Dirkzwager bestaat 135 jaar! We nodigen onze oud-medewerkers uit voor een feestelijke borrel. Aanmelden kan via de eventpagina. Aanmelden reünie.

 1. Home
 2. Kennis
 3. Artikelen
 4. Ondernemen en het coronavirus: houd uw liquiditeit op peil met behulp van uw algemene verkoopvoorwaarden

Ondernemen en het coronavirus: houd uw liquiditeit op peil met behulp van uw algemene verkoopvoorwaarden

Het coronavirius COVID-19 (‘coronavirus’) kan voor ondernemers een onzekere periode met zich meebrengen. Zo kan de aanvoer van productiemiddelen stilvallen of kan uw onderneming verplicht zijn haar deuren tijdelijk te sluiten. Ook kan de vraag naar allerlei producten en diensten afnemen en lopen debiteurenstanden juist vaak op, waardoor de druk op de liquiditeitspositie van uw onderneming toeneemt. Juist in deze economisch onzekere tijden, zijn beschermende contractuele voorwaarden van groot belang. Hiermee is uw onderneming beter beschermd tegen voornoemde risico’s. Dergelijke beschermende bepalingen zijn dikwijls opgenomen in algemene verkoopvoorwaarden.
Leestijd 
Auteur artikel Karin Harmsen
Gepubliceerd 12 mei 2020
Laatst gewijzigd 02 februari 2021
 

In dit artikel wordt -in het licht van de coronacrisis- ingegaan op enkele veelvoorkomende beschermingsbepalingen in algemene verkoopvoorwaarden. Staan deze veelvoorkomende beschermingsbepalingen in uw algemene verkoopvoorwaarden, dan kan het lonen hiervan gebruik te maken. Staan deze beschermingsbepalingen daar niet in of hanteert u in het geheel nog geen algemene verkoopvoorwaarden, dan is het wellicht tijd (nieuwe) algemene verkoopvoorwaarden op te laten stellen.

Hanteert uw onderneming (ook) algemene inkoopvoorwaarden, leest u dan ook dit artikel.

 1. Controleer of sprake is van overmacht, en welke gevolgen dit heeft
  De wet bevat een regeling voor overmacht. Of u daarop in het licht van het coronavirus een beroep kunt doen, hangt af van de specifieke omstandigheden van het geval. De wettelijke overmachtsregeling wordt in algemene verkoopvoorwaarden vaak verruimd ten gunste van de verkoper. Ten eerste wordt in algemene verkoopvoorwaarden doorgaans een ruimere definitie van overmacht gehanteerd, zodat u als verkoper sneller een beroep kunt doen op overmacht. Daarnaast worden in algemene verkoopvoorwaarden vaak ruimere bevoegdheden toegekend aan de verkoper in het geval van overmacht. Zo kan zijn bepaald dat de contractuele leveringstermijn in geval van overmacht wordt verlengd, zodat u de levering van de goederen zonder gevolgen kunt uitstellen (bijvoorbeeld tot na de coronacrisis). Ook kan zijn bepaald dat u de overeenkomst (na een bepaalde termijn) mag ontbinden in het geval van overmacht (en op welke wijze), zodat u in het geheel niet meer aan uw leveringsverplichting hoeft te voldoen. Het is belangrijk dat u eerst goed bepaalt of u zich op overmacht kunt beroepen, en zo ja: welke gevolgen dit heeft. Daarna kunt u zorgvuldig gebruik maken van deze rechten, om de nadelige gevolgen van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken.

 2. Controleer of u van uw afnemers vooruitbetaling of zekerheid kunt verlangen
  In algemene verkoopvoorwaarden staat vaak opgenomen dat u als leverancier van uw afnemer vooruitbetaling kunt verlangen. Natuurlijk heeft een dergelijke vooruitbetaling direct een merkbaar positief effect op uw liquiditeitsbegroting. Daarnaast verlaagt vooruitbetaling door uw afnemers de risico’s van uw onderneming bij een faillissement van uw afnemer (namelijk het moeten afschrijven van de vordering op uw afnemer, en het indienen van uw vordering bij de curator, die uit de failliete boedel nagenoeg nooit voldaan kan worden). In dit artikel van mijn collega Lotte te Linde wordt uitgebreider ingegaan op het verlangen van vooruitbetaling. Om uw onderneming te beschermen tegen het risico op een faillissement van uw afnemer, kunt u ook van uw afnemer zekerheid verlangen. Bijvoorbeeld door een eigendomsvoorbehoud te bedingen, een pandrecht te laten vestigen of een bankgarantie te verlangen. Uw algemene verkoopvoorwaarden kunnen bepalen dat uw afnemer hiertoe op uw verzoek verplicht is, zodat u bij het verlangen van zekerheid een aanzienlijk sterkere positie heeft.  

 3. Controleer wat is bepaald ten aanzien van verkoopprijzen en koersrisico’s  
  Algemene verkoopvoorwaarden bevatten dikwijls standaardbepalingen over de door u aan de afnemer in rekening te brengen verkoopprijzen. Zo kan in uw algemene verkoopvoorwaarden zijn opgenomen dat, en zo ja, onder welke voorwaarden uw onderneming de verkoopprijzen mag verhogen. Ook staat vaak vermeld dat gestegen kosten- of grondstofprijzen kunnen worden doorberekend aan de afnemer en dat een eventueel wisselkoersrisico voor rekening van de koper komt. Staan deze mogelijkheden u ten dienste, maak daarvan dan zorgvuldig gebruik.

  Macro-economische prijzen en wisselkoersen komen tot stand als gevolg van vraag en aanbod. Als gevolg van (onder meer) de coronacrisis fluctueren vraag en aanbod sterk. Dit heeft zijn weerslag op de macro-economische prijzen.

 4. Controleer wat geldt indien uw afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet
  Algemene verkoopvoorwaarden bevatten doorgaans bepalingen over de betalingsverplichtingen van uw afnemer. Zo kan daarin zijn opgenomen dat de betalingstermijn voor de afnemer ‘fataal’ is. U hoeft de afnemer dan niet eerst in gebreke te stellen in geval van een te late betaling. De afnemer is dan bij een overschrijding van de betalingstermijn direct en zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim. Ga ook na welke mogelijkheden u ten dienste staan, bij een te late betaling. Naast het recht op ontbinding van de verkoopovereenkomst, wordt in algemene voorwaarden doorgaans ook bepaalt dat uw afnemer een hoog rentepercentage verschuldigd is over de laat betaalde factuur. Ook kunnen de algemene verkoopvoorwaarden bepalen welke incassokosten uw afnemer moet voldoen als hij een betalingstermijn onbenut laat. De betalingsvoorwaarden in de algemene verkoopvoorwaarden kunnen u goede handvatten bieden om een (tijdige) betaling van de afnemer af te dwingen.

Hierboven zijn slechts enkele veelvoorkomende opties opgenomen. Wat in uw concrete geval geldt, dient te worden bepaald aan de hand van de wet, de verkoopovereenkomst en uw algemene verkoopvoorwaarden. Laat u hierover goed adviseren.

Hanteert u geen algemene verkoopvoorwaarden, of bepalen uw algemene verkoopvoorwaarden niets ten aanzien van het bovenstaande, overweeg dan om deze te laten aanpassen of opstellen. Zo beschermt u de contractuele positie van uw onderneming in de toekomst (nog) beter. Neem voor een vrijblijvende offerte contact op met ondergetekende.