1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. De intentieverklaring uitgelegd

De intentieverklaring uitgelegd

Een beoogde aandelen- of activa/passivatransactie wordt dikwijls ingeluid met een intentieverklaring. De verkoper en koper hebben overeenstemming over de uitgangspunten van de transactie bereikt en wensen dit vast te leggen. Dit gebeurt dan in een intentieverklaring die ook wel LOI (letter of intent) wordt genoemd. Eigenlijk is er vaker sprake van een intentieovereenkomst (ondertekend door beide partijen) dan van een intentieverklaring (waarbij slechts de intentie van de potentiële koper word...
Leestijd 
Auteur artikel Claudia van der Most
Gepubliceerd 24 mei 2016
Laatst gewijzigd 16 april 2018
Een beoogde aandelen- of activa/passivatransactie wordt dikwijls ingeluid met een intentieverklaring. De verkoper en koper hebben overeenstemming over de uitgangspunten van de transactie bereikt en wensen dit vast te leggen. Dit gebeurt dan in een intentieverklaring die ook wel LOI (letter of intent) wordt genoemd. Eigenlijk is er vaker sprake van een intentieovereenkomst (ondertekend door beide partijen) dan van een intentieverklaring (waarbij slechts de intentie van de potentiële koper wordt uitgesproken).

Wat wordt in een intentieverklaring vastgelegd?
Allereerst natuurlijk de contouren van de transactie voor zover bekend, denk hierbij aan de koopprijs en de beoogde leveringsdatum van de aandelen of de activa/passiva. Daarnaast worden er dikwijls afspraken gemaakt over hoe het verdere proces zal verlopen, denk aan het starten van een due diligence onderzoek, welke partij de transactiedocumentatie wanneer zal opstellen, hoe om te gaan met items die uit het due diligence onderzoek naar voren komen, wie welke kosten draag enzovoort. Ook vindt men dikwijls in een intentieverklaring een exclusiviteitsbepaling terug. Een dergelijke bepaling is vooral in het voordeel van de potentiële koper: gedurende een bepaalde periode wordt afgesproken dat partijen niet zullen onderhandelen over een mogelijke (ver)koop met derde partijen. De koper kan dan het due diligence onderzoek ingaan en de onderhandelingen over de transactiedocumentatie voeren zonder de angst te hoeven hebben dat er mogelijk ook andere kapers op de kust zijn.

Ook bevat een intentieverklaring vaak een aantal opschortende voorwaarden. Een dergelijke opschortende voorwaarde houdt in dat de transactie geen doorgang vindt, (doorgaans ook zonder enige schadeplichtigheid van de een ten opzichte van de ander) indien de genoemde voorwaarde niet wordt vervuld. Dergelijke opschortende voorwaarden kunnen zowel in het belang van koper (denk aan het financieringsvoorbehoud) als in het belang van verkoper (denk aan het verkrijgen van een positief advies van de ondernemingsraad als in beider belang) (denk aan goedkeuring van de aandeelhouder(s) of een raad van commissarissen) zijn.

Het is bovendien verstandig uitdrukkelijk in de intentieverklaring te bepalen of de daarin opgenomen bepalingen wel of geen bindend karakter hebben. Als er sprake is van een bindend karakter dan kan de intentieverklaring meer naar een koopovereenkomst neigen die nog in nader detail moet worden uitgewerkt. Meestentijds wordt uitdrukkelijk bepaald dat de intentieverklaring niet bindend is, uitdrukkelijk met uitzondering van een aantal bepalingen waar partijen de andere partij wel aan kunnen houden, ook al komt de transactie uiteindelijk niet tot stand of niet onder de voorwaarden zoals aanvankelijk gedacht. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het geheimhoudingsbeding en het beding dat regelt bij welke rechter of op welke wijze geschillen moeten worden beslecht.

Ook ziet men vaak een beding opgenomen waarin is bepaald of (en soms onder welke omstandigheden) men de stekker uit het (onderhandelings)proces mag trekken en of dit kan zonder enige schadeplichtigheid. Ook een dergelijk beding leent zich ervoor om een bindend karakter te hebben. Tot slot lijkt het altijd verstandig op te nemen wanneer de duur van de intentieverklaring verstrijkt. Na het verstrijken van de intentieverklaring eindigen de onderhandelingen (voor zover er al sprake van was) en gaat elk der partijen weer zijns weegs.