De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Doorlinken van domeinnamen, wanneer onrechtmatig?

Doorlinken van domeinnamen, wanneer onrechtmatig?

In de serie 'Doorlinken van domeinnamen, mag dat?' bespreken we de vraag in welke gevallen het doorlinken van een domeinnaam (van een ander) mag en wanneer niet. In deze bijdrage gaan wij in op de vraag of en zo ja wanneer doorlinken een onrechtmatige daad oplevert.
Auteur artikel Joost Becker
Gepubliceerd 10 december 2018
Laatst gewijzigd 10 december 2018
Leestijd 

Levert doorlinken een onrechtmatige daad op?

Indien doorlinken geen inbreuk op merk- of handelsrechten oplevert, biedt de toepassing van de onrechtmatige daadsleer op grond van artikel 6:162 BW soms soelaas om alsnog met succes doorlinken in rechte tegen te gaan.

‘Verwarringwekkend aanhaken’

Hoewel het doorlinken in de thuisbezorgd.nl-zaak geen handelsnaaminbreuk opleverde, was er naar het oordeel van het hof in 2011[1] wel sprake van onrechtmatig handelen, omdat het aannemelijk was dat het publiek in verwarring werd gebracht: “Bij het normaal oplettende publiek kan immers de indruk ontstaan dat het van doen heeft met een onderdeel van (de onderneming van) Thuisbezorgd.nl dat meer specifieke mogelijkheden biedt met betrekking tot de steden en/of menukeuzes waarin zij bemiddelt. Mede gelet op de door Thuisbezorgd.nl aangevoerde en door Just-Eat niet weersproken bekendheid van de handelsnaam Thuisbezorgd.nl zal het publiek doorgaans niet verwachten dat de door Just-Eat gebezigde domeinnamen naar een andere onderneming verwijzen dan naar Thuisbezorgd.nl. Veeleer dringt zich de indruk op dat Just-Eat doelbewust op de domeinnaam/handelsnaam van Thuisbezorgd-n1 gelijkende domeinnamen heeft geregistreerd om op voor het publiek verwarringwekkende wijze te kunnen aanhaken bij het succes en de naamsbekendheid van Thuisbezorgd.nl.”

Het registreren en doorlinken naar de eigen domeinnaam en website van de domeinnaam van de concurrent werd hier dan ook onrechtmatig geacht, omdat dit verwarringwekkend zou zijn en die concurrent aanhaakt bij het succes en de naamsbekendheid. Volgens ons is duidelijk dat de intentie (‘doelbewust’) doorslaggevend is geweest voor dit oordeel, alsook de veelheid van domeinnamen die Just-Eat had doorgelinkt.[2]

In de zaak waarin een concurrent van Taartenwinkel.nl (GefeliciTAART) de domeinnaam taartwinkel.nl had geregistreerd en doorgelinkt naar de eigen domeinnaam en website, is ook geoordeeld over doorlinken. Het Hof Den Haag [3] oordeelde dat een dergelijke handelwijze de grenzen van eerlijke mededinging te buiten gaat en dus onrechtmatig is. Daarbij had GefeliciTAART erkend dat haar streven mede was gericht op het genereren van zoveel mogelijk internetverkeer naar haar eigen website, door gebruik te maken van bekendheid en reputatie van Taartenwinkel.nl en de mogelijkheid van vergissingen door internetgebruikers. Dit arrest is onder meer gevolgd in de zaak over het doorlinken van de domeinnaam technischpersoneeloost.nl.[4]

Het Hof Amsterdam maakt in haar Integrated Orthodontics-arrest van 2014[5] ten slotte nog een interessant onderscheid tussen het registreren en (direct) gebruiken van een domeinnaam en het doorlinken daarvan door de concurrent van Integrated Orthodontics. Het gebruik van de domeinnaam integratedorthodontics.nl als doorlink is naar het oordeel van het hof een onrechtmatige daad: “Voor zover geoordeeld moet worden dat zij de domeinnaam niet als handelsnaam gebruikt maar enkel als een “doorway” (een doorlink naar een andere domeinnaam) acht het hof dat gebruik onrechtmatig jegens Integrated Dentistry.”

