Dit houdt onder andere in dat u er voor dient zorg te dragen dat er niet met voorwerpen (zoals drank) naar hen mag worden gegooid, bij gebreke waarvan u aansprakelijk bent voor de schade en/of [naam artiest] en diens crew gerechtigd zijn het optreden te annuleren of staken.”

Op de avond van het optreden beëindigde Lil’ Kleine al na 3 minuten zijn optreden nadat vanuit het publiek een paar druppels bier naar hem waren gegooid. De horecaondernemer, die voorafgaand aan het optreden al de volledige factuur van het boekingsbureau had betaald, vorderde bij de rechtbank Oost Brabant 9/10 deel van de al betaalde factuur terug. Als grondslag voerde de horecaondernemer aan dat het boekingsbureau was tekort geschoten in de nakoming van de overeenkomst omdat overeengekomen was dat Lil’ Kleine 30 minuten zou optreden terwijl hij feitelijk maar 3 minuten op het podium had gestaan.

Als verweer tegen deze vordering van de horecaondernemer voerde het boekingsbureau aan dat Lil’ Kleine niet was tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst, omdat het optreden ingevolge artikel 8 van de Rider mocht worden gestaakt nadat tijdens het optreden met bier naar Lil’ Kleine was gegooid. Niet ter discussie stond dat uit het publiek daadwerkelijk een paar druppels bier naar Lil’ Kleine waren gegooid. Wel stond ter discussies welke gevolgen dit op grond van de overeenkomst kon hebben.

Volgens de horecaondernemer impliceert “annuleren” dat enkel voordat het optreden is begonnen sprake kan zijn annulering en kan het woord “staken” slechts duiden op een tijdelijke onderbreking van het optreden. Het boekingsbureau was het hier niet mee eens en stelde dat uit artikel 8 van de Rider duidelijk blijkt dat zodra er met voorwerpen (waaronder bier) zou worden gegooid, het optreden vroegtijdig en definitief kon worden beëindigd.

Aan de rechtbank de schone taak om de overeenkomst, en dan met name artikel 8 van de Rider uit te leggen. De rechtbank overweegt in navolging van standaardjurisprudentie van de Hoge Raad dat een overeenkomst niet kan worden uitgelegd op grond van alleen een taalkundige uitleg, maar dat met name gekeken moet worden welke betekenis de partijen aan de tekst mochten geven en wat ze over en weer van elkaar mochten verwachten. Zonder dat de rechtbank dat uitdrukkelijk aangeeft, acht de rechter dus niet van doorslaggevende betekenis dat staking op basis van een taalkundige uitleg een tijdelijke situatie impliceert. De rechter overweegt dan ook dat indien de bedoeling was geweest om een optreden slechts tijdelijk te staken, in de Rider zou zijn vastgelegd in welk geval, bijvoorbeeld na welke getroffen maatregelen en binnen welk redelijk tijdsbestek van Lil’ Kleine kon worden verlangd dat hij het optreden zou hervatten. Nu dit niet in de Rider was vastgelegd, oordeelt de rechtbank dat gelet op de onderlinge verhouding van de twee passages uit artikel 8 van de Rider, de overeenkomst zo moet worden uitgelegd dat het optreden mag worden beëindigd zodra met drank naar de artiest wordt gegooid, zonder dat voor de artiest de verplichting bestaat zijn optreden te hervatten.

Als laatste strohalm stelt de horecaondernemer nog dat Lil’ Kleine het gooien van drank heeft uitgelokt waardoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid artikel 8 van de Rider buiten toepassing moet worden gelaten. Omdat uit opnamefilmpjes van het optreden niet van uitlokking blijkt, verwerpt de rechtbank dit standpunt en komt de horecaondernemer met lege handen te staan.

Lering
Het is maar de vraag of de horecaondernemer bij de contractsonderhandelingen had kunnen voorkomen dat hij de volledige gage verschuldigd zou worden in de situatie dat de door hem ingehuurde artiest door toedoen van een ander, namelijk het publiek, voortijdig het optreden beëindigt. Wel geldt dat de horecaondernemer voor het aangaan van de overeenkomst op dit mogelijke risico gewezen had kunnen worden.

Indien u als ondernemer een overeenkomst wenst te sluiten die door uw wederpartij is opgesteld, is het dan ook aan te bevelen uw overeenkomst vooraf door een professional te laten beoordelen zodat u wordt gewezen op de mogelijke risico’s van bepalingen in de overeenkomst. Met een redelijk verwachtingsmanagement kunnen immers ongewenste verrassingen worden voorkomen.
Beoordeel dit artikel