1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Merkenrecht in de foodsector: IMPOSSIBLE vs INCREDIBLE BURGER

Merkenrecht in de foodsector: IMPOSSIBLE vs INCREDIBLE BURGER

Minder vlees eten is hip. Fabrikanten van levensmiddelen doen er alles aan om een plek op de steeds grotere markt voor vleesvervangers te veroveren. Dat leidt ook tot merkrechtelijke conflicten. Ging Nestlé een stap te ver door het aanbieden van haar "ongelooflijke hamburger" op de Europese markt?
Leestijd 
Auteur artikel Joost Becker
Gepubliceerd 11 juni 2020
Laatst gewijzigd 09 mei 2022

Wat is er aan de hand?

Recent heeft de Rechtbank Den Haag uitspraak gedaan in een zaak tussen het Impossible Foods en Nestlé. Impossible Foods is een bedrijf uit Amerika dat plantaardige vleesvervangers maakt. In 2016 heeft zij de Impossible Burger in Amerika geïntroduceerd die daar inmiddels grote bekendheid heeft. Nu is Impossible Foods de introductie van haar burger in Europa aan het voorbereiden, maar vanwege Europese regels over genetisch gemanipuleerde ingrediënten duurt dat nog even. Impossible Foods heeft al wel een Europees merk: IMPOSSIBLE BURGER. Inmiddels heeft Nestlé een vleesvervanger op de markt gebracht onder de naam Incredible Burger. Volgens Impossible Foods lijken de namen te veel op elkaar en zij vordert dan ook dat het Nestlé wordt verboden om de Incredible Burger op de Europese markt aan te bieden.

Is IMPOSSIBLE BURGER een geldig merk?

In deze zaak komen diverse procesrechtelijke aspecten aan de orde die ik hier buiten beschouwing laat. De rechtbank acht zich bevoegd om in het kader van een voorlopige voorziening te oordelen over de geldigheid van het merk.

Volgens Nestlé is het merk IMPOSSIBLE BURGER puur beschrijvend omdat het een plantaardige burger is die ‘onmogelijk’ veel op vlees lijkt. De rechtbank oordeelt anders:

“In het spraakgebruik betekent “impossible burger” een onmogelijke burger, oftewel een burger die niet kan bestaan. Daarmee wordt geen generiek productkenmerk van de burger beschreven. Integendeel zelfs, zoals Impossible Foods terecht opmerkt. Het bijvoeglijk naamwoord “impossible” is anti-beschrijvend ten opzichte van een burger die wel degelijk fysiek aanwezig is. Het zegt niets over bijvoorbeeld de soort, kwaliteit of samenstelling van de burger in kwestie. Dat het publiek uit de enkele term “impossible burger” zou opmaken dat het hier gaat om een vegetarische burger waarbij het de bedoeling is die zoveel mogelijk op vlees te laten lijken, kan de rechtbank niet volgen.”

 

Maakt Incredible inbreuk op Impossible?

Nu er naar voorlopig oordeel van de rechter sprake is van een geldig merk, oordeelt de rechter over de inbreuk:

Visueel is er een behoorlijke mate van overeenstemming. De twee woorden van het merk en teken hebben beide exact dezelfde lengte (hetzelfde aantal letters). (…) Nestlé c.s. merkt op zich terecht op dat in zijn algemeenheid merken / tekens die even lang zijn niet alleen om die (enkele) reden visueel gelijk zijn, omdat het publiek over het algemeen niet bekend is met het aantal letters in een teken. Maar ze vergeet te melden dat wanneer het gaat om de beoordeling van visuele overeenstemming van een woordmerk met een teken bestaande uit (een) woord(en), wel degelijk van belang is wat de lengte (het aantal letters) van het merk dan wel het teken is, wanneer letters in dezelfde volgorde voorkomen. Dat is hier het geval, nu het merendeel van de letters van merk en teken gelijk is geplaatst. (…) Het onderhavige merk en teken stemmen fonetisch ook in zekere mate overeen. Bij de uitspraak verschilt enkel de tweede lettergreep van het eerste woord van het merk en het teken hoorbaar, te weten im-po-sa-ble versus in-cre-da-ble. Dit is de lettergreep waarop de klemtoon valt, zodat fonetisch enig verschil hoorbaar is. (…) Begripsmatig is er slechts sprake van een geringe mate van overeenstemming tussen het Uniemerk en het teken.(…)”

 

Omdat er een behoorlijke mate van overeenstemming is en het aandachtsniveau van het relevante publiek relatief laag zal zijn, neemt de rechtbank verwarringsgevaar aan.

Slechtere smaak?

De rechtbank besteedt ook nog kort aandacht aan de slechtere smaak van Incredible Burger in het kader van daadwerkelijke verwarring:

“In de eerste plaats zijn dat de voorbeelden van daadwerkelijke verwarring die al heeft plaatsgevonden op de Europese markt, zelfs zonder dat de IMPOSSIBLE BURGER nog op deze markt is geïntroduceerd. In die voorbeelden wordt de smaak en kwaliteit van de INCREDIBLE BURGER als minder beschouwd, hetgeen ten gevolge van de verwarring aan Impossible Foods zal blijven kleven. Nestlé c.s. merkt op zich terecht op dat terughoudendheid is geboden bij het toekennen van gewicht aan bewijs van gevallen van daadwerkelijke verwarring. Dat laat echter onverlet dat in het onderhavige geval de voorbeelden van Impossible Foods bevestigen dat de door Nestlé c.s. gekozen naam voor haar teken zo dicht tegen het Uniemerk aan ligt dat verwarringsgevaar bepaald niet denkbeeldig is.”

 

Ten slotte speelt nog mee dat Impossible Foods en Nestlé eerder hebben onderhandelt over een samenwerking of licentieovereenkomst. Terwijl daar nog over onderhandeld werd, lanceerde Nestlé ineens haar eigen burger.

De rechtbank tilt er zwaar aan dat 'Nestlé c.s. ruimschoots bekend was met het merk van Impossible Foods (en zelfs heeft onderhandeld over samenwerking dan wel een licentie) en voor de Europese naamgeving van haar plantaardige burger gekozen heeft voor een teken dat in het directe verlengde ligt van het Uniemerk.'

Oftewel, volgens het oordeel van de rechtbank heeft Nestle vanaf 2019 het risico genomen dat zij inbreuk zou maken en heeft over zichzelf afgeroepen dat zij geconfronteerd zou worden met hoge kosten.

Conclusie

Het kiezen van een juiste naam is dus geen sinecure. Voor meer advies over het kiezen van een (product)naam kunt u contact opnemen met een van onze specialisten.

Joost Becker, advocaat merkenrecht