Overigens oordeelde de rechtbank Den Haag in 2009 al dat doorlinken van de domeinnamen baks-shop.nl en baksshop.nl naar een concurrerende website verwarringwekkend geacht en een vorm van ongerechtvaardigd voordeel trekken uit de domeinnaam en onderneming van Bax.[6]

In de literatuur worden over dit leerstuk echter nog steeds uiteenlopende standpunten ingenomen.[7]

Het hof Den Haag[8] oordeelt een jaar later dat het doorlinken van de domeinnaam bereikarchitecten.nl niet onrechtmatig was jegens Architectenweb, die zelf gebruik maakt van bereikdearchitect.nl. Het gebruik van een domeinnaam kan volgens het hof inderdaad onrechtmatig zijn, als het publiek op onrechtmatige mate in verwarring wordt gebracht over de identiteit van marktpartijen. Deze verwarring is echter in dit geval door Architectenweb onvoldoende onderbouwd. Daarbij neemt het hof ook in aanmerking dat de domeinnaam slechts beschrijvend is en niet onderscheidend, hetgeen naar haar oordeel in beginsel nodig is om (de kans op) verwarring aan te nemen.

Ook het hof in Arnhem[9] heeft inzake lieren-shop.nl geoordeeld dat het doorlinken hiervan naar de eigen domeinnaam en website onrechtmatig was jegens Lierenshop.nl. De domeinnaam lieren-shop.nl vertoont zoveel gelijkenis met de handelsnaam en domeinnaam lierenshop.nl dat voldoende aannemelijk werd geacht dat consumenten die op zoek zijn naar de website van lierenshop, al dan niet bij vergissing lieren-shop zullen typen en bij doorlinken naar de website van concurrent worden geleid, waarop eveneens lieren worden aangeboden. Daarbij is voorts aannemelijk dat bij deze consumenten verwarring zal kunnen ontstaan of zij al dan niet bij de webshop van Lierenshop.nl terecht zijn gekomen.

Bij de rechtbanken vindt men een wisselend beeld terug.[10],[11] 

In een volgende kwestie oordeelde de Rechtbank Arnhem[12] zelfs dat er sprake was van ‘pesterij’ door het registreren en doorlinken van een domeinnaam. Fietsplaza en Tweewielers zijn concurrenten op het gebied van fietsenhandel, fietsverhuur en fietsenreparatie. Tweewielers registreert de domeinnaam www.[naam eiser]fietsplaza.nl en linkt deze door naar een harde pornosite. De (lokale) media gaan er vanuit dat Tweewielers zo haar concurrent wil dwarszitten. De rechter lijkt tot diezelfde conclusie te komen: “Nu [Gedaagde] zich niet uitlaat over een valide reden voor deze registratie van de naam die evident gekoppeld is aan haar concurrent [Eiser], is de rechtbank van oordeel dat er geen andere reden geweest kan zijn dan het dwarszitten van haar concurrent. Dit dwarszitten kan gelet op de concurrentie-strijd tussen partijen gericht zijn geweest op misleiding van klanten en potentiële klanten van [Eiser].” Het voorgaande betekent naar het oordeel van de rechtbank dat vaststaat dat er sprake is van pesterij van haar concurrent door de gedaagde partij. Zulke pesterij, uitgevoerd in het kader van een concurrentiestrijd, kan de goede naam van eiser schaden. Daarom acht de rechtbank deze pesterij waaronder ook de doorlink onrechtmatig.

Wij troffen echter ook één uitspraak van de Rechtbank Arnhem[13] aan waarin zij niet zodanige omstandigheden kon aantreffen dat de doorgelinkte domeinnaam onrechtmatig moest worden geacht. Daarbij werd nog overwogen dat niet was gebleken dat eiseres een zwaarder wegend belang bij de registratie van de domeinnaam zou hebben dan gedaagden, zodat ook niet kon worden geoordeeld dat gedaagden misbruik maken van hun recht door de domeinnaam op hun naam geregistreerd te houden.

