De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Doorgifte live uitzendingen omroep niet geharmoniseerd in EU

Doorgifte live uitzendingen omroep niet geharmoniseerd in EU

Een Zweed, Linus Sandberg, biedt op zijn website hyperlinks aan waarmee internetters, door op die links te klikken, gratis de live sportwedstrijden van een betaalsite kunnen bekijken. De betaalsite is van de omroeporganisatie C-More Entertainment. De auteursrechten op de TV-opnames van de wedstrijden rusten bij C-More. C-More eist dat de hyperlinks op de site van Sandberg worden verboden, omdat daarmee zonder haar toestemming de TV-opnames aan het publiek worden doorgegeven. de zaak komt uite...
Auteur artikelJaap Kronenberg (uit dienst)
Gepubliceerd01 juni 2015
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
Een Zweed, Linus Sandberg, biedt op zijn website hyperlinks aan waarmee internetters, door op die links te klikken, gratis de live sportwedstrijden van een betaalsite kunnen bekijken. De betaalsite is van de omroeporganisatie C-More Entertainment. De auteursrechten op de TV-opnames van de wedstrijden rusten bij C-More. C-More eist dat de hyperlinks op de site van Sandberg worden verboden, omdat daarmee zonder haar toestemming de TV-opnames aan het publiek worden doorgegeven. de zaak komt uiteindelijk bij het Europese Hof (HvJEU).

In het eerdere Svensson arrest heeft het Europese Hof  uitgemaakt dat het doorlinken naar auteursrechtelijk beschermd materiaal op een openbare website geen inbreuk op het auteursrecht oplevert. De hyperlink is geen nieuwe mededeling aan het publiek, want het auteursrechtelijk materiaal was reeds openbaar toegankelijk voor het internetpubliek.

Zijn daarmee de hyperlinks van Sandberg toegestaan? Dat lijkt niet het geval. Sandberg linkt immers niet naar materiaal dat op een openbare website toegankelijk is maar op een gesloten betaalsite staat (achter een paywall). Zodoende lijkt Sandberg inderdaad inbreuk te maken op de rechten van C-More.

C-More beroept zich ter onderbouwing van haar verbodsvordering op een bepaling in de Zweedse wet die zegt dat elke vorm van beschikbaar stellen voor het publiek van een auteursrechtelijk beschermd werk (in dit geval haar TV-opnames) alleen mag met toestemming van de auteursrechthebbende. Als die toestemming ontbreekt, zoals in dit geval, dan is er een auteursrechtinbreuk.

Volgens Sandberg is die Zweedse wettelijke bepaling echter in strijd met het geharmoniseerde Europese auteursrecht. In de Auteursrechtrichtlijn (richtlijn 2001/29/EG) staat namelijk dat een omroeporganisatie (zoals C-More) slechts mag verbieden het op aanvraag ter beschikking stellen voor het publiek van hun TV-opnames. Oftewel alleen een verbod om de TV-opnames ' aan het publiek te tonen' on demand. En 'on demand' wil zeggen het beschikbaarstellen op een door het publiek zelf gekozen tijd en plaats.

Gelijktijdig via hyperlinks  tonen van live uitzendingen is geen 'on demand', want de plaats is wel zelf gekozen door het publiek maar de tijd niet. Dus, zo stelt Sandberg, doet hij volgens de auteursrechtrichtlijn niets fout.

De Zweedse wet gaat derhalve verder dan de Auteursrechtrichtlijn in de bescherming van de omroeporganisatie. Namelijk ook als alleen de plaats zelf is gekozen door het publiek is de ter beschikking stelling van de TV-opname een inbreuk op de rechten van de omroep. De vraag is of de Zweedse wet daarom niet geldt omdat hij een ruimere bescherming biedt aan de auteursrechthebbende dan op grond van het Europese auteursrecht is toegekend.

Deze vraag is nu voorgelegd aan het Europese Hof. Dat Hof antwoordt als volgt. De Auteursrechtrichtlijn biedt aan omroeporganisaties inderdaad alleen bescherming tegen beschikbaar stelling voor het publiek van het beschermd materiaal (zoals TV-opnames) 'on demand' , dus op een door het publiek zelf gekozen plaats en tijd. Volgens de Auteursrechtrichtlijn is derhalve een gelijktijdige doorgifte van een live uitzending niet verboden. Dat is immers geen  'on demand' omdat de tijd niet zelf is gekozen. Het Europese Hof benadrukt dat nationale wetgevers van EU-lidstaten dergelijke live doorgiften van live uitzendingen wel mogen verbieden en dat dit niet in strijd is met Europees recht.

Sandberg pleegt met zijn hyperlinks op grond van de Zweedse wet dus wel degelijk inbreuk op de auteursrechten van C-More.

Hoe zit het in Nederland? Kent de Nederlandse wet ook een soortgelijke ruime bescherming van de omroeporganisaties? Het antwoord is ja. En dat antwoord is te vinden in artikel 12 lid 6 van de Auteurswet. Op grond van die bepaling is de gelijktijdige doorgifte van een live TV- opname door een andere organisatie dan de omroeporganisatie die de TV-opname heeft gemaakt een nieuwe beschikbaarstelling voor het publiek waarvoor toestemming van de omroeporganisatie is vereist. Ontbreekt die toestemming dan is er sprake van een auteursrechtinbreuk. Dit is in lijn met de uitspraak van het Hof.
Beoordeel dit artikel