1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Digitale oprichting van een BV

Digitale oprichting van een BV

Binnen twee jaar zou het in Nederland mogelijk moeten zijn om volledig digitaal een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten. Dat werd bepaald in de nieuwe EU-richtlijn Gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht (Rl. (EU) 2019/1151) die op 31 juli 2019 in werking trad. De richtlijn beoogt onder meer de oprichting van kapitaalvennootschappen te vereenvoudigen, zodat Europese ondernemers concurrerend kunnen blijven in een tijd van mondialisering en digitalisering. Iedere EU-lidstaat dient de wetgeving en digitale infrastructuur op orde te brengen om de online oprichting van kapitaalvennootschappen te faciliteren. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft onlangs bekend gemaakt van de uitstelmogelijkheid gebruik te maken die de EU-richtlijn biedt. Wanneer precies een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid digitaal kan worden opgericht, is vooralsnog onbekend. We houden u op de hoogte.
Leestijd 
Auteur artikel Imke Poos
Gepubliceerd 25 september 2019
Laatst gewijzigd 02 augustus 2021

Hoofdlijnen digitale oprichting nieuwe richtlijn

Onder het huidige recht dient een ondernemer voor de oprichting van een BV in persoon te verschijnen bij een notaris. Vanaf 21 augustus 2021 is dat niet langer nodig. De digitale oprichting is het meest in het oog springende element dat de nieuwe richtlijn toevoegt aan de daaraan voorafgegane richtlijn uit 2017. Met de digitalisering wenst de Europese Commissie het oprichtingsproces efficiënter en eenvoudiger in te richten en kosten te reduceren. Bovendien wil de Europese Commissie onder de nieuwe richtlijn zwaarder inzetten op voorkoming van witwassen, terrorismefinanciering, fraude en misbruik.

Voorschriften, waarborgen en modellen

Hoe zal een digitale oprichting in zijn werk gaan? De nieuwe richtlijn verplicht de lidstaten om de voorschriften en waarborgen nader op te stellen. Zo zullen lidstaten moeten vastleggen hoe geverifieerd wordt dat de oprichters handelingsbekwaam en vertegenwoordigingsbevoegd zijn. Daarnaast moeten regels worden opgesteld inzake de verificatie van de identiteit van aanvragers via digitale middelen. Het is aannemelijk dat videoconferentie en digitale ondertekening daarbij worden ingezet. Voor zover het nationale recht verder nog controles kent om de rechtmatigheid van het doel en de naam van de vennootschap te verifiëren, zullen lidstaten ook hiervoor procedures moeten vastleggen. De voorschriften en waarborgen dienen misbruik en fraude tegen te gaan die de digitale oprichting met zich mee kan brengen. Verder zullen transparante regels gaan gelden in alle lidstaten met betrekking tot het opslaan, registreren en beschikbaar stellen van informatie, zodat deze informatie eenvoudiger kan worden uitgewisseld tussen (geïnteresseerden uit) lidstaten. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt van toepassing verklaard op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de richtlijn.

De richtlijn beoogt geen afbreuk te doen aan nationale regels die verplichten dat de oprichting van een vennootschap plaatsvindt bij authentieke (notariële) akte. De Europese Commissie heeft het maatschappelijk belang van de notaris bij de oprichting juist uitdrukkelijk erkend. Ook de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht pleiten voor handhaving van de notariële tussenkomst ten behoeve van de rechtszekerheid en vanwege de poortwachtersrol van de notaris. Daarmee lijkt de digitale notariële akte een steeds reëlere optie, zij het dat de wettelijke mogelijkheid hiervoor eerst nog gecreëerd zou moeten worden.

Lidstaten zullen verder online modellen van oprichtingsdocumenten beschikbaar moeten stellen die de aanvragers kunnen gebruiken in de online oprichtingsprocedure. De lidstaten zijn verplicht dit te doen voor de kapitaalvennootschappen die genoemd worden in de richtlijn. In het algemeen gaat het om limited liability companies – in het geval van Nederland de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Ook voor andere vennootschapsvormen kunnen echter modellen beschikbaar gesteld worden. Als de aanvragers de modellen vervolgens gebruiken op de manier waarop dat in een land is voorgeschreven, worden zij geacht te hebben voldaan aan het vereiste om de oprichtingsakte van de vennootschap bij authentieke akte te verlijden. Hierbij gaat de richtlijn ervan uit dat lidstaten een procedure optuigen die de rechtmatigheid van de oprichtingsakten van vennootschappen zal waarborgen. De modellen moeten verder in ten minste één andere Europese taal beschikbaar worden gesteld. In beginsel is een anderstalig model uitsluitend informatief bedoeld, maar lidstaten kunnen ook besluiten dat het mogelijk zal zijn om een vennootschap op te richten met een model in een andere taal.

Slot

Hoe het proces van de digitale oprichting precies gestalte gaat krijgen is nog niet duidelijk. De kans is echter groot dat de notaris een rol blijft spelen bij de oprichting van de BV.