De Rechtbank Noord-Nederland[14] wees vonnis in een zaak waarin beide partijen professioneel verbonden waren voordat het geschil ontstond. ‘B’ heeft als bestuurslid van Stichting Hondensport meegewerkt aan het verbeteren van de website. Hij heeft daarbij de domeinnaam hondensportfriesland.nl geregistreerd onder zijn eigen V.O.F. Vervolgens verlaat B verlaat de stichting en verbindt de domeinnaam aan zijn eigen website. Uit de feiten volgt naar oordeel van de rechtbank dat B de handelsnaam van de stichting als domeinnaam op eigen naam en voor eigen gebruik heeft laten registreren en dat hij zich daarvan bewust moet zijn geweest. Na zijn vertrek bij de Stichting heeft B de domeinnaam hondensportfriesland.nl verbonden met zijn eigen website Only4Dogs, die als webshop een bedrijfsmatig karakter heeft. B heeft daarmee naar het oordeel van de rechtbank jegens de stichting onrechtmatig gehandeld. Opvallend is daarbij de volgende overweging: “De onrechtmatige daad bestaat niet alleen uit het onrechtmatig voeren van de handelsnaam van de stichting, maar ook uit het, in ieder geval tijdelijk, onbereikbaar maken van de website van de stichting.”

De Rechtbank Amsterdam heeft in bepaalde gepubliceerde zaken het beroep op onrechtmatig handelen afgewezen.[15] Wij troffen echter één (vrij oude) uitspraak aan, van de president van de rechtbank[16], waarin wel werd geoordeeld dat de omstandigheden moesten leiden tot het oordeel dat een doorlink onrechtmatig was. Er was sprake van merkinbreuk én: “Het gewraakte gebruik van de voornoemde domeinnamen is ook onrechtmatig jegens eiseressen. In de eerste plaats is er sprake van misleiding, doordat ten onrechte de suggestie wordt gewekt dat de domeinnamen betrekking hebben op websites die afkomstig zijn van eiseressen..” Daarnaast wordt in deze uitspraak geoordeeld dat het onthouden van de toegang tot domeinnamen voor eiseressen zelf, eveneens onrechtmatig is. Dat het slechts om een domeinnaam met extensie ‘.com’ ging en de ‘.nl’-versie nog beschikbaar was, deed daar naar het oordeel van de president niets aan af. Eenzelfde oordeel is terug te vinden in een latere uitspraak van de president van de Rechtbank Alkmaar uit 2000.[17]

De Rechtbank Breda deed . In de eerste wordt het niet bestaan van een onrechtmatige daad in één adem door afgedaan met het niet bestaan van een inbreuk op de handelsnaamrechten.[18] Ook inzake groen direct[19] werd weinig noemenswaardige criteria aangewend om tot afwijzing van onrechtmatige daad te komen, nu de stellingen van eiseres onvoldoende waren onderbouwd: “Dat gedaagde onrechtmatig jegens eiseres handelt door aan te haken bij de bekendheid van eiseres en daarbij de formule van het bedrijf van eiseres te kopiëren is niet nader onderbouwd en daarom niet aannemelijk. Voor wat het aanhaken betreft heeft te gelden dat, zoals hiervoor is overwogen, het een ieder vrij staat de woorden groen en direkt te gebruiken. Hetzelfde geldt voor het via internet te koop aanbieden van boomkwekerijproducten. Nu geen (bijkomende) omstandigheden zijn gesteld die het gedrag van gedaagde onrechtmatig zouden maken, zijn de vorderingen op die grondslag evenmin toewijsbaar.”

Ook om voornamelijk proces technische redenen oordeel de Rechtbank Zwolle[20] dat er geen sprake was van onrechtmatig handelen inzake de domeinnaam kachelplaat.nl, die doorlinkte naar antiekeschouwen.nl en daaronder de eigen website van gedaagde. Dit gebruik van de domeinnaam wordt als typosquatting aangemerkt. De rechtbank is van oordeel: “[eiser] heeft aan zijn stelling dat [gedaagde] zich schuldig maakt aan typosquatting ten grondslag gelegd dat [gedaagde] geen kachelplaten verkoopt. [gedaagde] heeft deze stelling gemotiveerd en met foto’s onderbouwd betwist. Ter zitting heeft [eiser] weersproken dat op de foto’s kachelplaten zijn afgebeeld, maar heeft tevens aangegeven dat indien toch sprake zou zijn van de verkoop van kachelplaten, het verwijt van typosquatting niet opgaat. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat, mede bezien in het licht van hetgeen [gedaagde] ten verwere heeft aangevoerd, [eiser] onvoldoende feiten en omstandigheden naar voren heeft gebracht om aannemelijk te achten dat [gedaagde] geen kachelplaten verkoopt waardoor de registratie en het gebruik van de domeinnaam Kachelplaat.nl als typosquatting dient te worden aangemerkt.”

