1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Earn out regeling

Earn out regeling

Afgelopen 13 juli 2016 heeft de rechtbank Noord-Nederland zich uitgesproken over een earn out regeling en de uitleg daarvan. Een earn out regeling is een bepaling in een overnamecontract waarbij een deel van de koopprijs op een later moment wordt betaald en waarvan de hoogte afhankelijk is van bepaalde al dan niet gerealiseerde targets (bijvoorbeeld: winst). Een earn out regeling leent zich bij uitstek voor situaties waarin de verkopende aandeelhouder tevens manager is en de koper graag ziet...
Leestijd 
Auteur artikel Claudia van der Most
Gepubliceerd 20 juli 2016
Laatst gewijzigd 16 april 2018
Afgelopen 13 juli 2016 heeft de rechtbank Noord-Nederland zich uitgesproken over een earn out regeling en de uitleg daarvan. Een earn out regeling is een bepaling in een overnamecontract waarbij een deel van de koopprijs op een later moment wordt betaald en waarvan de hoogte afhankelijk is van bepaalde al dan niet gerealiseerde targets (bijvoorbeeld: winst). Een earn out regeling leent zich bij uitstek voor situaties waarin de verkopende aandeelhouder tevens manager is en de koper graag ziet dat de manager nog gedurende een bepaalde periode aanblijft. Hoe beter de resultaten zijn die de manager realiseert, hoe hoger de earn out betaling. Dit zal de manager hopelijk extra ‘drive’ geven om goed te presteren. Het komt echter ook voor dat een earn out regeling wordt overeengekomen zonder dat de verkopende aandeelhouder nog op enigerlei wijze verbonden is met de verkochte onderneming. De earn out regeling moet –vooral maar in deze situatie- goed uitgewerkt worden.

In het geval dat geleid heeft tot de hierboven genoemde uitspraak, was de earn out regeling mogelijk niet voldoende uitgewerkt. Het ging hier om een earn out regeling waarbij de koper recht zou hebben op een earn out betaling, te weten een bedrag van EUR 150.500, indien in het boekjaar een bruto resultaat zou worden gerealiseerd van minimaal EUR 160.000. Achteraf moest wordt vastgesteld dat in het betreffende boekjaar het beoogde bruto resultaat bij lange na niet werd gehaald, sterker nog: de onderneming leed verlies. De koper stelde zich op het standpunt dat de verkoper geen aanspraak kon maken op enige earn out betaling. De verkoper dacht daar anders over. De van toepassing zijnde tekst uit de koopovereenkomst luidde nagenoeg als volgt: Indien over het boekjaar 2012 een bruto resultaat wordt behaald dat lager ligt dan EUR 160.000, dan zou verkoper aan koper een gedeelte van het resterende gedeelte van de koopprijs voldoen na rato van de afwijking van het behaalde resultaat ten opzichte van het bedrag van EUR 160.000, doch minimaal een bedrag van EUR 50.000. De verkoper bracht als onderbouwing van haar standpunt naar voren dat partijen er nooit rekening mee hadden gehouden dat er mogelijkerwijs verlies zou worden geleden. De bedoeling van partijen was altijd, aldus koper, dat alleen aanspraak kon worden gemaakt op een earn out betaling indien een positief bruto resultaat zou worden gerealiseerd. De koper verwees naar de letterlijke tekst van de koopovereenkomst. De rechtbank gaf de koper gelijk door te oordelen dat het bij de uitleg van de inhoud van een schriftelijke overeenkomst niet alleen aan komt op een zuiver taalkundige uitleg van de daarin opgenomen bepalingen maar ook op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen. Dit is een verwijzing naar het onder alle juristen bekende Haviltex-arrest. De rechtbank geeft vervolgens de tekstuele uitleg toch de doorslag omdat de door de koper genoemde voorwaarde van het behalen van een positief resultaat niet blijkt uit de tekst van de koopovereenkomst en overigens ook niet uit de intentieverklaring die daaraan voorafging. De verkoper heeft dan ook aanspraak op een earn out bedrag ter hoogte van EUR 50.000.