De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

 1. Home
 2. Kennis
 3. Artikelen
 4. Nieuwe ondernemingsvorm: de maatschappelijke BV

Nieuwe ondernemingsvorm: de maatschappelijke BV

Het kabinet heeft aangekondigd dat er een wetsvoorstel wordt voorbereid voor de grondslag van de “maatschappelijke BV”, oftewel de “BVm”. Deze nieuwe juridische rechtsvorm is relevant voor alle ondernemers die zich inzetten voor maatschappelijke en sociale doelen, zoals energie en klimaat, arbeidsparticipatie, zorg, onderwijs en veiligheid. Doel is om sociale ondernemingen beter te faciliteren en op de kaart te krijgen. Het kabinet wil dit doel bereiken door (h)erkenning en actieve begeleiding van sociale ondernemingen bij bijvoorbeeld de toepassing van wet- en regelgeving, kennisdeling, het verkrijgen van financieringen en in het inkoop- en aanbestedingsbeleid.
Leestijd 
Auteur artikel Imke Poos
Gepubliceerd 21 juli 2020
Laatst gewijzigd 21 juli 2020
 

De sociale onderneming

Op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat hebben KPMG en Nyenrode Business Universiteit een rapport uitgebracht. In dit rapport is onderzoek gedaan naar sociale ondernemingen en advies uitgebracht aan het kabinet over hoe de overheid met een gerichte aanpak sociale ondernemingen kan steunen.[1]

KPMG heeft in samenspraak met stakeholders als uitgangspunt geformuleerd dat het gaat om ondernemingen die:

 • een product of dienst leveren;
 • primair een maatschappelijk doel boven de winstdoelstelling plaatsen én dit ook vastleggen in de statuten;
 • een deel van de omzet herinvesteren en/of beperkt zijn in de verdeling van winst en vermogen om het maatschappelijke doel te bereiken;
 • stakeholders identificeren en minimaal eenmaal per jaar een dialoog voeren met hen;
 • transparant zijn op publiekelijk toegankelijke plaatsen (zoals de website of het jaarverslag) over de materiële gecreëerde maatschappelijke waarde; en
 • onafhankelijk een eigen strategie kunnen nastreven.[2]

Speciale wetgeving, begeleiding en inkoop- en aanbestedingsbeleid

Wetgeving

In de nieuwe wet worden voor sociale ondernemingen in ieder geval de volgende punten uitgewerkt:

 • voorschriften waaraan de inrichting van de onderneming en de statuten moeten voldoen;
 • bepalingen over het kunnen voeren van de aanduiding “maatschappelijke BV”; en
 • bepalingen over de registratie van de maatschappelijke BV in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel.

Daarnaast wil het kabinet blokkades die er voor sociale ondernemingen bestaan inventariseren en opheffen.[3] Voorbeelden van zulke blokkades zijn problemen die zich kunnen voordoen bij de financiering, sociale regelingen en belastingen.

Begeleiding

Naast de invoering en uitwerking van criteria voor de maatschappelijk BV, wil het kabinet ook de dienstverlening aan deze BV’s verbeteren. Het gaat dan bijvoorbeeld om de begeleiding van de ondernemingen bij vragen over wet- en regelgeving door een “verbindingsofficier” in te stellen. Daarnaast wil het kabinet een werkgroep instellen die kennisdeling en netwerkvorming tussen de BVm’s en overheden stimuleert.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Ten slotte wil het kabinet de status van maatschappelijke BV’s betrekken in het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Er zal worden onderzocht hoe meer aandacht uit kan gaan naar maatschappelijke ondernemingen en voorbehouden opdrachten. Daarbij tracht het kabinet oog te houden voor het behoud van gelijk speelveld.

Vervolg

Een concrete regeling voor de maatschappelijke BV is er nog niet. Het kabinet streeft ernaar om eind dit jaar een voorontwerp van de wet via internet in consultatie te brengen. Wij houden u graag op de hoogte.

[1] https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z07766&did=2020D16633

[2] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/07/10/kamerbrief-over-kabinetsinzet-sociaal-ondernemen.

[3] https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/07/10/kabinet-aparte-juridische-erkenning-en-actieve-ondersteuning-voor-maatschappelijk-ondernemerschap