Belangenafweging

 Het Hof Amsterdam kwam in een andere kwestie op grond van een belangenafweging tot de conclusie dat het doorlinken naar een pornografische website met, althans het niet meewerken aan de overdracht van, de domeinnaam 112.nl aan de Staat onrechtmatig was (en/of misbruik van bevoegdheid opleverde). Het belang bij het te gelde kunnen maken van de domeinnaam moest hier wijken bij het algemene belang bij overheidsinformatie.[21] Een soortgelijke afweging wordt ook gemaakt in de zaak van de doorlink van ministerpresidentrutte.nl.[22]

Wij wijzen erop dat in de zaken over passies.com[23] en previtas.nl[24] er naar het oordeel van de hoven Amsterdam resp. Leeuwarden de loutere een afweging van de belangen van partijen geen grondslag kan bieden voor toewijzing van een vordering tot overdracht van een domeinnaam, zonder dat daarbij een (concrete) normschending kan worden aangewezen.

Dat wijst erop dat onder omstandigheden het enkele zwaarder wegende belang van een opeisende partij, mogelijk onvoldoende is om de overdracht van doorlinkende domeinnaam, op grond van onrechtmatige daadsleer of misbruik van recht, te bewerkstelligen. De belangenafweging is overigens, niet op zichzelf staand maar wel als zodanig benoemd, ook terug te vinden in de zaak speciaalzaak.nl.[25]

Kanttekening

Er past een kanttekening bij het opkomen tegen doorlinks middels domeinnamen die louter beschrijvend zijn op grond van de onrechtmatige daadsleer. Na het Artiestenverloningen-arrest is er mogelijk alleen sprake van een dergelijke onrechtmatige daad als bijkomende omstandigheden dat meebrengen.[27] Echter, dat is geen uitgemaakte zaak. Het zou met name interessant zijn wanneer de Hoge Raad zich specifiek over dit leerstuk zou uitspreken.

Conclusie

Onder omstandigheden wordt het doorlinken van een domeinnaam naar de eigen site of een site met andere informatie onrechtmatig geacht. Om uit te maken of dat zo is, moet gekeken worden naar alle omstandigheden van het geval.

Met name wanneer de eisende partij (ook) houder is van (oudere) merk- of handelsnaamrechten, kan het leerstuk van de onrechtmatige daad mede worden ingeroepen om doorlinken tegen te gaan (althans past het om dit onder 'alle omstandigheden van het geval' mee te laten wegen). Er kan tevens sprake zijn van onrechtmatig handelen in de vorm van oneerlijke mededinging of misbruik van recht (of bevoegdheid).

Joost Becker, advocaat internetrecht

 

Lees meer over doorlinken van domeinnamen en het handelsnaamrecht & de mogelijkheden om het merkenrecht in te roepen tegen doorlinken.

 

-------------------

[1] Hof Amsterdam, 4 januari 2011, ECLI:NL:GHAMS:2011:BP1963. Zie ook het oordeel van de rechtbank in dezelfde zaak, 16 juli 2009, zaaknr. KG ZA 09-1269 WT/MV, die aannemelijk acht dat het publiek in verwarring werd gebracht omtrent de identiteit van de aanbieder door het doorlinken van thuisbezorgd.nl, wat onrechtmatige werd bevonden.

[2] Een vorm van profiteren van het bedrijfsdebiet vgl. Hoge Raad, 27 juni 1986, NJ 1987/191, IER 1986/29

[3] Hof Den Haag, 9 maart 2010, ECLI:NL:GHSGR:2010:BL7683. ‘In het kader van een beoordeling op grond van artikel 6:162 BW is uiteindelijk doorslaggevend of het publiek door het gebruik van de betreffende aanduiding op onrechtmatige wijze in verwarring wordt gebracht (…)De omstandigheid dat de aanduidingen taartwinkel en taartenwinkel van huis uit een beschrijvend karakter hebben doet daaraan, gelet op de verwarring die (in verband met de bekendheid en reputatie van Taartenwinkel.nl bij het relevante publiek) door het gebruik van de domeinnaam taartwinkel.nl wordt gewekt, niet af. (…) Het hof is voorts, anders dan de voorzieningenrechter, voorshands van oordeel dat de omstandigheid dat de consument direct wordt doorgelinkt naar de website van GefeliciTAART niet afdoet aan de verwarring. Immers, hoewel de consument zich waarschijnlijk zal realiseren dat hij zich niet op de site van Taartenwinkel.nl bevindt, is bepaald niet ondenkbaar dat hij meent dat de beide ondernemingen aan elkaar gelieerd zijn. Dit gevaar voor verwarring wordt nog vergroot doordat beide ondernemingen dezelfde (soort) producten verkopen en diensten verlenen en beide hun statutaire vestigingsplaats in Haarlem hebben.’

