1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Ontbreken begroting bij nazorgplan toegestaan (?)

Ontbreken begroting bij nazorgplan toegestaan (?)

Is een nazorgplan zonder begroting toegestaan? Volgens de Wet bodembescherming niet, want hierin is voorgeschreven dat een nazorgplan tevens een begroting van de kosten bevat. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelde echter dat het ontbreken van een begroting geen reden is om het besluit tot goedkeuring van het nazorgplan te vernietigen.Nazorgplan Wanneer er na een sanering verontreiniging in de bodem aanwezig is gebleven, kan het noodzakelijk zijn dat er nazorgmaatrege...
Leestijd 
Auteur artikel Bart van Meer
Gepubliceerd 18 februari 2014
Laatst gewijzigd 16 april 2018
Is een nazorgplan zonder begroting toegestaan? Volgens de Wet bodembescherming niet, want hierin is voorgeschreven dat een nazorgplan tevens een begroting van de kosten bevat. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelde echter dat het ontbreken van een begroting geen reden is om het besluit tot goedkeuring van het nazorgplan te vernietigen.

Nazorgplan
Wanneer er na een sanering verontreiniging in de bodem aanwezig is gebleven, kan het noodzakelijk zijn dat er nazorgmaatregelen en mogelijke gebruiksbeperkingen worden afgesproken. In een nazorgplan worden deze maatregelen besproken. Het nazorgplan moet vervolgens worden goedgekeurd door het bevoegd gezag (Gedeputeerde Staten of burgemeester en wethouders van grote gemeenten). Een onderdeel van het nazorgplan is de begroting van de kosten. Er zijn vaak namelijk langdurig financiële voorzieningen nodig en het bevoegd gezag dat het nazorgplan moet goedkeuren zal moeten weten of het plan haalbaar is. Het bevoegd gezag heeft de mogelijkheid om bij wijze van een voorschrift financiële zekerheid te vragen.

De Wet bodembescherming schrijft voor dat de begroting een onderdeel is van het nazorgplan. Dit impliceert dat een nazorgplan zonder begroting niet kan worden goedgekeurd. De Afdeling heeft hier echter anders over geoordeeld. Het beroep van een appellant dat een nazorgplan zonder begroting van de gemeente ten onrechte is goedgekeurd, wordt ongegrond verklaard. De Afdeling motiveert haar oordeel door te stellen dat een gemeente financieel daadkrachtig genoeg is zodat een begroting niets toevoegt aan het nazorgplan. Het bevoegd gezag had, met andere woorden, niet onvoldoende kennis om een besluit over de instemming met het nazorgplan te kunnen nemen.

Commentaar
Blijkbaar is het voor de Afdeling van belang wie het nazorgplan heeft ingediend. Als dat een (rechts)persoon is, waarvan het evident is dat deze de kosten van de maatregelen uit het nazorgplan kan voldoen, is een begroting niet noodzakelijk. Omdat de indiener van dit nazorgplan de gemeente Haarlem zelf is, geldt voor de Afdeling dat de financiële zekerheid er is. Gezien de weinig florissante financiële huishouding van menig gemeente kan bij deze uitspraak de nodige vraagtekens worden geplaatst. Maar bovendien geldt dat de verplichting een begroting bij een nazorgplan op te nemen expliciet in de wet is vastgelegd. De Wet bodembescherming heeft voor gemeenten geen uitzondering gemaakt.