1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. De overnamepraktijk: MAC-clausules versus corona

De overnamepraktijk: MAC-clausules versus corona

Het coronavirus COVID-19 zal ongetwijfeld impact hebben op de overnamepraktijk. Gaan transacties nog gewoon door of zullen deze on hold worden gezet? In overnamecontracten worden vaak zogenaamde ‘MAC-clausules’ opgenomen ter bescherming van een koper, hetgeen regelt dat een koper weg kan lopen van de deal in het geval zich een 'materiële nadelige wijziging' voordoet. Vormt het coronavirus een basis voor een koper om van de deal af te kunnen? En wat is aan te raden bij koopovereenkomsten die nog getekend moeten worden?
Leestijd 
Auteur artikel Valerie van Engelenburg - Sijberden
Gepubliceerd 03 april 2020
Laatst gewijzigd 03 april 2020

In dit artikel wordt een algemene uitleg omtrent een MAC-clausule in een koopovereenkomst van aandelen gegeven. Een MAC-clausule komt regelmatig voor als opschortende voorwaarde (indien ondertekening van de koopovereenkomst en levering van de aandelen niet samenvallen) dan wel als garantiebepaling in de overeenkomst, beide ten behoeve van de koper.

De vraag is of het coronavirus kan worden gezien als een materiële nadelige wijziging. Dit is – helaas – in zijn algemeenheid niet te zeggen, aangezien dit afhankelijk is van de feiten en omstandigheden van het geval. Voor reeds gesloten koopovereenkomsten is het van belang om naar de tekst van de overeenkomst te kijken. Soms is specifiek geregeld wat als een ‘nadelige wijziging’ dan wel als ‘materieel’ kan worden beschouwd. Relevant is om te kijken of partijen een (vorm van een) MAC-clausule hebben opgenomen en zo ja, wat hierin geregeld is. De vraag of het coronavirus zal worden gezien als een omstandigheid die leidt tot het succesvol kunnen inroepen van de MAC-clausule, zal daarom afhangen van de (uitleg van de) tekst van de clausule en de specifieke gevolgen van het coronavirus voor de target. Hiervoor zal worden gekeken naar de letterlijke tekst van het contract, maar ook naar hetgeen partijen over dit onderwerp over en weer hebben besproken (en redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten; de bekende Haviltex-norm).

Mocht er geen MAC-clausule zijn opgenomen, dan is het de vraag of de koopovereenkomst iets geregeld heeft omtrent de ontbinding/wijziging van de overeenkomst op grond van onvoorziene omstandigheden. Vaak zal de wettelijke regeling hieromtrent zijn uitgesloten in overnamecontracten. Mocht dit niet zo zijn, dan kan een koper op de wettelijke regeling inzake onvoorziene omstandigheden wellicht een beroep doen. Echter alleen indien het coronavirus ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst niet reeds voorzienbaar was en zich pas na ondertekening van de koopovereenkomst heeft verwezenlijkt (en aan de overige wettelijke voorwaarden voor een geslaagd beroep op onvoorziene omstandigheden is voldaan).

Overigens bevatten financieringsovereenkomsten ook dikwijls MAC-clausules. De mogelijke impact van corona op financieringsverplichtingen wordt specifiek in dit artikel behandeld.

Voor overnamecontracten die nog gesloten moeten worden, is het voor een koper raadzaam om een MAC-clausule op te nemen die specifiek (maar wel zo ruim mogelijk) het coronavirus belicht. Een verkoper zal echter dealzekerheid wensen te verkrijgen en liever geen of slechts een zeer beperkte MAC-clausule opgenomen willen zien, bijvoorbeeld door te bepalen dat een koper pas onder de deal uit mag als de omzet of winst van de te verkopen vennootschap binnen een bepaalde periode met een bepaald percentage is gedaald. Partijen kunnen hier allerlei afspraken over maken en neerleggen in de koopovereenkomst. Om duidelijkheid te creëren en discussies in de toekomst zoveel mogelijk te vermijden, is dit aan te bevelen.

Mocht één van de bovengenoemde situaties aan de orde zijn, dan helpen wij graag met het bestuderen van de overeenkomst en adviseren wij u graag over uw mogelijkheden.