[4] Rechtbank Almelo, 2 maart 2011, ECLI:NL:RBALM:2011:BP9493: ‘In navolging van eerdere jurisprudentie (Gerechtshof Den Haag, 9 maart 2010; LJN: BL683) is de rechtbank van oordeel dat het gebruik van een domeinnaam, die gelijk of nagenoeg gelijk is aan de handelsnaam van een derde, die met die handelsnaam een zekere bekendheid heeft verworven, teneinde daardoor bezoekers door te linken naar de eigen website, jegens die derde onrechtmatig is.’

[5] Hof Amsterdam , 15 april 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:1331: overwogen wordt dat het belang van ‘Speciaalzaak’ tegenover het belang van de domeinnaamhouder niet op voorhand als zo onevenredig veel zwaarder kan worden beschouwd, dat er misbruik wordt gemaakt van diens bevoegdheid de geregistreerde domeinnaam te gebruiken voor een (nog te ontwikkelen) website. Daarbij werd ook de beschermingsomvang van de handelsnaam ‘Speciaalzaak’ , het verwarringsgevaar en het (wel of niet bestaan van het) doel om  Speciaalzaak te schaden meegewogen.

[6] Rechtbank Den Haag, 9 april 2009, zaaknr. KG ZA 09-200, r.o. 4.5:Anders gezegd betekent dit dat X de domeinnamen gebruikte voor het trekken van bezoekers naar zijn eigen, met die van Bax concurrerende website. Zulks wordt […] onrechtmatig geoordeeld, omdat aldus een gevaar voor verwarring is te duchten, althans door X ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de domeinnaam en onderneming van Bax’

[7] Voor een overzicht, zie: Groene Serie Van Nispen, Onrechtmatige daad, IV.6.1.2 ‘Profiteren van andermans bedrijfsdebiet’.

[8] Hof Den Haag, 17 mei 2011, ECLI:NL:GHSGR:2011:BQ4878.

[9] Hof Arnhem, 27 december 2011, zaaknr. 200.092.092.

[10] Vzr. Rechtbank Overijssel, 31 mei 2013, ECLI:NL:RBOVE:2013:CA2274: “Als uitgangspunt heeft te gelden dat het profiteren van andermans product, inspanning, kennis of inzicht op zichzelf niet onrechtmatig is, ook niet indien dit nadeel toebrengt aan de ander. Waar het gaat om het profiteren van het onderscheidingsmiddel van een ander mag dit er echter niet toe leiden dat het publiek op onrechtmatige wijze in verwarring wordt gebracht. Dat laatste is hier echter kennelijk niet het geval. Tussen partijen staat weliswaar vast dat de domeinnamen besteautobod.nl en beste-autobod.nl slechts in geringe mate afwijken, nu een koppelteken het enige onderscheid is, maar ook dat beste-autobod.nl slechts gebruikt wordt om door te linken naar de website van Dealerdirect, meer specifiek ikwilvanmijnautoaf.nl.” Daarbij speelt ook de inrichting van de website onder de domeinnaam een rol. De voorzieningenrechter oordeelt dat op de website ikwilvanmijnautoaf.nl geen enkele verwijzing naar dan wel vermelding van beste-autobod.nl dan wel besteautobod.nl wordt gemaakt. De voorzieningenrechter is met Dealerdirect eens dat het relevante publiek bij kennisneming van de inhoud van de website ikwilvanmijnautoaf.nl wel begrijpt dat zij niet op de website besteautobod.nl is beland dan wel dat de website daaraan niet gelieerd is.

