1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Copyright en de copyright notice ©

Copyright en de copyright notice ©

Copyright is hetzelfde als auteursrecht. Het is niet verplicht een copyright notice te gebruiken, maar wel handig. Lees meer…
Leestijd 
Auteur artikel Joost Becker
Gepubliceerd 15 mei 2020
Laatst gewijzigd 18 mei 2020

Copyright

Copyright is de uit het Engels afkomstige term voor auteursrecht. In Nederland is het auteursrecht inmiddels grotendeels geharmoniseerd door de Auteursrechtrichtlijn (2001/29/EC directive ‘harmonisation of certain aspects of copyright’). Copyright of auteursrecht is dus hetzelfde.

Het auteursrecht of copyright bestaat in de basis uit 2 te onderscheiden rechten, namelijk 1) het recht om verveelvoudigingen (of bewerkingen) van een ‘werk’ te maken en 2) het recht om het werk openbaar te maken, dus te tonen op een website of anderszins voor het publiek beschikbaar te stellen.

Copyright of auteursrecht levert de maker of rechthebbende van het ‘werk’ een verbodsrecht op. Zonder zijn/haar toestemming kan verveelvoudiging of openbaarmaking worden verboden. Dat gebeurt vaak in een kort geding procedure. Daaraan gaat een dagvaarding vooraf.

Auteurswet

De term ‘copyright’ wordt in de Auteurswet (Aw) niet genoemd. Daarin wordt alleen de term auteursrecht genoemd. Zie bijv. artikel 1 Aw:

Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld

De Auteurswet leunt ook sterk op de positie van de maker of diens rechtsverkrijgende in verband met het auteursrecht. Zie voor werkgevers en werknemers relevante artikel 7 Aw:

Indien de arbeid, in dienst van een ander verricht, bestaat in het vervaardigen van bepaalde werken van letterkunde, wetenschap of kunst, dan wordt, tenzij tusschen partijen anders is overeengekomen, als de maker van die werken aangemerkt degene, in wiens dienst de werken zijn vervaardigd.

Kort gezegd staat hier dat auteursrecht in beginsel bij de werkgever rust.

Copyright notice

Veelvuldig wordt de copyright notice (©) gebruikt, bijvoorbeeld online op websites of webshop en op social media. Auteursrecht ontstaat vanzelf, door de creatie van een werk. Een copyright notice is daarvoor niet verplicht of vereist.

In artikel 4 Aw staat hierover het volgende:

Behoudens bewijs van het tegendeel wordt voor den maker gehouden hij die op of in het werk als zoodanig is aangeduid, of bij gebreke van zulk eene aanduiding, degene, die bij de openbaarmaking van het werk als maker daarvan is bekend gemaakt door hem, die het openbaar maakt

Het gebruik van een copyright notice kan helpen om de positie als maker van het werk te bewijzen.

Echter, steeds moet goed in gedachten worden gehouden dat een vermelding als copyright notice geen juridische bescherming geeft. Lees hier meer hoe auteursrechten te krijgen zijn.

Auteursrechtinbreuk

Van inbreuk op het auteursrecht is sprake indien een werk zonder toestemming van de rechthebbende worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt. Voor auteursrecht inbreuk gelden de hier besproken criteria.

Het gebruik van een copyright notice kan helpen als bewijsmiddel. Aangevoerd kan worden dat degene die inbreuk pleegt op de auteursrechten wist of behoorde te weten dat er auteursrechten voorbehouden worden.

Meer weten?

Meer weten over auteursrecht? Neem gerust contact op.

Joost Becker, advocaat auteursrecht