Zoeken
  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Status en inwerkingtreding Corporate Governance Code 2016

Status en inwerkingtreding Corporate Governance Code 2016

Zoals ik op deze kennispagina reeds schreef op 23 januari 2017 is de nieuwe Corporate Governance Code 2016 ("Code 2016") van toepassing op Nederlandse beursvennootschappen ten aanzien van het boekjaar beginnend op 1 januari 2017 of daarna. Dit houdt in dat in 2018 voor het eerst over de naleving van de nieuwe Code dient te worden gerapporteerd. Omdat de Code 2016 pas op 8 december 2016 is gepubliceerd, is goed voorstelbaar dat niet meteen vanaf 1 januari 2017 in lijn met de nieuwe Code 2016 g...
Auteur artikelDeline Kruitbosch
Gepubliceerd18 september 2017
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
Zoals ik op deze kennispagina reeds schreef op 23 januari 2017 is de nieuwe Corporate Governance Code 2016 ("Code 2016") van toepassing op Nederlandse beursvennootschappen ten aanzien van het boekjaar beginnend op 1 januari 2017 of daarna. Dit houdt in dat in 2018 voor het eerst over de naleving van de nieuwe Code dient te worden gerapporteerd. Omdat de Code 2016 pas op 8 december 2016 is gepubliceerd, is goed voorstelbaar dat niet meteen vanaf 1 januari 2017 in lijn met de nieuwe Code 2016 gehandeld is. Dit is iets wat, voor zover geen beroep kan worden gedaan op de van toepassing zijnde overgangsbepalingen, zal moeten worden uitgelegd in het bestuursverslag  2017.  Over het boekjaar 2016 is dit jaar in de jaarverslagen van de beursvennootschappen nog gerapporteerd overeenkomstig de Corporate Governance Code 2008 ("Code 2008") .

Op 7 september 2017 is het besluit van 29 augustus tot wijziging van het besluit van 23 december 2004 tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag (stb. 747) uitgegeven (het "Besluit"). Hiermee wordt de Code 2016 per 1 januari 2018, de datum van inwerkingtreding van het Besluit, wettelijk verankerd.

Gevolg van de aanwijzing als gedragscode op grond van artikel 2:391 lid 5 BW bij het Besluit is dat het in de Corporate Governance Code opgenomen "pas toe of leg uit" beginsel bindend wordt - zoals dit op dit moment ook geldt voor de Code 2008. Beursvennootschappen moeten in hun corporate governance verklaring mededeling doen over de naleving van de in de Corporate Governance Code opgenomen Best Practice Principes en Bepalingen die betrekking hebben op het bestuur en de raad van commissarissen.

Het Besluit bevat naast de aanwijzing als gedragscode ook een uitbreiding van het takenpakket van de accountant. Het Besluit schrijft voor dat de accountant die de jaarrekening controleert, tevens na dient te gaan of de corporate governance verklaring overeenkomstig het Besluit is opgesteld en met de jaarrekening verenigbaar is, en of de verklaring in het licht van de tijdens het onderzoek verkregen kennis en begrip omtrent de vennootschap en zijn omgeving, materiële onjuistheden bevat.

De Corporate Governance Code kwalificeert niet als recht in de zin van artikel 79 Wet op de Rechterlijke Organisatie; maar kan wel een bron van rechtsregels vormen, zo blijkt uit recente uitspraken van de Ondernemingskamer van 21-03-2017 en 29-05-2017. De Ondernemingskamer heeft in de eerstgenoemde uitspraak overwogen dat de gekozen gedragslijn overeenstemde met het over het onderwerp in de wet en in de Corporate Governance Code bepaalde. In de tweede uitspraak heeft de Ondernemingskamer aangesloten bij het begrip lange termijn waardecreatie zoals opgenomen in de Corporate Governance Code. Concluderend kan gesteld worden dat de Corporate Governance Code geen formele wetgeving is, maar ook niet slechts kwalificeert als “zelfregulering” door beursvennootschappen.

De AFM ziet toe op de naleving in het kader van het toezicht dat zij uitoefent op de financiële verslaggeving door de beursvennootschappen. Daarnaast is er uiteraard de Monitoring Commissie Corporate Governance, die zich bezig houdt met het monitoren van de naleving van de Corporate Governance Code.

Het belang van de Corporate Governance Code is eind juli nog eens benadrukt door de voorzitters van de corporate governance commissies uit Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Zij hebben aangegeven dat een goede balans tussen wetgeving, regelgeving en codes en het effectief gebruiken van het “pas toe of leg uit” beginsel, Europese vennootschappen in staat zal stellen om hun concurrentiekracht vast te houden en te verbeteren, onder andere door het aantrekken van expertise en talent op alle niveaus.