[11] Rechtbank Arnhem, 11 februari 2010, ECLI:NL:RBARN:2010:BL4891 r.o. 4.5. De Rechtbank Arnhem oordeelde dat het opnemen door een concurrent van Educatiepartner Doetinchem (ED) van die naam (van ED) in haar eigen domeinnamen onrechtmatig was. De naam van ED werd door gedaagden steeds gebruikt met daarbij nog een toevoeging als ‘interieur’, ‘acadamy’, ‘Nederland’ of ‘styling’. De rechtbank is van oordeel dat de geregistreerde domeinnamen en de domeinnaam / handelsnaam van ED, in (zeer) geringe mate van elkaar afwijken. Opvallend is hierbij dat dus niet alleen de gelijkenis met de handelsnaam van ED, maar ook die met de domeinnaam van ED wordt meegewogen. De verwarring bestaat hierin dat iemand die geïnteresseerd is in een opleiding van ED op het gebied van design en styling via een van de domeinnamen van gedaagden kan belanden op de website van gedaagden. “Deze verwarring is nodeloos omdat gedaagden geen geldige reden hebben om de gehele domeinnaam van een concurrent in haar eigen domeinnamen op te nemen. Zij doet dit, zoals hiervoor reeds is overwogen, enkel met het doel om ‘traffic’ te generen naar haar eigen website. Bovendien is er geen noodzaak voor [gedaagden] om het bestanddeel ‘[naam site]’ in haar domeinnamen op te nemen, nu niet is gebleken dat [gedaagden] op geen enkele andere wijze de door haar georganiseerde cursussen/opleidingen onder de aandacht van het publiek kan brengen.”

[12] Rechtbank Arnhem, 18 juli 2012, ECLI:NL:RBARN:2012:BX3401. ‘De voorzieningenrechter is van oordeel dat het publiek in verwarring wordt gebracht omtrent de identiteit van de aanbieder van de online dienst (het aanbieden van cursussen en opleidingen). De geregistreerde domeinnamen van gedaagden en de domeinnaam/ handelsnaam van Educatiepartner Doetinchem, wijken namelijk in (zeer) geringe mate van elkaar af. De verwarring bestaat hierin dat iemand die geïnteresseerd is in een opleiding van Educatiepartner Doetinchem op het gebied van design en styling via een van de domeinnamen van gedaagden kan belanden op de website van [gedaagden]. Deze verwarring is nodeloos omdat gedaagden geen geldige reden hebben om de gehele domeinnaam van een concurrent in haar eigen domeinnamen op te nemen.’

[13] Rechtbank Arnhem, 21 juli 2005, ECLI:NL:RBARN:2005:AU2345.

[14] Rechtbank Noord-Nederland, 23 oktober 2013, ECLI:NL:RBNNE:2013:6503.

[15] Vzr. Rechtbank Amsterdam, 15 oktober 2013, zaaknr. KG ZA 13-1130 SP/TF: Snobber had geen kwade bedoelingen met het gedurende korte tijd doorlinken; Rechtbank Amsterdam, 1 juli 2009,  zaaknr. HA ZA 08-2394: Geen beroep op merkrecht of handelsnaamrecht mogelijk. Volgens vaste rechtspraak staat het Kamgar in dat geval in beginsel vrij om aan te haken bij (de positie van) zijn concurrent, ook indien hij daarmee profiteert van het bedrijfsdebiet van MR&P of nadeel toebrengt aan MR&P; Rechtbank Amsterdam, 15 juni 2011 zaaknr. KG ZA 11-632 MW/MV: Gedaagde maakte al gebruik van de domeinnaam mediavacatures.nl om door te linken naar haar eigen website, voordat eiser het domein mediavacature.nl registreerde. Eiser heeft er desalniettemin voor gekozen om zijn domeinnaam te registreren en actief te gaan gebruiken. Eventuele verwarring kan dus niet aan gedaagde worden verweten; Vzr. Rechtbank Amsterdam, 14 april 2011, zaaknr. KG ZA 11-314 P/PV: Het staat niet vast dat eiser ten tijde van de registratie van de domeinnamen traderonly.nl en traderonly.be reeds met de handelsnaam Tradersonly naar buiten was getreden.

[16] President Rechtbank Amsterdam, 15 mei 1997, ECLI:NL:RBAMS:1997:AA6390

[17] President Rechtbank Alkmaar, 13 oktober 2000, zaaknr. KG 309/2000.

[18] Rechtbank Breda, 4 januari 2012, zaaknr. KG ZA 11-649.

[19] Rechtbank Breda, 10 april 2008,  zaaknr. KG ZA 08-141.

[20] Rechtbank Zwolle, 30 oktober 2008, ECLI:NL:RBZLY:2008:BH3756.

[21] Hof Amsterdam, 31 juli 2008, Computerrecht 2008, 173, m.nt A.P. Meijboom (112.nl): “[Appellant] heeft noch in eerste aanleg noch in hoger beroep opgegeven welk (specifiek) belang voor hem is verbonden aan de registratie van de domeinnaam .112.nl. Het gebruik door [appellant] van de website met deze naam is beperkt gebleven tot het doorlinken naar andere websites, in 2006/2007 gedurende enige tijd naar een pornografische website — naar [appellant] stelt door een foutieve technische koppeling — en vervolgens, na sommatie namens de Staat, naar de website www.startkabel.nl, een tegen het nummer 112 aanleunende commerciële site. [Appellant] heeft in 2003, nadat hij door de Staat hierover was benaderd, aan overdracht van de domeinnaam een koopsom verbonden die voor de Staat niet aanvaardbaar was. Onder deze omstandigheden is het naar het voorlopig oordeel van het hof aannemelijk dat het belang van [appellant] bij registratie van de onderhavige domeinnaam uitsluitend erin is gelegen, deze naam te gelde te kunnen maken. Hier tegenover staat het evident zwaarwegende belang van de Staat bij adequate informatie van de burgers met betrekking tot hulpdiensten van de overheid onder het Europees voorgeschreven nummer 112. Al deze omstandigheden en de daarmee verweven onevenredigheid van de hier tegenover elkaar staande belangen in aanmerking nemende, is het hof voorshands van oordeel dat [appellant] in redelijkheid niet tot de uitoefening van zijn bevoegdheid tot registratie van de persoonsdomeinnaam .112.nl, althans tot weigering van de overdracht tegen vergoeding van zijn kosten, had kunnen komen en dat hij daarom die bevoegdheid heeft misbruikt. Dat betekent dat [appellant], die zich ervan bewust was of behoorde te zijn dat hij in strijd handelde met het evidente en zwaarwegende belang van de Staat waartegen het zijne niet opwoog, onrechtmatig handelt jegens de Staat door zijn weigering om, anders dan tegen een door hem verlangde maar voor de Staat onaanvaardbare en ook in redelijkheid niet te verlangen financiële vergoeding, mee te werken aan de overdracht van de bovengenoemde domeinnaam zoals gevorderd.”

[22] Zie Vzr. Haarlem 1 september 2011, LJN BR6505 (minsterpresidentrutte.nl): ‘[A] heeft bewerkstelligd dat degene die ministerpresidentrutte.nl intikt wordt doorgelinkt naar een andere website. Thans is dat de website www.klokkenluideronline.nl.’.

[23] Hof Amsterdam 7 december 2000, LJN 8973 (Gaos/Passies).

[24] Hof Leeuwarden, 5 juli 2011, ECLI:NL:GHLEE:2011:BR0392.

[25] Hof Amsterdam, 26 april 2001, zaaknr. 829/00 KG: overwogen wordt dat het belang van ‘Speciaalzaak’ tegenover het belang van de domeinnaamhouder niet op voorhand als zo onevenredig veel zwaarder kan worden beschouwd, dat er misbruik wordt gemaakt van diens bevoegdheid de geregistreerde domeinnaam te gebruiken voor een (nog te ontwikkelen) website. Daarbij werd ook de beschermingsomvang van de handelsnaam ‘Speciaalzaak’ , het verwarringsgevaar en het (wel of niet bestaan van het) doel om  Speciaalzaak te schaden meegewogen.

[26] Vzr. Rechtbank Haarlem, 1 september 2011, ECLI:NL:RBHAA:2011:BR6505.

[27]Zie de Hoge Raad in zijn Artiestenverleningen-arrest, ECLI:NL:HR:2015:3554, in r.o. 3.4.2. het volgende heeft geoordeeld over domeinnamen: ‘Het recht op een domeinnaam is niet wettelijk geregeld. De rechthebbende wordt tegen later gebruik door een ander van dezelfde of een overeenstemmende domeinnaam beschermd als dat gebruik jegens hem onrechtmatig is of als voor die bescherming een contractuele grond bestaat. Ook ten aanzien van het gebruik van een naam die overeenstemt met een domeinnaam kan van onrechtmatigheid sprake zijn als dat gebruik verwarring wekt Artiesenverlening en Parfumswinkel hier noemen